פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 07/2022

09/08/2022

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה

לא נכחו:

 • מר סאמח סבאג’, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה

משתתפים:

 • מר חסן מחמוד, מזכיר המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • עו”ד קמר חאטר, תובעת עירונית

 

התכנסה מליאת המועצה מס’ 07/2022 מן המניין ביום שלישי 09/08/2022 בשעה 18:20

נושא הדיון: 

 1. אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס’ 06/2022 מיום 14/06/2022

החלטה: חברי מליאת המועצה ולאחר שעיינו בפרוטוקול הקודם , הפרוטוקול אושר פה אחד

 

 1. אישור דוח רבעוני 1.22

לאחר סקירת הדוח והסבר שנתן הגזבר על הכנסות מול הוצאות, הדוח אושר פה אחד

 

 1. אישורי תברים :-
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 358 – פיתוח שכונות ותיקות בגרעין הישוב – בסך – 3,244,000 ₪ – תקציב משרד השיכון והבינוי. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 359 – פיתוח שצ”פים – בסך 500,000 ₪ – תקציב משרד הבינוי והשיכון. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 360 – התקנת פסי האטה מאספלט ברחבי הכפר – בסך 81,327 ₪ – מקור תקציבי קרנות הרשות. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 361 – עבודות חשמל להגדלת חיבור קרית חינוך בית ספר תיכון – בסך 208,569 ₪ – מקור קרנות הרשות קרן חשמל. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 362 – שיקום כביש מס’ 130 ( אלמסלח) – בסך 618,106 ₪ כולל תכנון ופיקוח – מקור קרנות הרשות. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תבר מס’ 363 – תעלת ניקוז דרך גישה ליד כביש 32 בצמוד למגרש מחמוד אלוליבסך 29,601 ₪ , מקור קרנות הרשות. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 364 – תכנון סטטוטורי בקרקע פרטית ומעורבת – בסך 4,050,000 ₪ – תקציב ממשרד הבינוי והשיכון. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 365 – הרכבת מעקה בטיחות כבישים 17 + 48 – בסך 28,431 ₪ – מקור תקציב קרנות הרשות. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מס’ 366 – הקמת מרכז אנרגיה חדש תחנה פנימית חדשה לשדרוג רשת חשמל – תקציב בסך 1,530,364 ₪ – מקור – קרנות הרשות קרן חשמל. נדחה הדיון לישיבה הבאה
 • הגדלת תב”ר מספר 323 – רפורמה רישוי עסקים – תב”ר מאושר בסך 338,099 ₪, תקציב ממשרד הפנים, התקבל הרשאה תקציבית נוספת ממשרד הפנים בסך 273,872.39 ₪ , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה הינו 611,971.39 ₪. אושר פה אחד
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 367 – רכישת כספות למג’דל שמס – תקציב בסך 119,808 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון. אושר פה אחד
 • הגדלת תב”ר מספר 228 – תכנון ניו מג’דל – תב”ר מאושר בסך 3,187,500 ₪ תקציב משרד שיכון ורשות מקרקעי ישראל , נרשמו הוצאות בשנים קודמות עבור הכנת פרוגרמה ביעד הישוב לעוד 20 שנה לגבי מחוסרי דיור שמשרד השיכון לא מתקצב ושצריכים להיות על חשבון הרשות בסך 31,590 ₪ , בנוסף הוצאות תכנון בסך 14,857 ₪ שלא נשאר להם יתרה בהרשאה תקציבית – סה”כ הגדלה נדרשת הינה 46,447 ₪ , מקור קרנות הרשות , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 3,233,947 ₪ , בנוסף נדרש עוד תקציב ממשרד השיכון לצורך סגירת והשלמת הפרויקט. אושר פה אחד
 • הגדלת תב”ר מספר 209 – בנית מוסד חינוכי שלב א’ – תב”ר מאושר בסך 15,880,803 ₪ ממשרד החינוך וקרנות הרשות , להלן הסבר המהנדס להגדלה – חשבונות סופיים של פיקוח ותכנון לא היה להם כיסוי תקציבי מאחר והפרויקט היה בגרעון והמועצה הגישה בקשה לתשתיות היקפיות ממשרד החינוך וקבלה ובכך סגרנו את חשבון הקבלן שהיה חורג , חשבונות התכנון והפיקוח הסופיים שמגיעים למתכן ולמפקח הינם בסך 365,766 ₪ , שיש צורך בהגדלת התב”ר בכדי לשמם , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה הינו 16,246,568 ₪ , מקור ההגלה קרנות הרשות. אושר פה אחד

 

החלטה: חברי המלאה ולאחר ששמעו הסבר מלא  מהגזבר ומראש המועצה על התב”רים, האומדנים ומקור המימון, אישרו אותם פה אחד ע”י הרמת ידים פרט לתב”ר מס’ 336 – הקמת מרכז אנרגיה חדש תחנה פנימית חדשה לשדרוג רשת חשמל, אשר נדחה בשל שינויים באומדן העלויות לפי בקשת מהנדס החשמל (עורך האומדן) 

 

 1. אישור חוקי עזר:

השתתף בדיון היועץ החיצוני מחברת בועז גרוף שמטפל בחוקי העזר.

על סדר היום דיון בשלושה חוקי עזר:

 • חוק עזר למג’דל שמס (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון)

היועמ”ש: חוק זה נידון בעבר ואושר ע”י מליאת המועצה, נערכו שינויים בחוק בעניין הסדרת פעילות בית מטבחיים וטיפול בפסדים.

היועץ נתן הסבר על אודות החוק.

החלטה : חברי המועצה אישרו את החוק פה אחד .

 

 • חוק עזר למג’דל שמס (פינוי אשפה)

המועצה נתבקשה ע”י משרד הפנים לחוקק חוקי עזר שונים על פי חוק. החוק מסדיר את ענייני פינוי האשפה בישוב לרבות פינוי אשפה עודפת, מדובר באשפה בבתי עסק שמיצרים כמות אשפה העולה על האשפה הבסיסית שהמועצה צריכה לפנות.

תעריף האגרה המוצע בחוק בעבור פינוי 14 טון אשפה עודפת בסך: 750 ₪.

ראש המועצה: לדעתי האגרה גבוהה והיא מכבידה על בעלי העסקים בישוב

בועז: המועצה חייבת על פי חוק לגבות אגרה בגין אשפה עודפת, האגרה נקבעה לפי תחשיב שנערך בהתאם לנתונים שהתקבלו מהמועצה.

ראש המועצה: אני מבקש לעשות תחשיב חדש, מבקש שהאגרה תהיה בתעריף המינימלי ביותר

בועז: אנחנו נבדוק את הנתונים מחדש, נערוך תחשיב וננסה כמה שאפשר להפחית את האגרה המוצעת, צריך את האישור של משרד הפנים לתעריף המוצע.

החלטה: ראש המועצה וחבריה ביקשו לבדוק את התעריפים מחדש והחליטו לדחות את הדיון בחוק המוצע עד עריכת תחשיב חדש וקביעת אגרה מופחתת.

 

 • צו המועצות המקומיות (עבירות קנס)

הצו נועד לאכיפת חוקים וסעיפים שונים שציינו בטיוטת החוק

החלטה: חברי המועצה דחו את הדיון בצו למועד אחר

 

 1. אישור הארכת תקופת מינוי מר חוסאם אבו עראר כנציג הרשות בדירקטוריון תאגיד התנור.

החלטה: אושר פה אחד ע”י הרמת ידים.

 

 1. אישור תשלום פיצויים לתושבים בגין נזקים שנגרמו לרכביהם בעקבות כניסה בבורות בכבישים ונזקים אחרים – בהתאם לישיבת ועדת פיצויים (שלושה) מס’ 4/2022 מיום 20/06/2022 – סה”כ תשלום פיצויים מסתכם ב 11,600 ₪

החלטה: חברי המועצה אישרו פה אחד את התשלום  בסך 11,600 ₪ 

 

 1. דיון בתוכנית מפורטת מוצעת מס’ 256-1042365 – שינוי משצ”פ למגורים ושינוי תוואי כביש.

ראש המועצה: מדובר בשטח שנכלל שינוי ייעודו משצ”פ למגורים בתוכנית המתאר הכוללנית לפי הצעת המועצה.

החלטה: חברי מליאת המועצה החליטו לאשר שינוי היעוד המבוקש

חברי המועצה הדגישו כי אין באישור הבקשה לשינוי היעוד להכריע בעניין הבעלות על המגרש במידה וקיימת מחלוקת כזו.

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:20.

 

בכבוד רב

מחמוד חסן                                                                                                                                      דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                                                                    ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *