الرئيسية / מכרזים והצעות / הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים במכרז זוטא

הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים במכרז זוטא

הודעה על הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים  במכרז זוטא

במועצה מקומית מג’דל שמס

 

להורדת גירסת הדפסה, לחץ כאן

מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת קבלנים וספקים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר הספקים של המועצה.

 

פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט של מועצה המקומית מג’דל שמס שכתובתו :  WWW.MAJDAL.CO.IL

תחת לשונית: “המועצה” “מכרזים והצעות”

 

את הבקשות בהתאם לתנאים הכלולים בהזמנה, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שממוקמת בבניין המועצה המקומית מג’דל שמס, במעטפה סגורה עליה יצוין השם העסקי/ מסחרי המלא של המבקש, התחום בו עוסק הספק/הקבלן וכן “בקשה לרישום למאגר ספקים/קבלנים 2020”.

 

תאריך אחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר יום : 30.04.2020 בשעה 12.00 (קיימת האפשרות להצטרף למאגר גם לאחר סגירת ההרשמה)

 

לברורים בכל הקשור להודעה זו יש לפנות אל מזכיר המועצה בטלפון מס” :04-6981137

מועצה מקומית מג’דל שמס שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל בקשה שלא תעמוד בתנאים ולא תמצא מתאימה.

 

בסתירה בין הוראות פרסום זה לבין הוראות ההודעה, ההודעה תגבר.

 

 

 

בכבוד רב,

דולאן אבו סאלח

ראש מ.מ. מג’דל שמס

 

הודעה על הקמת ספר ספקים – קבלנים

במועצה מקומית מג’דל שמס

כללי

 • מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת ספקים וקבלנים (להלן: “ספק” ו/או “קבלן” ו/או “ספק וקבלן”) להירשם ברשימת הספקים והקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא שתפרסם היא לכשתידרש לכך (להלן: “ספר מספקים”).
 • הרישום בספר הספקים והקבלנים יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם לחוקים, תקנות ונהלים לסוגיהם החלים על המועצה ו/או על ספקי העבודות ו/או הטובין ו/או השירותים הנדרשים במסמך זה (להלן: “השירותים”)
 • מועצה מקומית מג’דל שמס תנהל רשימה של ספקים – קבלנים, אשר יהיו רשאים להשתתף במכרז זוטא ו/או ליתן הצעות מחיר.
 • הקמת הספר תבוצע באופן הדרגתי ופניה זאת מיועדת לספקי טובין המשווקים את הפריטים המפורטים בנספח המצורף.

המבקש להירשם בספר הספקים!

 • ילמד היטב, לפני הגשת בקשתו, את כל הדרישות והתנאים אשר עליו לעמוד בהם.
 • ימלא את כל הפרטים בטפסים ובנספחים המצורפים ויחתום עליהם כנדרש.
 • יסמן על גבי הרשימה שבמסמכי הבקשה רק את הנושאים שלפי הביאור שלצידם הם נכללים

בתחום עיסוקו ובהם הוא עומד בתנאי הסף הרלוונטים.

 • יצרף לבקשתו פרופיל חברה / תאור מפורט של פעילותו ולפי העניין, קטלוג שירותים / מוצרים

בתחום בו הוא מבקש להירשם בספר הספקים של המועצה.

 • יחתום על גבי כל הנספחים, לפי העניין בעצמו ובפני עו״ד שיאשר זאת בחתימתו הוא.
 • יחתום בחתימה וחותמת על כל עמוד ראשון של כל מקבץ דפים מאוגד או כרוך (חוברת)

ועל כל עמוד של כל מסמך בודד אחר שיצרף לבקשה.

 • ימציא ויצרף את כל המסמכים הנדרשים כשהם חתומים כנדרש.

 

 • יגיש את הבקשה על גבי המסמכים המצורפים, כשהם חתומים וסגורים במעטפה עליה יצוין השם

העסקי / מסחרי המלא של המבקש וכן ״בקשה לרישום בספר הספקים 2020″.

 

 • יגיש למזכירות הגזברות ו/או למנהלת הרכש את הבקשה כנדרש ובהתאם להוראות מסמך זה,

עד למועד האחרון להגשת בקשות לרישום.

 

 • על הבקשות להימסר ידנית במעטפה סגורה לתיבת הצעות בבנין המועצה – מחלקת רכש .

 

 • קבלן או ספק שלא יעמוד בתנאים להגשת בקשה ו/או בקשתו לא תכלול את כל הפרטים ו/או

הנספחים ו/או המסמכים הנדרשים בקשתו תפסל ולא תובא לדיון ועדת המכרזים והמבקש לא

ירשם בספר הספקים.

 

 • למען הסר ספק, מובהר בזאת:

ועדת רכש לא תתייחס לבקשה לרישום בנושאים שהמבקש לא יצרף לבקשתו אסמכתאות המוכיחות לשביעות רצונה כי הוא עוסק בהם ו/או עומד בתנאי הסף לרישום בהם בספר הספקים.

אין בהזמנה זו או ברישום ספקים בספר הספקים של המועצה כדי לחייבה להזמין עבודות, ו/או שירותים ו/או טובין בתחומים המפורטים בה או בכלל.

למועצה שמורה הזכות לפרסם, מכרז פומבי בתחומי העבודות, השירותים או הטובין המפורטים בהזמנה זו לצורך התקשרות בכל היקף.

למועצה  או לכל מי שפועל בשמה, שמורה הזכות לפנות לבקשת הצעות מחיר מכל ספק הרשום בספר הספקים לצורך בחינת התקשרות בתחומו בכל היקף פטור ממכרז והמבקש, בעצם הגשת הצעתו מתחייב להתייחס לבקשתה.

 1. תנאי סף להגשת בקשה לרישום בספר הספקים והקבלנים

להלן התנאים בהם על המבקש להירשם בספר הספקים של המועצה:

2.1          עליו להיות בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים לשרות המוצע על ידו

2.2          עליו להיות בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול

חשבונות) תשל׳ו – 1976.

 

2.3          עליו להיות עוסק מורשה לצרכי מע״מ.

2.4          עליו להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך החמש השנים האחרונות בביצוע עבודות או

בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.

 

2.5          קבלן המבקש להרשם בספר הספקים והקבלנים והעוסק בעבודות הנדסה בנאיות, עליו להיות רשום

בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים המופיעים בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה

בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ״ח – 1988.

 

2.6          קבלן ו/או ספק המבקש להרשם בספר הספקים והקבלנים עליו לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 2 (ב)

לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל״ו-1976.

 

2.7          על המבקש להתחייב לעמוד בדרישות כל דין לרבות חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987, ולמלא אחר

הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי, לרבות:

 

2.7.1      תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם

להוראות סעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו ״ 1976 מאושר על ידי עורך דין.

 

2.7.2     התחייבות חתומה בכתב של הקבלן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים, שיועסקו על ידו,

וכן שלא להעסיק’ עובדים זרים בניגוד לחוק, מאושרת על ידי עורך דין.

 

2.8          על המבקש להיות מי שאין בהתקשרות המועצה עימו משום ניגוד עניינים וחתם על הצהרת הקבלן על

העדר ניגוד עניינים.

 

2.9          על המבקש יש להגיש קורות חיים ו/או תיאור העסק, אישור ניכוי מס במקור+ניהול ספרים, פרוט

התמחויות מיוחדות, ניסיון בתחום ודרכי התקשרות עם בית העסק.

 

מבקש שהוא או בקשתו, לא יעמדו בתנאים באמור לעיל בקשתו תפסל!

 

 1. פניה לקבלת מסמכי רישום

3.1          כדי לקבל את מסמכי הרישום כספק, יכול כל ספק להורידם מאתר מועצה מקומית מג’דל שמס  בכתובת :      WWW.MAJDAL.CO.IL

3.2          כל ספק יהיה חייב למלא את הטפסים הנדרשים ולהעביר את כל המידע הנדרש ואת כל עותקי

האישורים בעותק נייר (לכתובת המשרד) מועצה מקומית מג’דל שמס – מחלקת רכש

 

3.2.1      רשימת הטובין שיסופקו בשלב הראשון באמצעות ספקים מורשים ־ ראה נספח1

3.2.2      בקשה להצטרף לרשימת• הספקים ו/או הקבלנים המאושרים – חברה – ראה נספח 2 *

3.2.3      בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים ־ שותפות ־ ראה נספח 3 *

3.2.4      בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים – יחיד ־ ראה נספח 4 *

3.2.5      תצהיר עובדים לפי כל-דין – ראה נספח 5

3.2.6      תצהיר ניגוד עניינים  ראה נספח 6

(*) יוגש בהתאם לצורך על פי אופי המגיש

3.3          ניתן יהיה לשלוח את הקבצים באמצעות הדואר האלקטרוני דרך אתר מועצה מקומית מג’דל שמס או

במסירה ידנית למזכירת.

 

 1. תנאי סף לאישור ספק מורשת

4.1          כל ספק או קבלן, אשר יעמוד בתנאי סף רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו

לצירוף עסק/קבלן לרשימה:

 

4.1.1      מציע, שהוא תאגיד, יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות כשהיא

תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.

4.1.2      אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע״מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

(אכיפת ניהול חשבונות), תשל״ו-1976.

4.1.3      אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע״י שלטונות מס הכנסה ומע״מ. ניתן להמציא אישור

כנ״ל  מ “קיד מורשה” עפ״י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.

4.1.4      תצהיר, מאומת כדין; כי לא מתנהלות נגדו תביעות העלולות להשפיע על קיומו ו/או כשירותו

הכלכלית.

 

4.1.5      תצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו:

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ״ה בחשון חתשס”ג 31באוקטובר 2002, לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 (להלך: “חוק שכר מינימום”) או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א – 1991 (להלן: “חוק עובדים זרים”) ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור, חלפה שנה  אחת לפחות ממועד ההרשעה הראשונה.

או לחילופין

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ”ה בחשון התשס״ג 31  באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן “חוק שכר מינימום” או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ”א ־1991 (להלן: “”חוק עובדים זרים”) וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

בתצהיר יפורטו גם הליכים המתנהלים בנושאים דלעיל, שטרם הוכרעו.

 

 

 1. אישור או דחיית ספקים קבלנים.

5.1     החליטה וועדת המכרזים שלא לצרף ספק או קבלן כאמור לרשימה או החליטה למחוק ספק או קבלן

מהרשימה, יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על כוונת הוועדה שלא להכלילו בספר הספקים קבלנים

או  למוחקו. הספק-קבלן יהיה רשאי להעלות את השגותיו על הנימוקים בכתב. לאחר שהועדה תדון

ותיתן את החלטה המנומקת והסופית ותודיע על כך לספק-קבלן.

 

5.2    החליטה הוועדה לצרף קבלן או ספק לרשימה, יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים-

קבלנים.

 

 

 

 1. הוראות כלליות:

 

6.1   הרשימה תעודכן מדי שנה ב-1 לינואר לאותה שנה.

6.2   המועצה תהיה רשאית להאריך תוקפו של ספר הספקים.

6.3   המועצה תהיה רשאית להוסיף ולגרוע ספקים מרשימת הספקים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכל

ימות השנה.

6.4   בתחילת חודש ספטמבר בכל שנה תפורסם בעיתונות המקומית והכללית האפשרות להצטרף לרשימת

הספקים-קבלנים ולוחות זמנים להגשת הטפסים.

6.5    ספקים-קבלנים שלא עמדו בתנאי הסף או שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו, יקבלו הודעה על אי-צירופם

לרשימה. כאמור, נציגי ספקים אלו יהיו רשאים להעלות בפני ועדת המכרזים את השגותיהם.

6.6    כל פניה מטעם המועצה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצה,

ותופנה  רק לספקים-קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל בספר הספקים-קבלנים שימצאו מתאימים

להיכלל הספר הספקים-קבלנים של מועצה מקומית מג’דל שמס.

6.7    אין בהודעה זו, כדי לחייב את המועצה לרכוש את הטובין האמורים.

6.8    לבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל המזכירות במועצה .

 

 

 

בברכה,

דולאן אבו סאלח

ראש המועצה


 

 

רשימת נספחים:

 

נספח 1- רשימת הטובין שיסופקו בשלב הראשון באמצעות ספקים מורשים         8

נספח 2 – בקשה להצטרף לרשימת הספקים (חברה)                                        10

נספח 3 ־ בקשה להצטרף לרשימת הספקים (שותפות)                                     13

נספח 4 בקשה להצטרף לרשימת הספקים (יחיד)                                            16

נספח 5 – תצהיר והתחייבות להעסקת עובדים על פי כל דין                               19

נספח 6 – תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים                                             20

 

נספח 1רשימת מטובין שיסופקו בשלב הראשון באמצעות ספקים מורשים

מס הטובין
1 ציוד משרדי: מכשור משרדי, צורכי משרד, נייר להדפסה, ציוד משרדי
2 עבודות דפוס: הדפסת דברי דפוס, חותמות, פליירים, פלריגים
3 מזון: אספקת ארוחות מוכנות, כיבוד, שתייה, שירותי הסעדה
4 ריהוט: ריהוט משרדי, ריהוט למוסדות חינוך
5. בניין: חמורי בניין, אינסטלציה, כלי עבודה, מיגון, אלומניום וזגגות, מסגרות, עבודות חשמל, נגרות, צבע, שיפוצים כללי, מחיצות, בדי יוטה, ציוד חשמל לבניין, גגות.
6 ציוד רחוב: תאורת רחוב, מתקני משחקים לילדים, אספקת מתקני כושר בגנים ציבוריים, ציוד ספורט, גדרות, קישוטי רחוב (דגלים), הצללה, תחזוקת כבישים ומדרכות
7 גינון: גינון מקצועי, ציוד משתלה, פרחים, שתילים עונתיים
8 בטיחות: מיגון רחוב, כיבוי אש, ציוד בטיחות, מוקד אזעקות ו/או גילוי אש
9 שונות: מזגנים, מנעולים, הסעות, חומרי ניקוי, שמירה ואבטחה,  ציוד חשמל צעצועים, כלי זמר, משחקים,
10 תברואה: פינוי אשפה, גיזום, עגלות, מוסכים, כלים מוטורים, ריסוק גזם, אחזקת כבישים, שילוט.
11 בעלי מקצוע: רואי חשבון, חשמלאים, גרפיקאים, אינסטלציה, שמאים, מודדים, פקחים, ייעוץ משפטי (ייצוג, מכרזים)
12 ציוד מחשוב: מחשבים, סורקים, מקלדות, עכברים למחשב, רמקולים,

 

 

 

 

 

 

 

נספח 2בקשה להצטרף לרשימת הספקים (חברה)

לכבוד

מח’ מכרזים

מח’ רכש                                                     

מועצה מקומית מג’דל שמס

ת.ד 1 – מג’דל שמס 1243800

 

הנדון: בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים
לצורך התקשרות עם מועצה מקומית מג’דל שמס

-בקשה מטעם החברה-

 1. אני הח״מ, שפרטי מצוינים להל, מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים להתקשר עם

מועצה מקומית מג’דל שמס בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

ידוע לי כי הודעת המועצה  על מכרז תעשה ע״י משלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית (עפ״י

שיקול דעתה של המועצה) ולא ע״י פרסום בעיתונות.

 

להלן פרטי:

שם המבקש_________________ ______________________________________________

שם איש קשר________________ ______________________________________________

תפקיד_____________________ ______________________________________________

 

מס׳ ח.פ/ע.מ/ת.ז ___________________________________________________________

כתובת ___________________________________________________________________

מיקוד_____________________ ______________________________________________

טלפון______________________ ______________________________________________

פקס׳______________________ ______________________________________________

טל׳ סלולרי _______________________________________________________________

דואר אלקטרוני ____________________________________________________________

ותק מקצועי בתחום המוצע: ______ מספר עובדים:_________________ פריסה ארצית: כן / לא

 1. אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם מועצה מקומית מג’דל

שמס בספר ספקים/במכרזי זוטא בתחום :

על פי סעיף :                     (מתוך ספר הספקים והקבלנים של מועצה מקומית מג’דל שמס – ראה נספח 2).

 

 1. שתי העבודות / אספקות הטובין האחרונות שביצעתי בתחום זה:
 • __________________________________________
 • __________________________________________

 

 

 1. פרטי סיווגי לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אם יש)

 

 

תאור ענף סימול קבוצה סוג כספי
 
 

 

 

 

 

 

 1. הנני מצהיר בחתימתי על גבי מסמך זה שאני:

א.            בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים שצוינו על ידי בסעיף 2 לעיל.

ב.            בעל אישור תקף לניהול חשבוניות עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  חשבונות), תשל״ו-1976.

ג.             חברה רשומה כדין אצל רשם החברות.

ד.            בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך החמש שנים אחרונות בביצוע עבודות או בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.

ה.            לקבלנים בלבד – רשום בפנקס ,הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים שצוינו על ידי בסעיף 2 לעיל.

ו.             עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב’  לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו – 1976

 

 1. לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן (חובה לצרף):

 

א.            לקבלנים בלבד – אישור עדכני על רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות.

ב.            מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת רישום החברה מאת רשם החברות.

ג.             מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה לצרכי מע״מ.

ד.            העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין

בתחום עיסוקי.

ה.            אישור עו״ד בדבר מורשי החתימה בשם החברה.

ו.             העתקי צילומי אישור פקיד שומה/רו״ח תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ״י חוק

עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל״ו – 1976.

ז.             העתק צילומי תקף של רשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור

מתשלומים למציע.

ח.           אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

ט.           פרטי חשבון בנק (שם בנק, שם ומס׳ סניף, כתובת סניף ומס׳ חשבון).

י.             דוגמא של חשבונית

יא.          המלצות.

יב.          תצהיר המאמת את האמור בסעיף 5 ו׳ לעיל בנוסחו המצ״ב.

 

 1. ידוע לי כי את הבקשה יש להגיש ידנית במעטפה סגורה לתיבת הצעות בבנין המועצה.

 

 

 1. ידוע לי כי ספר הספקים יהיה פתוח לעיון הציבור.

 

 1. אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל-נכונים וכי צרפתי לבקשתי זו את כל המסמכים והמידע

הנדרשים כמפורט לעיל וכי כל האמור בהם אמת.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                          _______________                            _________________

תאריך                                             חתימה                                                חותמת החברה

 

 

 

אישור עו”ד

הריני לאשר בזאת כי ביום הופיע בפני מר _____________________            הנושא   ת.ז______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

 

____________                     _________________            __________                    ____________

תאריך                                            שם העו״ד                               חתימה                                   חותמת

 

 

 

תצהיר

 

אני הח”מ____________ ת.ז ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם______ _________ (להלן: “המציע”), המבקש להירשם בספר הספקים

של מועצה מקומית מג’דל שמס (להלן:.”המועצה”)*

 1. הנני משמש כמנהל המציע.
 2. בתצהיר זה: “בעל זיקה” – כל אחד מאלה:
 • חבר בני אדם שנשלט על-ידי המציע.
 • האם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
 1. בעל השליטה בו.
 2. חבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
 3. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 • אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית קרי – החזקה של שלושה רבעים או יותר מסוג מסוים של אמצעיי שליטה בחבר בני אדם- (חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע).

 

״אמצעי שליטה״ “החזקה ” ו”שליטה” בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי)

התשמ”א – 1981

 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו:

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ״ה בחשון

                              התשס״ג 31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן: “חוק שכר

מינימום”) או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),

התשנ״א – 1991 (להלן: “חוק עובדים זרים”) ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור,

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

או לחילופין:

 

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ”ה בחשון התשס”ג 31

באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן “חוק שכר מינימום” או   לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ”א ־1991 (להלן: “”חוק עובדים זרים”) וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

                     מתנהלים הליכים בנושאים דלעיל כדלקמן :_____________________________

____________________________________________________________

 1. לא מתנהלים נגדי הליכי תביעה ו/או, הוצאה לפועל ו/או הליכי גביה אחרים ,העלולים להשפיע על

קיום העסק או כשירותו הכלכלית.

 

 1. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

_____________                          _______________                            _________________

תאריך                                             חתימה                                                חותמת  החברה

 

אישור עו”ד

הריני לאשר בזאת כי ביום_______ הופיע בפני מר _______________ הנושא   ת.ז___________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

____________                     _________________            __________          ____________

תאריך                                                    שם העו״ד                          חתימה                           חותמת

נספח 3בקשה להצטרף לרשימת הספקים (שותפות)

לכבוד

מח’ ועדת המכרזים

מח’ וועדת רכש

מועצה מקומית מג’דל שמס

הנדון: בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים
לצורך התקשרות מול מועצה מקומית מג’דל שמס

-בקשה מטעם שותפות-

 1. אני הח״מ, שפרטי מצוינים להלן, !מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים להתקשר עם

מועצה מקומית מג’דל שמס בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

ידוע לי כי הודעת המועצה  על מכרז ו/או הצעות תעשה ע״י משלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית

(עפ״ישיקול דעתה של המועצה), ולא ע״י פרסום בעתונות.

 

להלן פרטי:

שם המבקש_________________ ______________________________________________

שם איש קשר________________ ______________________________________________

תפקיד_____________________ ______________________________________________

 

מס׳ ח.פ/ע.מ/ת.ז ___________________________________________________________

כתובת ___________________________________________________________________

מיקוד_____________________ ______________________________________________

טלפון______________________ ______________________________________________

פקס׳______________________ ______________________________________________

טל׳ סלולרי _______________________________________________________________

דואר אלקטרוני ____________________________________________________________

ותק מקצועי בתחום המוצע: ______ מספר עובדים:_________________ פריסה ארצית: כן / לא

 1. אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם מועצה מקומית מג’דל

שמס בספר ספקים/במכרזי זוטא בתחום :

על פי סעיף:                         (מתוך ספר הספקים והקבלנים של מועצה מקומית מג’דל שמס – ראה נספח 3)

 1. שתי העבודות / אספקות הטובין האחרונות שביצעתי בתחום זה:
 • __________________________________________
 • __________________________________________

 

 

 1. פרטי סיווגי לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אם יש)

 

תאור ענף סימול קבוצה סוג כספי
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. הנני מצהיר בחתימתי על גבי מסמך זה שאני:

א.            בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטים שצוינו על ידי בסעיף 2לעיל.

ב.            בעל אישור תקף לניהול חשבוניות עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  חשבונות), תשל״ו-1976.

ג.             חברה רשומה כדין אצל רשם החברות.

ד.            בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך החמש שנים אחרונות בביצוע עבודות או בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.

ה.            לקבלנים בלבד – רשום בפנקס ,הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים שצוינו על ידי בסעיף 2 לעיל.

ו.             עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב’  לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו – 1976

 

 1. לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן (חובה לצרף):

 

א.            לקבלנים בלבד – אישור עדכני על רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות.

ב.            מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת רישום החברה מאת רשם החברות.

ג.             מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה לצרכי מע״מ.

ד.            העתק צילומי של רשיון עסק תקף על פי דין ורשיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין

בתחום עיסוקי.

ה.            אישור עו״ד בדבר מורשי החתימה בשם החברה.

ו.             העתקי צילומי אישור פקיד שומה/רו״ח תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ״י חוק

עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל״ו – 1976.

ז.             העתק צילומי תקף של רשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור

מתשלומים למציע.

ח.           אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

ט.           פרטי חשבון בנק (שם בנק, שם ומס׳ סניף, כתובת סניף ומס׳ חשבון).

י.             דוגמא של חשבונית

יא.          המלצות.

יב.          תצהיר המאמת את האמור בסעיף 5 ו׳ לעיל בנוסחו המצ״ב.

 

 1. ידוע לי כי את הבקשה יש להגיש ידנית במעטפה סגורה לתיבת הצעות מחיר במחלקת רכש באגף

הגזברות.

 

 1. אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל-נכונים וכי צרפתי לבקשתי זו את כל המסמכים והמידע

הנדרשים כמפורט לעיל וכי כל האמור בהם אמת.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                          _______________                            _________________

תאריך                                             חתימה                                                חותמת החברה

 

 

 

אישור עו”ד

הריני לאשר בזאת כי ביום הופיע בפני מר _____________________            הנושא   ת.ז______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

 

____________                     _________________            __________                    ____________

תאריך                                            שם העו״ד                               חתימה                                   חותמת

 

 

 

 

 

תצהיר

 

אני הח”מ____________ ת.ז ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם_______ _________ (להלן: “המציע”), המבקש להירשם בספר הספקים

של מועצה מקומית מג’דל שמס (להלן:.”המועצה”)*

 1. הנני משמש כמנהל המציע.
 2. בתצהיר זה: “בעל זיקה” – כל אחד מאלה:
 • חבר בני אדם שנשלט על-ידי המציע.
 • האם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
 1. בעל השליטה בו.
 2. חבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
 3. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 • אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית קרי – החזקה של שלושה רבעים או יותר מסוג מסוים של אמצעיי שליטה בחבר בני אדם- (חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע).

 

״אמצעי שליטה״ “החזקה ” ו”שליטה” בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי)

התשמ”א – 1981

 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו:

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ״ה בחשון

                              התשס״ג 31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן: “חוק שכר

מינימום”) או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),

התשנ״א – 1991 (להלן: “חוק עובדים זרים”) ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור,

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

או לחילופין:

ורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ”ה בחשון התשס”ג

31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן “חוק שכר מינימום” או   לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ”א ־1991 (להלן: “”חוק עובדים זרים”) וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

                     מתנהלים הליכים בנושאים דלעיל כדלקמן :_____________________________

_______________________________________________________________

 1. לא מתנהלים נגדי הליכי תביעה ו/או, הוצאה לפועל ו/או הליכי גביה אחרים ,העלולים להשפיע על קיום העסק או כשירותו הכלכלית.

 

 1. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

_____________                          _______________                            _________________

תאריך                                             חתימה                                                חותמת  החברה

 

 

הריני לאשר בזאת כי ביום_______ הופיע בפני מר _______________ הנושא   ת.ז___________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

____________                     _________________            __________          ____________

תאריך                                            שם העו״ד                               חתימה                           חותמת

 

 

נספח 4בקשה להצטרף לרשימת הספקים (יחיד)

לכבוד

מחי ועדת המכרזים

מח’ וועדת רכש

מועצה מקומית מג’דל שמס

הנדון: בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים
לצורך התקשרות מול מועצה מקומית מג’דל שמס
-בקשה מטעם יחיד-

 1. אני הח״מ, שפרטי מצוינים להלן, מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים להתקשר עם

מועצה מקומית מג’דל שמס בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

ידוע לי כי הודעת המועצה  על מכרז תעשה ע״י משלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית (עפ״י

שיקול דעתה של המועצה) ולא ע״י פרסום בעתונות.

 

להלן פרטי:

שם המבקש_________________ ______________________________________________

שם איש קשר________________ ______________________________________________

תפקיד_____________________ ______________________________________________

 

מס׳ ח.פ/ע.מ/ת.ז ___________________________________________________________

כתובת ___________________________________________________________________

מיקוד_____________________ ______________________________________________

טלפון______________________ ______________________________________________

פקס׳______________________ ______________________________________________

טל׳ סלולרי _______________________________________________________________

דואר אלקטרוני ____________________________________________________________

ותק מקצועי בתחום המוצע: ______ מספר עובדים:_________________ פריסה ארצית: כן / לא

 1. אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם מועצה מקומית מג’דל

שמס בספר ספקים/מכרזי זוטא בתחום:

על פי סעיף:                       (מתוך ספר הספקים והקבלנים של מועצה מקומית מג’דל שמס – ראה נספח1).

 1. שתי העבודות / אספקות הטובין האחרונות שביצעתי בתחום זה:

א.__________________________________________

ב.__________________________________________

 

 

 1. פרטי סיווגי לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אם יש)

 

תאור ענף סימול קבוצה סוג כספי
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. הנני מצהיר בחתימתי על גבי מסמך זה שאני:

א.            בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים שצוינו על ידי בסעיף 2 לעיל.

ב.            בעל אישור תקף לניהול חשבוניות עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  חשבונות), תשל״ו-1976.

ג.             חברה רשומה כדין אצל רשם החברות.

ד.            בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך החמש שנים אחרונות בביצוע עבודות או בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטים.

ה.            לקבלנים בלבד – הרשום בפנקס ,הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים שצוינו על ידי בסעיף 2 לעיל.

ו.             עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב’  לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו – 1976

 

 1. לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן (חובה לצרף):

 

א.            לקבלנים בלבד – אישור עדכני על רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות.

ב.            מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת רישום החברה מאת רשם החברות.

ג.             מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה לצרכי מע״מ.

ד.            העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין

בתחום עיסוקי.

ה.            אישור עו״ד בדבר מורשי החתימה בשם החברה.

ו.             העתקי צילומי אישור פקיד שומה/רו״ח תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ״י חוק

עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל״ו – 1976.

ז.             העתק צילומי תקף של רשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור

מתשלומים למציע.

ח.           אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

ט.           פרטי חשבון בנק (שם בנק, שם ומס׳ סניף, כתובת סניף ומס׳ חשבון).

י.             דוגמא של חשבונית

יא.          המלצות.

יב.          תצהיר המאמת את האמור בסעיף 5 ו׳ לעיל בנוסחו המצ״ב.

 

 1. ידוע לי כי את הבקשה יש להגיש ידנית במעטפה סגורה לתיבת הצעות מחיר / מכרזים במחלקת רכש

בבניין המועצה .

 

 1. אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל-נכונים וכי צרפתי לבקשתי זו את כל המסמכים והמידע

הנדרשים כמפורט לעיל וכי כל האמור בהם אמת.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                          _______________                            _________________

תאריך                                             חתימה                                                חותמת החברה

 

 

 

אישור עו”ד

הריני לאשר בזאת כי ביום הופיע בפני מר _____________________            הנושא   ת.ז______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

 

____________                     _________________            __________                    ____________

תאריך                                            שם העו״ד                               חתימה                                   חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תצהיר

 

אני הח”מ____________ ת.ז ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם_______ _________ (להלן: “המציע”), המבקש להירשם בספר הספקים

של מועצה מקומית מג’דל שמס (להלן:.”המועצה”)*

 1. הנני משמש כמנהל המציע.
 2. בתצהיר זה: “בעל זיקה” – כל אחד מאלה:
 • חבר בני אדם שנשלט על-ידי המציע.
 • האם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
 1. בעל השליטה בו.
 2. חבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
 3. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 • אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית קרי – החזקה של שלושה רבעים או יותר מסוג מסוים של אמצעיי שליטה בחבר בני אדם- (חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע).

 

״אמצעי שליטה״ “החזקה ” ו”שליטה” בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי)

התשמ”א – 1981

 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו:

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ״ה בחשון

                              התשס״ג 31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן: “חוק שכר

מינימום”) או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),

התשנ״א – 1991 (להלן: “חוק עובדים זרים”) ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור,

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

או לחילופין:

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ”ה בחשון התשס”ג

31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן “חוק שכר מינימום” או   לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ”א ־1991 (להלן: “”חוק עובדים זרים”) וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

                     מתנהלים הליכים בנושאים דלעיל כדלקמן :_____________________________

_______________________________________________________________

 1. לא מתנהלים נגדי הליכי תביעה ו/או, הוצאה לפועל ו/או הליכי גביה אחרים ,העלולים להשפיע על קיום העסק או כשירותו הכלכלית.

 

 1. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

_____________                          _______________                            _________________

תאריך                                             חתימה                                                חותמת  החברה

 

אישור עו”ד

הריני לאשר בזאת כי ביום_______ הופיע בפני מר _______________ הנושא   ת.ז___________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

____________                     _________________            __________          ____________

תאריך                                            שם העו״ד                               חתימה                           חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 5 – תצהיר והתחייבות להעסקת עובדים על פי כל דין

 

אני הח”מ __________________ ת.ז. ______________ צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____________(להלן: “המציע”), המבקש להרשם בספר הספקים

של מועצה מקומית מג’דל שמס (להלן “המועצה”).

 

 1. הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 2. המציע מקיים את כל החקיקה בתרזכו העסקת עובדים ומתחייב בזאת, כי הינו מעסיק את

העובדים המועסקים ו/או שיועסקו על ידו בלזתאם לחוקים המפורטים להלן:

 • חוק שירות התעסוקה, התשך׳ט-1959
 • חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי״א־1951
 • חוק דמי מחלה, התשל״ו-^197
 • חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951
 • חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעבוד, התשנ״ו־1996
 • חוק עבודת הנוער, התשי״נ-^195
 • חוק החניכות, התשי״ג-1£53,
 • חוק החיילים המשוחררים(החזרה לעבודה), התש״ט־1949
 • חוק הגנת השכר, התשי״ח;1958
 • חוק פיצויי הפיטורין, התשכ״ג־1963
 • חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987
 • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ״ה – 1985
 • חוק ארגון הפיקוח על העבז-דה תשי״ד – 1954
 • כל דין אחר שיחול בעת שאספק שרותים למועצה כספק.

 

 1. הנני מצהיר ומתחייב להציג בפני מועצה מקומית מג’דל שמס ו/או בודק שכר, את תלושי השכר

               של עובדיי בכל עת ותוך פרק זמן סביר!

 1. הנני מצהיר ומתחייב כי אני ועובדי עומדים בחוקי הבטיחות וכי הם עוברים הדרכות בטיחות

               כנדרש על פי כל דין.

 1. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

 

_____________                          _______________                            _________________

תאריך                                             חתימה                                                חותמת החברה

 

 

 

אישור עו”ד

הריני לאשר בזאת כי ביום הופיע בפני מר ______________               הנושא   ת.ז _____________       ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

 

____________                     _________________            __________          ____________

תאריך                                            שם העו״ ד                           חתימה                        חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 6 תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים

אני הח”מ __________ת.ז___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם ______________, ( להלן: “המציע”), המבקש להירשם בספר הספקים

של מועצה מקומית מג’דל שמס (להלן: “המועצה”).

 

2.הנני משמש כמנהל המציע.

 

 1. הנני מוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע:

3.1  שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם

מתן השירותים כאמור לעיל,  בין במישרין, בין בעקיפין.

3.2  להודיע למועצה, לאלתר, על כל!עניין ו/או דבר אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או

חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של המועצה.

3.3  התחייבותי זו תהא תקפה כל  עוד המבקש יהיה רשום בספר הספקים של המועצה.

3.4 התחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עובדי המבקש, ביחס לכל העובדים מטעם המבקש וביחס

לכל תאגיד/שותפות אשר המבקש, לרבות עורכי הדין מטעמו, שותפים, בעלי שליטה או בעלי עניין

בו ביחס לכל מי שהוא שותף, בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד/בשותפות המבקש, בעל עניין

ושליטה כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ״ח ־1969

3.5  התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר מכל סוג שהוא בין המועצה  למבקש ו/או בכדי לחייב את

המועצה לכל דבר ועניין.

 • הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית מג’דל שמס הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
  • סעיף122 (א) לפרק החמישי לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כדלקמן:

. (א)  חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם העיריה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהעיריה מספקת לתושבים –

(1)   יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה או העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה  בקשר להם.

3.6.2 סעיף 122א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כדלקמן:

 

 • חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריהלענין זה, “קרוב” – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
  • כלל (12 א). בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות

המקומיות הקובע כדלקמן:

“חבר המועצה לא יהיה בצד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;

לעניו זה, ״חבר מועצה״ – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו״.

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 1. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את רישומי בספר הקבלנים שלה אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או

אם מסרתי הצהרה לא נמנה.

 

 1. הנני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי אין בבקשה לרישום בספר הספקים ו/או בהגשת הצעה על פי בקשה להצעת הצעות ו/או על פי מכרז ו/או במתן השירותים המוצעים על ידי למועצה בבקשה זו משום ניגוד עניינים עסקי של המבקש ו/או אישי שלי ו/או של מי ממנהלי המבקש ו/או מי מעובדיו. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________         ___________             _____________

   תאריך                                                   חתימה                                                                 חותמת  החברה

===========================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור עו”ד

הריני לאשר בזאת כי ביום___________ הופיע בפני מר_______________________________ הנושא ת.ז________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירי דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

תאריך :________________                            חתימה                                                 חותמת

 

 

شاهد أيضاً

تعيين قسم التربية

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל שמס

01/04/2024 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *