פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2022

06/02/2022

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד , חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה

לא נכחו:

 • ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר המועצה (הודיע שהוא בדרך ויכול להתעכב)

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, היועצת לקידום מעמד האישה
 • מר עפיף טאפש, מנהל יישובי
 • גב’ לובנה חלבי, עוזרת הגזבר
 • גב’ רשא אבו ג’בל, לשכת מזכיר המועצה

לא השתתפו:

 • עו”ד עזת קיש ,מבקר פנים

התכנסה ישיבת מליאת המועצה מס’ 02/2022 ביום רביעי 09/02/2022 בשעה 17:15 בלשכת ראש המועצה.

פתיחה: ראש הרשות פתח בהצגת המנהל היישובי מר עפיף טאפש לחברי המליאה. לאחר מכן ראש הרשות המשיך ואמר שביום ראשון הקרוב יש ביקור לגורם בכיר מביטחון פנים (סגן השר), נציג את צרכי המועצה וננסה להביא תקציב.

החברים הסבירו חשיבות קיום פקחים עירוניים כדי לשמור על הבטיחות וביטחונם של התושבים. הגזבר הוסיף שברשויות אחרות גובים אגרה מהתושבים כדי לשלם לפקחים.

ראש הרשות פנה לחברים בבקשה להוספת הסעיפים שלהלן לדיון במליאה והציג כל אחד מהנושאים בנפרד.

 

נושאים חדשים להוספה לאישור מליאה :-

אישור פתיחת תב”ר מספר 335 – הלוואה במסגרת תכנית הבראה – בסך 335,140 ₪ , בגין אבן דרך תביעת חשמל – מצ”ב הרשאת ממשרד הפנים.

אישור פתיחת תב”ר 336 – ריבוד כבישים– 2,000,000 ₪ , מתקציב המועצה קרן פיתוח – כסף שהוזרם מהחלטת ממשלה לשוטף.

אישור פתיחת תב”ר 337 – קירות תומכים לכבישים – 1,500,000 ₪ , מתקציב המועצה קרן פיתוח – כסף שהוזרם מהחלטת ממשלה לשוטף.

אישור הגדלת תב”ר 257 – פיס ירוק בגן ציבורי – תקציב מקורי 350,000 ₪ , הגדלה 200,000 ₪ מתקציב קרן פיתוח לצורך הקמת משחקיות.

סגירת תברים :-

תבר שם תב”ר תקציב ביצוע
264 סקר נכסים ארנונה -200,000 -197,915
200,000 197,916
267 סימון כבישים והתקני בטיחות 2019 -158,029 -148,618
158,029 148,618
298 תכנון חלוקת קרקע לפי הנחיות רמ -200,000 -200,000
200,000 200,000
303 שיקום וסלילת כביש 202 -340,000 -340,000
340,000 340,000
310 השתתפות שיקום כביש אלמרג -370,000 -370,000
370,000 370,000
314 קיר תומך כביש 40 -50,000 -50,000
50,000 49,924

 

החלטה:  חברי המליאה אשרו פה אחד הוספת כל הנושאים החדשים לדיון.

 

נושא הדיון:

 • אישור  פרוטוקולים קודמים מיום 14/11/2021 (מליאת מועצה מן המניין מס’ 07/2021 ומליאת מועצה לא מן המניין מס’ 07/2021) ופרוטוקולים מיום 04/01/2022 (מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2022 ומליאת מועצה לא מן המניין מס’ 01/2022 ), מצ”ב.

חברי המליאה קיבלו העתק מהפרוטוקולים של  המליאות למייל כמצורפים לזימון ועיינו בהם.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את כלל הפרוטוקולים שבסעיף.

 

 • אישור המועצה לביטול מכרז פומבי מספר 09/21 שיקום כבישים (עבודות אספלט) ואישור פרסומו מחדש בשל שינוי מהותי במכרז (שינוי באומדן).

יועמ”ש המועצה:

לאחר פרסום המכרז ולפני פתיחתו על יד ועדת המכרזים, הודיע מהנדס המועצה כי נפלה טעות באומדן העלויות שהוצע ע”י המועצה וצריך לתקן את האומדן, מאחר ומדובר במכרז בשיטת הנחה מאומדן וכל שינוי באומדן מהווה שינוי מהותי במכרז הצעתי לבטל את המכרז, לתקן את הפגם באומדן ולפרסם מכרז חדש, בהמשך להמלצתי ועדת המכרזים החליטה לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש, בנסיבות אלו צריך אישור ראש המועצה ומועצת הרשות.

ראש המועצה אישר את ביטול המכרז.

החלטה:  חברה המליאה אשרו פה אחד את ביטול המכרז והיציאה למכרז חדש.

 • אישור הגדלת חוזה לאספקת סולר לגנראטורים בחירום חשמל במסגרת מכרז זוטא מספר 01/22 מעבר ל 25% מסכום המכרז בשל מצב חירום וסופת שלגים שמנעה מהזכיין של המועצה , סונול , לספק סולר למועצה בשל תנאי מזג האוויר ובשל נסיבות שונות אחרות של הזכיין.

יועמ”ש הרשות הסביר שבשל נסיבות אלו המועצה נאלצה לפנות במכרז זוטא לספקים אחרים אשר יכולים לספק סולר וברשותם מלאי זמין וזאת על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש במועצה.

 

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מפורט מגזבר הרשות ומיועמ”ש הרשות ,אשרו פה אחד את הגדלת החוזה.

 

 • אישור הגדלת הסכם מסגרת למכרז זוטא מספר 16/21 מעבר ל 125% לשכירות גנראטורים לאספקה ותמיכה ברשת החשמל.

המועצה פנתה במסגרת במכרז זוטא למציעים לשכירות שלושה גנראטורים לתמיכה ברשת החשמל (חברת החשמל הייתה אמורה להגדיל את חיבור החשמל ב 50 אמפר עד 13/01/2022 ) , חברת החשמל לא עמדה בהבטחתה להגדלת חיבור החשמל במועד שנקבע על ידה , ולכן המועצה נאלצה לשכור עוד 2 גנראטורים נוספים, ולהאריך את תקופת השכירות.

 

החלטה:  חברי המליאה אשרו פה אחד את הגדלת החוזה.

 

 • אישור תברים:-
 • תב”ר 329 – תכנית רווחה לדרוזים תשפ”ב – תקציב בסך 493,673 ₪ , מקור – ממשרד החינוך
 • תב”ר 330 – תכנית מעורבות חברתית – תקציב בסך 315,000 ₪ , מקור – משרד ראש ממשלה
 • תב”ר 331 – נקיון מרחב הציבורי בישראל שלב א – תקציב בסך 31,223 ₪ , מקור – משרד איכות הסביבה בסך 28,100 ₪ , השתתפות מועצה בסך 3,123 ₪
 • תב”ר 332 – חינוך בנושא סביבה תשפ”א-תשפ”ב – תקציב בסך 119,117 ₪ , מקור – משרד איכות הסביבה בסך 107,250 ₪ , השתתפות מועצה בסך 11,917 ₪
 • תב”ר 333 – עידוד שימוש בכלים רב פעמיים מג’דל שמס – תקציב בסך 44,814 ₪ , מקור – משרד איכות הסביבה בסך 41,073 ₪ , השתתפות מועצה בסך 3,741 ₪
 • תב”ר 334 – פרויקט פעילות חב”פ 2021 – תקציב בסך 302,677 ₪ , מקור – משרד החינוך.

 

גזבר הרשות הסביר לחברי המליאה על כל אחד מהתב”רים בנפרד ועל המקור התקציבי.

       החלטה:  חברי המליאה אשרו פה אחד את כלל התב”רים שלעיל.

 

גזבר הרשות התבקש מחברי המליאה שימשיך ויסביר על הנושאים החדשים כרגע מכיוון שמדובר גם בתב”רים.

 • נושאים חדשים להוספה לאישור מליאה :-

אישור פתיחת תב”ר מספר 335 – הלוואה במסגרת תכנית הבראה – בסך 335,140 ₪ , בגין אבן דרך תביעת חשמל – מצ”ב הרשאת ממשרד הפנים.

אישור פתיחת תב”ר 336 – ריבוד כבישים– 2,000,000 ₪ , מתקציב המועצה קרן פיתוח – כסף שהוזרם מהחלטת ממשלה לשוטף.

אישור פתיחת תב”ר 337 – קירות תומכים לכבישים – 1,500,000 ₪ , מתקציב המועצה קרן פיתוח – כסף שהוזרם מהחלטת ממשלה לשוטף.

אישור הגדלת תב”ר 257 – פייס ירוק בגן ציבורי – תקציב מקורי 350,000 ₪ , הגדלה 200,000 ₪ מתקציב קרן פיתוח לצורך הקמת משחקיות.

סגירת תברים :-

תבר שם תב”ר תקציב ביצוע
264 סקר נכסים ארנונה -200,000 -197,915
200,000 197,916
267 סימון כבישים והתקני בטיחות 2019 -158,029 -148,618
158,029 148,618
298 תכנון חלוקת קרקע לפי הנחיות רמ -200,000 -200,000
200,000 200,000
303 שיקום וסלילת כביש 202 -340,000 -340,000
340,000 340,000
310 השתתפות שיקום כביש אלמרג -370,000 -370,000
370,000 370,000
314 קיר תומך כביש 40 -50,000 -50,000
50,000 49,924

 

גזבר הרשות המשיך ופירט לחברי המליאה את התב”רים החדשים ואת התב”רים שרוצים לסגור אותם.

החלטה:  חברי המליאה אשרו את כלל התב”רים  החדשים ואלה שנסגרו פה אחד.

 

 • הגדלת שכר יועמ”ש וגזבר המעוצה מ 85% משכר מנכ”ל ל 90% שכר בכירים בהתאם לדירוג השכר המאושר בחוזר מנכ”ל משרד הפנים.

( לפי חוזר מנכ”ל משרד הפנים מועצת הרשות רשאית להגדיל את השכר של היועמ”ש ושל הגזבר לאחר שנתיים ממועד התחלת העסקתם ).

 

היועמ”ש והגזבר הסבירו לחברי המליאה שהם זכאים להגדלת אחוז השכר שלהם ל90% לאחר שנתיים מקליטתם למילוי התפקיד, אבל הם לא דרשו זאת מכיוון שהרשות נמצאה בהבראה והמצב הכלכלי שלה לא היה מאפשר.

היועמ”ש והגזבר יצאו מהאולם כדי שחברי המליאה יחליטו בעניין

החלטה:  חברי המליאה אשרו פה אחד את הגדלת שכר היועמ”ש והגזבר ל- 90% משכר מנכ”ל, חברי המועצה בירכו והעידו על העשייה שלהם.

 

המליאה ננעלה בשעה 19:00

בכבוד רב,

חסן מחמוד                                                                       דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                        ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *