פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 03/2024

31/03/24

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה
 • מר וסאם ח’טאר, חבר המועצה
 • מר וליד פח’ר אלדין , חבר המועצה
 • ד”ר מג’ד עואד, חבר המועצה
 • מר סלים קחלוני, חבר המועצה
 • מר ביאן ספדי, חבר המועצה
 • מר דיא ספדי, חבר המועצה
 • ד”ר אכרם עוידאת, חבר המועצה
 • מר דיא אבו סאלח, חבר המועצה

 

משתתפים:

 • חסן מחמוד, מזכיר המועצה.
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר הרשות
 • עו”ד עזת קיס, מבקר פנים
 • גב’ הודא אבו עואד, יועצת לקידום מעמד האישה
 • גב’ רשא אבו ג’בל, מנהלת לשכת מזכיר המועצה

התכנסה מליאת מועצה מן המניין מס’ 03/2024 היום ראשון 31/03/2024  בשעה 19:00 במרכז ההפעלה.

נושאי הדיון:

 1. הכירות עם חברי המועצה שמתחילים את תפקידם.

ראש המועצה בירך את החברים החדשים, נעשה סבב הכירות בין חברי המועצה, כך שכל אחד הציג את עצמו, את הראיה שלו, ותחומי עניין והשפעה בקדנציה הנוכחית. 

למען גילוי נאות, גזבר המועצה מצהיר בפני חברי המליאה על קרבת משפחה בינו לבין בן דודו חבר המועצה מר ביאן ספדי.

יועמ”ש המועצה: המועצה תפעל בהתאם להנחיות בעניין.

 1. השבעת אמונים של חברי המועצה.

כל חברי המועצה הצהירו אמונים על ההצהרה: “ אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה “.

 1. חבר המועצה דיא אבו סאלח הודיע בכתב כי הוא עסק בעבר כמהנדס ביצוע מטעם הקבלן בפרויקט היכל ספורט החדש וכי הוא מבקש להמשיך בביצוע תפקידו מאחר והפרויקט בשלבים אחרונים לקבלת טופס אכלוס, מר דיא הוסיף והתחייב שהוא נמנע מלהשתתף בכל דיון שקשור לפרויקט בפורום מליאת המועצה ו/או בכל עניין הקשור לפרויקט.

יועמ”ש הרשות נתן דעה שאין מניעה חוקית שמר דיא אבו סאלח ימשיך בתפקידו כמהנדס מבצע בפרויקט בכפוף להודעתו.

יועמש המועצה מבקש להוסיף סעיף של סדר היום: 

 • אישור מינוי ראש המועצה כחבר במועצת אשכול גליל מזרחי, המינוי אושר ע”י היועמ”ש והמזכיר ומצריך אישור המליאה.

החלטה: מאושר פה אחד עי הרמת ידיים את הוספת הסעיף על סדר היום. 

 1. תב”רים:
 • פתיחה מחדש תבר מספר 332 – חינוך בנושא סביבה תשפ”ב – תב”ר בסך 119,167 ₪ – תקציב ממשרד איכות הסביב ה בסך 107,250 ₪ , וקרנות הרשות בסך 11,917 ₪ – התב”ר נסגר בטעות ללא ביצוע כספי בישיבה מספר 2.24 , ויש ביצוע חלקי לפרויקט  (פעילות חינוכית בבתי ספר) ע”י רשות שמורת טבע שהתקבל לאחרונה ונשלח לשחרור משרד איכות הסביבה ולכן יש צורך בפתיחת התב”ר מחדש .
 • פתיחת תב”ר מספר 466 – פיתוח שכונות ותיקות 2024 – בסך 7,697,000 ₪ – תקציב ממשרד הבינוי והשיכון

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה מאשרים את הסעיפים פה אחד עי הרמת ידיים. 

 1. אישור השתתפות הרשות במימון יוזמה משותפת של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי (ע”ר) ומשרד ראש הממשלה בהפעלת פרויקט מחשב לכל ילד לתלמידים מיישוב קו הגבול בכדי לסייע לתלמידים במערכת הלמידה מרחוק באמצעות קבלת מחשבים ניידים שתספק העמותה.

העמותה מעמידה לרשות 58 ערכות מחשבים ניידים בהשתתפות המועצה בסך 150 ₪ לכל מחשב סה”כ השתתפות המועצה 8,700 ₪.

הרשות המקומית תבחר את התלמידים המומלצים מטעמה לקבלת המחשב מתוך רשימה שמית שתוכן ע”י משרד החינוך.

החלטה: חברי המליאה מאשרים את הסעיף פה אחד עי הרמת ידיים. 

 1. קביעת מועד קבוע לישיבות המליאה.

החלטה: חברי המליאה מאשרים קביעת מועד קבוע פה אחד עי הרמת ידיים, המועד יתואם עם החברים ע”י מזכיר המועצה

 1. אישור המשך העסקת עוזר ראש המועצה מר אדהם בריק.

 

מר אדהם בריק מתבקש לעזוב את חדר הישיבות בשל ניגוד העניינים

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים את המשך כהונת, שכר וחוזה ההתקשרות עם מר אדהם בריק כעוזר ראש המועצה.

 1. בחירת ועדות הרשות.
 • ועדת הנהלה:

יועמ”ש הרשות נתן הסבר על מהות הועדות והתנאים השונים למינוי.

תפקידה של ועדת הנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.  להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין.  למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שלהלן:

 1. מר דולאן אבו סאלח,ראש המועצה, יו”ר הועדה
 2. מר איהאב אלולי, חבר ועדה
 3. מר ביאן ספדי, חבר ועדה – כפוף באישור ועדת מנהל השירות (עקב קרבת משפחה בינו לבין גזבר המועצה).
 4. ד”ר מג’ד עואד, חבר ועדה
 5. מר וסאם חטאר, חבר מועצה

 

 • ועדת מכרזים:

תפקיד הוועדה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ בפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. ד”ר גסאן אבראהים, יו”ר הועדה, חבר ועדה
 2. ד”ר מג’ד עואד , חבר ועדה
 3. ד”ר אכרם עוידאת, חבר ועדה
 4. מר סלים קחלוני, חבר ועדה
 5. מר וליד פח’ר אלדין, חבר ועדה

 

 • ועדת ביקורת:

תפקיד ועדת הביקורת:

 • לדון בכל דו”ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה.
 • לדון בכל דו”ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו”ח של מבקר המועצה.
 • לדון בכל דו”ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין.
 • לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
 • ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

 

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שלהלן:

 1. מר דיא אבו סאלח, יו”ר הועדה
 2. מר דיא ספדי, חבר ועדה
 3. מר וליד פח’ר אלדין , חבר ועדה

 

 • ועדת הנחות ארנונה:

תפקיד הוועדה להעניק הנחות בארנונה

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. ד”ר גסאן אבראהים, יו”ר הועדה
 2. מר סלים קחלוני , חבר ועדה
 3. גזבר המועצה, חבר ועדה
 4. יועמ”ש המועצה, חבר ועדה
 5. מנהל מחלקת רווחה, חבר ועדה
 • ועדת מלח:

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הרכב ועדת מל”ח לפי הקבוע בחוק ע”י הרמת ידיים.

 • ועדת המאבק בסמים:

תפקיד הוועדה הוא ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים.

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מר סלים קחלוני, יו”ר הועדה, חבר ועדה
 2. מר איהאב ולי, חבר ועדה
 3. מר וסאם חטאר, חבר ועדה
 4. מנהל מחלקת רווחה
 5. שני נציגי ציבור אשר ייבחרו בעתיד

 

 • ועדת איכות הסביבה:

תפקיד הוועדה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה, הוועדה תגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.

נבחרו פה אחד החברים שמפורטים להלן:

 1. מר דיא אבו סאלח- יו”ר ועדה
 2. מר וליד פחר אלדין- חבר ועדה
 3. מר ביאן ספדי – חבר ועדה
 4. מר איהאב ולי- חבר ועדה

 

 • ועדת מיגור אלימות:

עיקר תפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות.

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה, יו”ר הועדה
 2. מר דיא אבו סאלח, חבר ועדה
 3. מר דיא ספדי, חבר מועצה

 

 

 • ועדת עררארנונה: 

המועצה תפרסם הודעה באתר המועצה לאיתור חברים ויו”ר ועדה

 

 • ועדת הקצאת מקרקעין:

הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה מאת מועצה מקומית לגופים הפועלים בתוך תחום המועצה בתחומים שונים

 1. מזכיר המועצה, יו”ר הועדה
 2. גזבר המועצה, חבר ועדה
 3. יועמ”ש, חבר ועדה
 4. מהנדס המועצה, חבר ועדה
 5. מנהל מחלקת הנכסים או העובד האחראי על תחום הנכסים, חבר ועדה.

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הרכב הועדה לפי הקבוע בחוק ע”י הרמת ידיים.

 

 • ועדת תמיכות:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מזכיר המועצה, יו”ר הועדה
 2. גזבר המועצה, חבר ועדה
 3. יועמ”ש, חבר ועדה

 

 • ועדת רכש:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מזכיר המועצה, יו”ר הועדה
 2. גזבר המועצה, חבר ועדה
 3. יועמ”ש, חבר ועדה

 

 • ועדת חינוך:

תפקידה לוועדת החינוך הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לחינוך, חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מר דולאן אבו סאלח, ראש הרשות, יו”ר הוועדה
 2. ד”ר מג’ד עואד, חבר ועדה
 3. ד”ר אכרם עוידאת, חבר ועדה
 4. איהאב אלולי, חבר ועדה
 5. דיא אבו סאלח, חבר ועדה
 6. דיא ספדי, חבר ועדה
 7. שני מנהלי בית ספר
 8. נציג ועד הורים
 9. יו”ר מועצת התלמידים.
 • ועדת חקלאות:

הוחלט לדחות את הדיון בהרכב הוועדה למליאה הבאה.

 • ועדה לקידום מעמד הילד:

תפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם, לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות לענייניהם.

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מנהל מחלקת חינוך
 2. מנהל מחלקת רווחה
 3. נציג ארגון מורים
 4. מר ביאן ספדי, יו”ר ועדה
 5. מר סלים קחלוני, חבר ועדה
 6. מר וסאם חטאר, חבר ועדה
 7. מנהל בית ספר
 8. נציג ארגון מורי אגודת ישראל
 9. נציג הסתדרות המורים
 10. יו”ר מועצת התלמידים.
 11. יו”ר ועד ההורים
 12. מפקד תחנת המשטרה
 13. נציג תנועת הנוער

 

 • ועדת השקעות:

הוחלט לדחות את הדיון בהרכב הוועדה למליאה הבאה.

 • ועדת שלושה:

חברי המועצה אישרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מזכיר המועצה, יו”ר הועדה
 2. גזבר המועצה, חבר ועדה
 3. יועמ”ש, חבר ועדה

 

 • ועדת התקשרויות:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 1. מזכיר המועצה, יו”ר הועדה
 2. גזבר המועצה, חבר ועדה
 3. יועמ”ש, חבר ועדה

 

 1. אישור מינוי ראש המועצה כחבר במועצת אשכול גליל מזרחי.

מאושר פה אחד עי הרמת ידיים  

הישיבה ננעלה בשעה 21:04

____________________________                                   __________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                          דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

pm202403

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *