מכרזים והצעות

מכרז פומבי מס’ 04/2019 – משרת מנהל יישובי

مناقصة

20 במאי 2019 מכרז פומבי מס’  04/2019 בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל”ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה.   היחידה:  הנהלה ישובית לביטחון קהילתי תיאור המשרה:  מנהל יישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית מג’דל שמס. היקף העסקה:  100%  משרה. דירוג ודרגה:  לפי …

أكمل القراءة »

הודעה על הקמת ספר ספקים – קבלנים במועצה מקומית מג’דל שמס

מאגר קבלנים וספקים 2019

כללי מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת ספקים וקבלנים (להלן: “ספק” ו/או “קבלן” ו/או “ספק וקבלן”) להירשם ברשימת הספקים והקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא שתפרסם היא לכשתידרש לכך (להלן: “ספר מספקים”). הרישום בספר הספקים והקבלנים יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם לחוקים, תקנות ונהלים לסוגיהם …

أكمل القراءة »

הודעה על הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים במכרז זוטה, מועצה מקומית מג’דל שמס

מאגר קבלנים וספקים 2019

מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת קבלנים וספקים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר הספקים של המועצה.   פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט של מועצה המקומית מג’דל שמס שכתובתו :  WWW.MAJDAL.CO.IL תחת לשונית: “המועצה” “מכרזים והצעות”   את הבקשות בהתאם לתנאים הכלולים בהזמנה, יש להגיש במסירה …

أكمل القراءة »

הזמנה להציע הצעות למכרז מס’ 05/2018-אחזקה שוטפת של רשת החשמל -מתח נמוך, שדרוג וחיבורים חדשים

עמוד חשמל

המועצה המקומית מג’דל שמס מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור עבודות החזקה, חיבורים, שדרוג ופיתוח רשת החשמל בישוב. המכרז בשיטת הנחה מאומדן. תיאור העבודות: א. החזקה, חיבורים, שדרוג ופיתוח רשת החשמל בישוב מגדל שמס. ב. פרטים מלאים מפורטים על עבודות החשמל במכרז זה, בצירוף מעטפת מכרז, ניתן לקבל   במשרדי המועצה המקומית …

أكمل القراءة »

מכרז חיצוני 04/2018 נוסח פרסום למנהל/ת יחידת נוער ברשות

יחידת נוער - قسم الشبيبه

  מועצה מקומית מג’דל שמס מכרז חיצוני  04/2018 נוסח פרסום למנהל/ת יחידת נוער ברשות   תיאור התפקיד: הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית. ניהול עובדי יחידת הנוער ברות אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ונוער ברשות. …

أكمل القراءة »

בקשה להצטרף למאגר עובדים/ת למערכת החינוך לשנת הלימודים תשע”ט.

סייעת גן

בקשה להצטרף למאגר עובדים/ת למערכת החינוך לשנת הלימודים תשע”ט 1.9.2018-31.8.2019 לתוכניות ניצנים וממלא/ת מקום. המועצה המקומית מג’דל שמס מבקשת לקבל בקשות להצטרף למאגר לתפקידים במסגרת תכניות ניצנים, ממלאות מקום של סייעות בגנים ומדריכים בקייטנות  בבתי הספר בחופשות.   מדריך/ה בגן ילדים במסגרת ניצנים אחה”צ וניצנים בחופשה: תיאור התפקיד: הכנת תוכנית …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 2018 / 04 הזמנה לקבלת הצעות מחירים להסעות תלמידי ו/או עובדי הוראה

אוטובוס הסעות

הרשות המקומית מג‘דל שמס  (להלן: “הרשות”) מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים במסמכי המכרז.   ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, באוטובוסים ובמוניות בלבד. כלי הרכב שישמשו להסעות, ובהתאם, רישיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתנו בתנאי הסף של מכרז זה, יעמדו בכל …

أكمل القراءة »

ועדת השלושה – מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס’ מכרז: לת/26/2018

ועדת השלושה - ליסינג תפעולי

מועצה מקומית מג’דל שמס_ (להלן: “הרשות”) מעוניינת להתקשר עם ספק/ים לאספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב (להלן: “השירותים“), ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון (להלן: “המכרז“), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ (להלן: “משכ”ל”), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.   …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 03/2018 מכרז לגזבר/ית מועצה

גזבר - חשבונאות

עדכון נוסח פרסום מכרז המועצה המקומית מגדל שמס מכריזה על משרה פנויה כדלקמן: מועצה מקומית מג’דל שמס מכרז חיצוני  מס’ 03/2018 מכרז לגזבר/ית מועצה   תיאור תפקיד: אחריות על ניהול המערך הכספי של המועצה. אחריות להכנת תקציב המועצה. אחריות לגביית מיסים. ניהול צוות עובדים. ניהול מערכת החשבונות של הרשות. ניהול …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 02/2018– תפקיד יועץ משפטי עובד מועצה

مناقصة

עדכון נוסח פרסום מכרז   מכרז פומבי  מס’ 02/2018– תפקיד יועץ משפטי עובד מועצה   המועצה המקומית מג’דל שמס מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ משפטי פנימי- עובד הרשות.   תיאור המשרה:  יועץ משפטי פנימי . היקף המשרה: 100% דירוג:  בכירים –חוזה בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים. תיאור התפקיד : הבטחת …

أكمل القراءة »