פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2022

04/01/2022

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חב’ המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר מועצה

לא נכחו:

 • מר איאד סבאג, חבר מועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קיש ,מבקר פנים
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • הודא אבו עואד, יועצת לקידום מעמד האישה

התכנסה  מליאת המועצה מס’ 01/2022 ביום שלישי 04/01/2022 בשעה 18:40 בלשכת ראש המועצה.

ראש הרשות פתח את הישיבה ודיבר על חשיבות הנוכחות במליאות ולאפשר לחברים שנוכחים כל הזמן בישיבות להעדר ברגע שיש להם משהו דחוף, הם נאלצים כל הזמן לוותר על העבודה שלהם כדי שיהיה מניין.

חברי המועצה מר יוסף חמוד, מר איהאב ולי וד”ר גסאן הסכימו עם ראש הרשות ואמרו שהם מגיעים מתוך מחויבות ליישוב אך לפעמים יש אילוצים אישיים להיעדרות, עם זאת הם נאלצים לוותר על הכל בכדי להגיע.

בנוסף חבר המועצה מר איהאב ולי חידד את חשיבות הנוכחות בזמן לא רק בקרב חברי המליאה אלא בקרב עובדי המועצה.

חבר המועצה סאמח סבאג הודה בזה שהוא נאלץ להיעדר מכמה ישיבות ולטענתו גם הזימון לפני יומיים או שלושה מהישיבה זמן לא מספיק כדי שיוכלו להתארגן. צריך לקבוע מועדים למליאות מראש לכל השנה.

הודא מלשכת המזכיר הודיעה שבשנים קודמות קבענו ישיבה בימי שני בשבוע ראשון מכל חודש אך זה לא היה ישים במיוחד בעידן הקורונה.

דולן:  חברים מלשכת המזכיר תבדקו את הנושא מול החברים ותחליטו על מועדים חדשים, עם זאת צריך לקחת בחשבון שאנחנו קיבלנו החלטת ממשלה ואנחנו צריכים להיות מוכנים וגמישים כדי לנצל את התקציבים כמו שצריך למען היישוב.

חבר המועצה אכרם רבאח הוסיף וחידד את האמירה של ראש הרשות שזה הזמן של העשייה למען היישוב, חיכינו להחלטת הממשלה, אנחנו נשים כל חילוקי הדעות בצד עכשיו.

 ראש הרשות ביקש להוסיף סעיף לנושאי הדיון הקשור לסעיף 3:  אישור הגדלת אחוז משרת מבקר הפנים ל 100% משרה.

חברי המועצה אשרו פה אחד. 

 

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקול מליאות קודמות מיום 14/11/2021 (מליאת מועצה מן המניין מס’ 07/2021 ומליאת מועצה לא מן המניין מס’ 07/2021).

החלטה:  חברי המליאה החליטו לדחות את אישור הפרוטוקולים לישיבה הבאה מכיוון שלא צורפו לזימון.

 

 • עדכון חברי ועדת הביקורת.

בעקבות היעדרות חברי ועדת הביקורת מהרבה ישיבות ושיבוש תפקוד הרשות, חברי המועצה פירקו את הועדה והחליטו שתיבחר ועדה חדשה.

יועמ”ש הרשות הסביר שכל חבר מועצה חוץ מראש הרשות וחברי ועדת ההנהלה יכולים להיות חברים בוועדת הביקורת.

חבר המועצה מר סאמח סבאג הציע את עצמו בחזרה אך לא היו עוד חברים שהציעו את עצמם לקחת חלק בוועדה.

ראש הרשות הציע לחברים ללמוד יותר על עבודת הוועדה עד המליאה הבאה. יכול שגם חברים מאלה שלא נכחו היום ירצו לקחת חלק ולהיות חברים בוועדה.

החלטה:   לדחות את ההחלטה בנושא למליאה הבאה.

 • אשרור הגדלת משרת מבקר המועצה מ50% משרה ל 75% משרה מ פרוטוקול שנערך בזום במליאה מן המניין מס’ 01/2021 כאשר ההחלטה על הגדלת משרת המבקר צריכה לעבור במליאה פרונטלית לפי בקשת משרד הפנים.

מבקר המועצה ולאחר שנדרש ממנו להתייחס, הוא הסביר השתלשלות העניינים ושיש חוזר מנכ”ל והנחייה שלפיהם  אמורים להעלות אחוז המשרה  של המבקר ל 100% משרה. הוא המשיך שהינו נוכח בפועל ב 75% משרה מתחילת ספטמבר לאחר קבלת אישור ראשוני מגלית וידרמן אך הדבר עדיין לא התבטא במשכורת.

הוא יצא מהישיבה כדי שהחברים ידונו באופן חופשי בנושא.

חברי המליאה אשרו פה אחד את אשרור ההחלטה הקודמת שהתקבלה במליאה מס’ 1/2021 כאשר החליטה על הגדלת אחוז משרת מבקר המועצה ל- 75% משרה. 

 • העלאת אחוז משרת מבקר פנים ל 100% משרה מתחילת 2022.

יועמ”ש הרשות ואחרי שאשרו חברי המליאה לדון בסעיף הקשור להעלאת אחוז משרת המבקר למשרה מליאה, העיר כי ניתן לדון רק בנושא הגדלת אחוז המשרה  מבלי לדון עכשיו בשכר. גזבר הרשות המשיך שההעלאה מתוקצבת בתקציב 2022 בעקבות הנחיות משרד הפנים.  ראש הרשות המשיך והדגיש שאנחנו נפעל לפי החוק גם מבחינת אחוז המשרה וגם מבחינת גובה השכר.

החלטה:  חברי המליאה אשרו פה אחד את הגדלת אחוז משרת המבקר ל 100% משרה מתחילת 2022, בהתאם להנחיות חוזרי המנכ”ל.

 • עדכון מורשי חתימה בבית ספר תיכון. תורכי אבו סאלח, סניה פח׳ראלדין וחמאדה אבראהים במקום סלימאן אבו סאלח.

החלטה:  דיון בנושא נדחה עד בדיקת חוקיות המינוי.

 • דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת  שדנה בדוחות מפורטים לשנים 2017-2019 ודיון בדוחות מפורטים 2017-2019.

חברי המועצה ולאחר העיון בפרוטוקול ועדת הביקורת ובדוחות המפורטים משנת 2017- 2019 ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה על שלבי הטיפול בכלל הנושאים אשר עלו בדוחות הביקורת שרובם כבר תוקן, החליטו לאשר את הפרוטוקול.

החלטה:  החברים דנו ואישרו פרוטוקול ועדת הביקורת והחליטו לפעול על פי דין ואם יש צורך לנקוט בפעולות אכיפה.

 

 • אישור תב”רים :-
 • פתיחת תב”ר חדש מספר 324 – שיפוץ חדר מורים בי”ס עיוני – הרשאה משרד החינוך בסך 100,000 ₪.
 • פתיחת תב”ר מספר 325 – סל רשות ביצוע קולות קוראים 2020 – מרחבי הכלה, גן חדשני ,מתקני כושר גופני – הרשאה תקציבית משרד חינוך בסך 272,600 ₪.
 • פתיחת תב”ר מס’ 326 ע”ס 340,000 ₪ – שיקום כבישים 103+235+42 מתקציב פיתוח משרד הפנים.
 • פתיחת תב”ר מס’ 327 ע”ס 150,000 ₪ – הקמת סקייט פארק מתקציב פיתוח משרד הפנים.
 • פתיחת תב”ר מס’328 ע”ס 225,000 ₪ – שיקום כביש 9 מתקציב פיתוח משרד הפנים.
 • הגדלת תב”ר מס’ 295 – מוני חשמל חכמים ומניה חדשה.

תב”ר מאושר 6,700,000 ₪

הגדלה ע”ס 500,000 ₪ מקרן חשמל

סה”כ לאחר הגדלה 7,200,000 ₪

 

 • הגדלת תב”ר מס’ 290 – בינוי מעבדות בבית ספר עיוני.

תב”ר מאושר 8,917,493 ₪

הגדלה ע”ס 336,384 ₪ – שתי הרשאות ממשרד חינוך עבור נגישות וציפוי אבן.

סה”כ לאחר הגדלה 9,253,877 ₪

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר הרשות על כל תב”ר בנפרד אשרו את כל התב”רים פה אחד.

 

 • אישור התקשרות בחוזה עם נואף אבו ג’בל- שכירת שטח של 700 מ”ר במטרה להקים פארק ציבורי+ משחקיה לתקופה של 10 שנים בתמורה של 500 ₪ לחודש.

החלטה:  אושר פה אחד

 

בכבוד רב,

חסן מחמוד                                                                                         דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                        ראש המועצה

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *