פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 10/2022

26/10/22

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה

לא נכחו:

 • מר אכרם רבאח, חבר המועצה

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, היועצת לקידום מעמד האישה
 • גב’ יארא חלבי, עוזרת הגזבר
 • גב’ רוז אבו סאלח, מנהלת מחלקת גביה

התכנסה מליאת המועצה מס’ 10/2022 ביום רביעי 26/10/2022 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה.

פתיחה:

ראש הרשות ביקש להוסיף שני נושאים:

1- אישור תכנית חלוקת שטח פרטי בין האחים ל 3 מגרשים  (נאסר אבו סאלח).

2-אישור פיצויים עקב הפקעת כביש משטח שבבעלותו של נאסר אבו ג’בל.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את הוספת שני הנושאים.

לפני הכניסה לסעיפי המליאה ראש הרשות עדכן את חברי המליאה בהתקדמות בתכנית ניו מג’דל- באופן פורמלי קיבלנו העתק מהתכנית הכוללת החתומה ע”י יו”ר  הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. 2/2023 – מתחיל שיווק המגרשים בהרחבה.

נושאי הדיון:

 1.       אישור פרוטוקול קודם ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר 09/2022 

מצ”ב פרוטוקול

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול הקודם.

 

2-    תב”רים:

2.1:  הגדלת תב”רים:

א.    הגדלה תב”ר מספר 282 – שיקום כביש שכונה מזרחית – כבישים 125+152 – תב”ר מאושר בסך 466,000 ₪ תקציב ממשרד הפנים,  הפרויקט נגמר והביצוע הינו בסך של 465,583 ₪ , התב”ר נשלח לשחרור כסף ושוחרר ממשרד הפנים סך של 448,033 ₪ – התב”ר בגירעון בסך של 17,550 ₪ , סיבת אי שחרור הכסף ממשרד הפנים הינה ביצוע אספלט רצועה דרומית כביש 15 (צומת בכביש 152) , ולכן נדרש הגדלה בסך 17,550 ₪ , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 483,550 ₪ – מקור ההגדלה קרנות הרשות קרנות הרשות קרן לעבודות פיתוח עודפים – מצ”ב טופס שחרור כסף והסבר מפקח משרד הפנים.

 החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר על הסוגיה ומיקום הביצוע מאדהם ושאדי ודולן אישרו את ההגדלה פה אחד.

ב.     הגדלת תב”ר 297 – סימון כבישים והתקני בטיחות – תב”ר מאושר בסך 151,649 ₪ מקרנות הרשות ומשרד התחבורה , בוצע  התב”ר בסך 150,870 ₪ , בוצעו עבודות סימון כבישים לא מתאימים לנוהל תקנון שוטפים לדרך של משרד התחברה ולכן משרד התחבורה שחרר סך של 121,939 ₪ מההרשאה התקציבית שלו שהינה בסך 136,484 ₪ , יתרה לביצוע עבודות הינה 14,545 ₪ , במקביל עבודת הסימון (התקנת מעקות ) שנעשתה ללא התאמה לתעריפי נוהל שוטפים לדרך בסך 13,766 ₪ תחשב על חשבון הרשות , ולכן נדרש הגדלה בסך 13,766 ₪ לעבודות אלו , התב”ר יסתכם לאחר הגדלה בסך של 165,415 ₪ , מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן לעבודות פיתוח עודפים .

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את הגדלת התב”ר ע”י הרמת ידיים.

ג.        הגדלת תב”ר מספר 304 – שיקום עין אלקסב – תב”ר מאושר בסך 150,000 ₪ – ביצוע העבודה ע”י מועצת שימור אתרים , נדרש הגדלה בסך 150,000 ₪ בכדי לגמור את הפרויקט כהשתתפות עם רשות שימור אתרים והפיכת האתר למעין שמור – מקור תקציבי – קרן פיתוח , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 300,000 ₪ .

 החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את הגדלת התב”ר.

ד.     הגדלת תב”ר מספר 327 – הקמת סקייט פארק – תב”ר מאושר בסך 150,000 ₪ , התקבלה הרשאה תקציבית בסך 350,000 ₪ ממשרד התרבות והספורט, סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 500,000 ₪ .- מצ”ב הרשאה תקציבית.

מדובר במצ’ינג שהרשות חייבת לשלם , סה”כ 30% מהתקציב הכולל לפרויקט.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את הגדלת התב”ר.

 ה.   הגדלת תב”ר מספר 357 – שיקום ואספלט כביש מס 6 – תב”ר מאושר בסך 62,631 ₪ , נדרש הגדלה עקב בעיות ניקוז בכביש לאחר תחילת ביצוע בפועל בשטח , התגלו בעיות תכנון , נעשה תכנון מפרוט חדש, סה”כ האומדן המעודכן לסיום ביצוע הפרויקט הינו בסך 99,280 ₪, הגדלה נדרשת בסך 36,649 ₪ , מקור תקציבי – קרן פיתוח. מצ”ב אומדן מעודכן

בכל אומדן יש דברים בלתי צפויים אך צריך שיהיה יותר דיוק באומדנים.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את הגדלת התב”ר.

ו.        הגדלת תב”ר מספר 366 –הקמת מרכז אנרגיה חדש לשדרוג רשת חשמל- תב”ר מאושר בסך 916,942 ₪ , הזמנת עבודה לפי זכיה במכרז פומבי 18/2022 חלק 1 – 856,699 ₪ , נדרשת הגדלות בעבודות בהתאם לזכיה במכרז בסך של 291,150 ₪ , סה”כ גובה העבודות להשלמת ביצוע הפרויקט 1,147,849 ₪, נדרש הגדלה בסך 230,907 ₪ – מקור תקציבי מקרנות הרשות קרן חשמל, סה”כ תבר לאחר הגדלה – 1,147,849 ₪ – מצ”ב אומדן לעבודות הנוספות.

ההגדה נדרשת בכדי להוסיף שנאי חדש למניה החדשה להפחתת עומס חשמל.

קאסם הוסיף שלאחר הפגישה האחרונה עם שרת האנרגיה יצאה הוראה להקמת תחמ”ש נייד כדי לספק לנו ולאחרים חשמל. בכל מקרה אנחנו נשכור שני גנרטורים ליתר ביטחון.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את הגדלת התב”ר.

2.2:  ביטול תב”רים:

א.       ביטול תב”ר מספר 364 – תכנון סטטוטורי בקרקע פרטית – תב”ר בסך 4,050,000 ₪ – תקציב משרד שיכון – הסבר – פיצול התב”ר ל 3 תב”רים לפי תקציב שקבע משרד השיכון לכל שכונה -שכונת אלגבל , שכונת אלריחאן , שכונת שמיס.

הגזבר הסביר שמדובר בתב”ר שאושר לפני חודשים לאחר כך ראינו שבהרשאה מחחולק התקציב ולכן ביטלנו התב”ר ופתחנו באותו תקציב 3 תב”רים חדשים.

דולן הוסיף שכאן מדובר בנושא טכני נטו כדי לפעול לפי הוראת המשרד המתקצב.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את ביטול התב”ר.

2.3:  פתיחת תב”רים חדשים:

א.      פתיחת תב”ר חדש מספר 375 – תכנון סטטוטורי בקרקע פרטית שכ” החרמון – תב”ר בסך 1,250,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד השיכון עבור תכנון 353 דונם – מצ”ב הרשאה תקציבית .

דולן מדובר בהרחבה  של 353 דונם לפי התכנית המתאר הסביר ובמקביל עובדים על הוספת השטחים שחילק אלוק’ף.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר.

 ב.      פתיחת תב”ר חדש מספר 376 – תכנון סטטוטורי בקרקע פרטית שכ” שמיס– תב”ר בסך 1,125,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד השיכון עבור תכנון 325 דונם – מצ”ב הרשאה תקציבית.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר.

ג.        פתיחת תב”ר חדש מספר 377 – תכנון סטטוטורי בקרקע פרטית שכ” אלריחאן – תב”ר בסך 1,675,000 ₪ , הראשה תקציבית ממשרד השיכון עבור תכנון 335 דונם – מצ”ב הרשאה תקציבית.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת  התב”ר.

ד.      פתיחת תב”ר חדש מספר 378 – קיר תומך לאורך כביש מספר 42 שכונת אלגבל – תב”ר בסך 678,492 ₪ כולל פיקוח , תקציב – קרנות הרשות קרן פיתוח – מצ”ב אומדן לפי מחירי קבלן זוכה במכרז.

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו על מיקום הקמת הקיר אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר.

ה.      פתיחת תב”ר חדש מספר 379 – יציקת בטון תעלת ניקוז כניסה מזרחית כביש מס 2 – תב”ר בסך 38,750 ₪ , תקציב – קרנות הרשות קרן פיתוח – מצ”ב אומדן לפי מחירי קבלן זוכה במכרז.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר.

ו.        פתיחת תב”ר חדש מספר 380 – תכנית נאבקים באלימות נגד נשים – תב”ר בסך 26,500 ₪ , תקציב – ממשרד ראש הממשלה המשרד לשיווין חברתי – מצ”ב הרשאה תקציבית.

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר על חלוקת התכנית מהיועצת לקידום מעמד האישה, אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר.

ז.       פתיחת תב”ר חדש מספר 381 – הכנה לתשתית חשמל תת קרקעית עין אלקסב עד כביש 15 – תב”ר בסך 98,000 ₪ – תקציב מקרנות הרשות קרן חשמל – מצ”ב אומדן.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר.

ח.      פתיחת תב”ר חדש מספר 382 – שיקום כביש מס’ 8 אלמרג – תב”ר בסך 276,137 ₪ – תקציב מקרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה – מצ”ב אומדן.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר.

 ט.      פתיחת תב”ר חדש מספר 383 – שיקום ופיתוח כביש התחברות 989 לקרית חינוך – תב”ר בסך 391,813 ₪ – תקציב מקרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה – מצ”ב אומדן.

מדובר בהתחברות נחוצה עקב פקקים בשעות הבוקר, איהאב הדגיש חשיבות החיבור ושזה  מהווה דרך מילוט במיוחד בשעות השיא. חברי המליאה רואים חשיבות גבוהה בהתחברות לכביש הראשי.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  פתיחת התב”ר.

י.        פתיחת תב”ר חדש מספר 384 – שיקום כביש מס’ 41 שכונת שמיס – תב”ר בסך 568,000 ₪ , מקור תקציבי קרנות הרשות קרן פיתוח – מצ”ב אומדן.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  פתיחת התב”ר.

 

2.4:  סגירת תב”רים:

מס’ סעיף מס’ תבר שם תב,ר תקציב ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות עודף/ (גרעון) הערות מקור תקציבי
א 308 שדרוג רשת החשמל 1,400,000 1,400,000 1,399,500 500 סגירת תב”ר קרנות הרשות
ב 313 פיתוח חצר בי”ס יסודי א 200,000 200,000 137,968 62,032 הקטנת תב”ר וסגירתו קרנות הרשות
דולן הציע לפתוח תב”ר חדש ביתרה לפיתוח השטח המחבר בין יסודי א’ למגרש
ג 339 פיתוח ואספלט חצר בי”ס יסודי אל 104,849 104,849 104,849 0 סגירת תב”ר קרנות הרשות
ד 342 פיתוח שטח חצר מבנה מעבדות 346,113 346,113 346,112.8 0.2 סגירת תב”ר קרנות הרשות
ה 344 שיקום כביש 21התחברות לכביש 98 72,000 72,000 71,728 272 סגירת תב”ר קרנות הרשות
ו 346 גידור בית ספר תיכון 80,000 80,000 80,000 0 סגירת תב”ר משרד החינוך
ז 351 טיפול סופי במפגעי בורות בכבישי 160,128 160,128 160,127 1 סגירת תב”ר קרנות הרשות
ח 355 הסדרת כניסה כביש מס’ 30 29,192 29,192 29,192 0 סגירת תב”ר קרנות הרשות
ט 365 הרכבת מעקה בטיחות כבישים 17+48 28,431 28,431 26,062 2,369 סגירת תב”ר קרנות הרשות

 

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  סגירת כלל התב”רים שלעיל.

 

3-       אישור תשלומי נזקים שבאחריות המועצה – אישור תשלום נזקים בסך של 5,300 לפי אישור ועדת הפיצויים מיום 25/09/2022 – ועדת שלושה,  פיצויים מספר 5/2022 – מצ”ב פרוטוקול ועדה

גזבר הרשות הסביר שמדובר בשני נזקים, הצפה אצל מר פואד ולי והנזק השני היה בעקבות ירידת רכב בבור בכביש.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  תשלומי הנזקים.

 

4-      אישור פתיחת חשבון מענקי פיס לפעילויות מול מפעל הפיס- קיים חשבון פיתוח פיס בבנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ , ויש צורך באישור פתיחת חשבון מענקי פיס לפעילויות מול מפעל הפיס בבנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ, סניף 754.

שאדי:  צריך שיהיה חשבון ייעודי למענקי הפיס, אדהם הוסיף שכל תקציב מעל 500 אלף ש”ח הפיס לא מעביר לרשות אלא לקבלן דרך חשבון עזר.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  פתיחת החשבון.

 

5-     אישור דוח רבעון 2/22. מצ”ב דוח

שאדי:  הדוח הסתכם בגירעון של 137 אלף ש”ח.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  הדוח.

 

6-      אישור שכר בחוזה בכירים להעסקת הגברת הודא אבו עואד בתפקיד מנהלת משאבי אנוש החל מיום 1/11/2022 בהתאם לנהלים ( 35% עד 40% משכר בכירים ) בכפוף לאישור משרד הפנים.

מבקשים מגב’ הודא אבו עואד לעזוב את חדר הישיבות.  חברי המליאה ולאור העשייה הפורייה של גב’ הודא ממליצים לבקש עבורה את האחוז המקסימאלי האפשרי. יועמ”ש הרשות הסביר לחברים שהשכר המקסימאלי לאותו תפקיד הינו 40% משכר בכירים.

החלטה : חברי המליאה מאשרים פה אחד את העסקת גב’ הודא אבו עואד לפי 40% שכר בכירים.

 

7-   אישור שינוי מורשה חתימה בבית ספר תיכון בחשבון ועד הורים – אבו סאלח האני ת.ז 028198679 במקום אבו סאלח סלימאן.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  שינוי מורשה החתימה.

 

8-אישור תכנית  חלוקה של מגרש אחד ל 3 מגרשים לאחים. (נאסר אבו סאלח) 

מר יוסף דרש לבדוק את הסוגיה לפני האישור מכיוון שהם לא בקיאים בהנדסה, היועמ”ש דיבר עם מהנדס המועצה ושאל על דעתו בקשר לתכנית, המהנדס הציע שחברי המליאה יכולים לאשר את התכנית בתנאי שכל הבעלים חותמים ומאשרים ובכפוף לאישור המהנדס.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את התכנית ומתנים את אישורם באישור מהנדס המועצה לאחר בדיקת המצב בשטח.

9- אישור תשלום פיצוי בגין הפקעת דרך משטח של נאסר אבו ג’בל בסך 16,000 ש”ח.

החלטה:  חברי המליאה אישרו פה אחד את  תשלום הפיצוי.

 

הישיבה ננעלה בשעה  בשעה 20:50

 

 

______________________________                             _________________________________

חסן מחמוד                                                                                  דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                  ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *