פרוטוקול ועדת התקשרויות לפי נוהל יועצים

20/11/2022

פרוטוקול ועדת התקשרויות לפי נוהל יועצים

משתתפים:

מזכיר המועצה – חסן מחמוד

גזבר המועצה – שאדי בריק

יועמ”ש – קאסם סייד אחמד

על סדר היום:

  • קבלת החלטה על הכללת יועצים שונים לרשימת היועצים של המועצה ( להלן: “המאגר”).
  • קבלת החלטה על הכללת ספקים שונים לרשימת הספקים של המועצה ( להלן: “המאגר”).

החלטה:

  • לאחר שהונחו בפני הוועדה תוצאות בדיקה שנערכו על – ידי האגפים השונים באשר ליועצים שהגישו בקשה להיכלל ברשימת היועצים בתחומים הרלוונטיים, לפיהן היועצים המפורטים להלן עומדים בתנאי הסף לתחום הרלוונטי, הועדה מחליטה לאשר את כל היועצים שנבחנו כאמור ולכללם ברשימת היועצים בתחומים הרלוונטיים.
  • רשימת היועצים שהכללתם במאגר מאושרת מצורפת כנספח לפרוטוקול זה.
  • יש לפרסם החלטה זו באתר האינטרנט של המועצה ולעדכן את רישום המאגר בהתאם.
  • הועדה מנחה את מזכיר הועדה לשלוח הודעות מתאימות לכל המציעים.
  • הועדה מוצאת לנכון להבהיר, כי על כל יועץ הנכלל במאגר חלים כל הכללים וההוראות כפי שפורסמו בהליך לקבלת הצעות להכללה במאגר היועצים שפורסם על ידי המועצה, וכפי שיורו הדין וחוזרי מנכ”ל משרד הפנים מעת לעת.
  • בפרט מדגישה הועדה, כי הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת, ואולם אין ברישום למאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה.
  • למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה לפנות או להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר.

 

   חסן מחמוד                                                         רו”ח שאדי בריק                                     עו”ד קאסם סייד אחמד

מזכיר המועצה                                                      גזבר המועצה                                               יועמ”ש המועצה

 

 

 

 

רשימת היועצים עפ”י התחומים

מס’   סידורי סוג מציע שם החברה תחום תת תחום
1 יועץ קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע”מ אגף ביטחון יועץ בטיחות באירועים המוניים
2 יועץ קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע”מ אגף ביטחון יועץ בטיחות מניעת אש
3 יועץ קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע”מ אגף שפ”ע וטכני יועץ בטיחות ביקורת מתקני משחקים
4 יועץ קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי בטיחות
5 יועץ קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי נגישות
6 יועץ ח.ן טרסטקו בע”מ אגף כח אדם יועץ אירגוני
7 יועץ ח.ן טרסטקו בע”מ גזברות יעוץ כלכלי
8 יועץ ח.ן טרסטקו בע”מ גזברות יעוץ וליווי מכרזים
9 יועץ ח.ן טרסטקו בע”מ גזברות יעוץ לתוכניות כלכליות
10 יועץ ח.ן טרסטקו בע”מ גזברות ייעוץ בתחום מיצוי משאבים
11 יועץ ח.ן טרסטקו בע”מ שונות יועץ לקידום עסקים
12 יועץ ח.ן טרסטקו בע”מ שונות מחקרים וסקרים
13 יועץ ס.מ.ד מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות מתכנני תנועה / כבישים
14 יועץ ס.מ.ד מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי תנועה
15 יועץ רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון גזברות יעוץ להגדלת הכנסות ארנונה
16 יועץ רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון גזברות יעוץ משפטי לנושא ארנונה ושומה
17 יועץ רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון ייעוץ משפטי מיסוי מוניציפלי
18 יועץ ד.ר שחקים בע”מ אגף החינוך יועצים בליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוך
19 יועץ ד.ר שחקים בע”מ אגף החינוך יועצים מומחים למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
20 יועץ ד.ר שחקים בע”מ גזברות יעוץ כלכלי
21 יועץ תובל IE3C מאגרי מידע ומחשוב יועץ מערכות מחשוב
22 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון אגף ביטחון יועץ לאבטחת מוסדות חינוך כולל גני ילדים
23 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון אגף החינוך יועצים בליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוך
24 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון אגף החינוך יועצים מומחים למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
25 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון אגף כח אדם יועץ לבקרת שכר
26 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון אגף כח אדם יועץ לנושא חריגות שכר
27 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון גזברות יעוץ כלכלי
28 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון גזברות יעוץ וליווי מכרזים
29 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון גזברות יעוץ לתוכניות כלכליות
30 יועץ רון פישמן ושות’ רואי חשבון מבקר העירייה יועץ מומחה בביקורת פנימית ברשויות המקומיות וב”גוף עירוני מבוקר” בשלטון המקומי
31 יועץ דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע”מ אגף שפ”ע וטכני אדריכל נוף
32 יועץ דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע”מ אגף שפ”ע וטכני יועץ השקיה למערכות לגינון
33 יועץ דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע”מ אגף שפ”ע וטכני יועץ פיתוח
34 יועץ אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע”מ הנדסה ותשתיות אדריכלים
35 יועץ אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע”מ הנדסה ותשתיות מתכנני ערים
36 יועץ אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע”מ הנדסה ותשתיות מנהלי פרויקטים
37 יועץ אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי איכות סביבה
38 יועץ אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי אקוסטיקה
39 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ אגף ביטחון יועץ בטיחות מניעת אש
40 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ אגף שפ”ע וטכני יועץ למחלקת רישוי עסקים
41 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ הנדסה ותשתיות אדריכלים
42 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ הנדסה ותשתיות מהנדסי בניין
43 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי מבנה וקונסטרוקציה
44 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי תשתיות
45 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ הנדסה ותשתיות הנדסאי אדריכלות
46 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ הנדסה ותשתיות יועץ מטבחים
47 יועץ א. לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי מיגון
48 יועץ אלרואד בית גן בע”מ אגף החינוך יועצים בליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוך
49 יועץ אלרואד בית גן בע”מ אגף החינוך יועצים פדגוגיים
50 יועץ אלרואד בית גן בע”מ אגף החינוך יועצים אקדמיים
51 יועץ אלרואד בית גן בע”מ שירותים חברתיים הפעלת חוגי פנאי והעשרה לכל הגילאים כולל צרכים מיוחדים
52 יועץ אלרואד בית גן בע”מ שירותים חברתיים מטפלים בהבעה ויצירה
53 יועץ אלרואד בית גן בע”מ שירותים חברתיים מטפלים משפחתיים
54 יועץ אלרואד בית גן בע”מ שירותים חברתיים מטפלים פסיכותרפיה בילדים ונוער
55 יועץ אלרואד בית גן בע”מ אגף החינוך יועצים לבניית תכנית אב
56 יועץ מרכז לימודי אגף החינוך יועצים בליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוך
57 יועץ ראיד ג’יריס מהנדסים הנדסה ותשתיות יועצי מבנה וקונסטרוקציה
58 יועץ פרייס פילצר יעבץ אדריכלים הנדסה ותשתיות אדריכלים
59 יועץ פרייס פילצר יעבץ אדריכלים הנדסה ותשתיות מתכנני ערים
60 יועץ אמיר זיסקינד גזברות ייעוץ בתחום מיצוי משאבים
61 יועץ יוסי לוי ושות’ – עורכי דין ייעוץ משפטי דיני מקרקעין
62 יועץ יוסי לוי ושות’ – עורכי דין ייעוץ משפטי תחום המשפט המוניציפלי והמנהלי – דיני תכנון ובניה, היטלי השבחה ופיצויים, דיני ארנונה, עתירות מנהליות, חוזים ומכרזים
63 יועץ מזאוי גסאן הנדסה ותשתיות מתכנני תנועה / כבישים
64 יועץ מזאוי גסאן הנדסה ותשתיות יועצי תנועה
65 יועץ קומיוניקשר בע”מ אגף שפ”ע וטכני יועץ חשמל ותאורה
66 יועץ קומיוניקשר בע”מ אגף שפ”ע וטכני יועץ תאורת רחובות
67 יועץ קומיוניקשר בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי חשמל
68 יועץ קומיוניקשר בע”מ הנדסה ותשתיות מפקחים
69 יועץ קומיוניקשר בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי תאורה
70 יועץ קומיוניקשר בע”מ הנדסה ותשתיות מנהלי פרויקטים
71 יועץ קומיוניקשר בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי תשתיות
72 יועץ סאמר עבוד הנדסה בע”מ הנדסה ותשתיות אדריכלים
73 יועץ סאמר עבוד הנדסה בע”מ הנדסה ותשתיות מפקחים
74 יועץ סאמר עבוד הנדסה בע”מ הנדסה ותשתיות מהנדסי בניין
75 יועץ סאמר עבוד הנדסה בע”מ הנדסה ותשתיות מנהלי פרויקטים
76 יועץ פתילת המדבר בע”מ הנדסה ותשתיות אגרונומים
77 יועץ בלשה-ילון מערכות תשתית בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי / מתכנני מים, ביוב, ניקוז
78 יועץ לברוב הנדסת מעליות הנדסה ותשתיות יועצי מעליות
79 יועץ רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי אגף כח אדם יועץ אירגוני
80 יועץ רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי גזברות יעוץ כלכלי
81 יועץ רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי גזברות יעוץ לתוכניות כלכליות
82 יועץ מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה הנדסה ותשתיות מתכנני תנועה / כבישים
83 יועץ מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה הנדסה ותשתיות יועצי / מתכנני מים, ביוב, ניקוז
84 יועץ מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה הנדסה ותשתיות יועצי תנועה
85 יועץ מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה הנדסה ותשתיות יועצי מבנה וקונסטרוקציה
86 יועץ מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה הנדסה ותשתיות יועצי תשתיות
87 יועץ מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה הנדסה ותשתיות יועץ מערכות סולאריות
88 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות אדריכלים
89 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות מתכנני תנועה / כבישים
90 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי בטיחות
91 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי / מתכנני מים, ביוב, ניקוז
92 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות מפקחים
93 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות מהנדסי בניין
94 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי תנועה
95 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי נגישות
96 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות מנהלי פרויקטים
97 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי מבנה וקונסטרוקציה
98 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי תשתיות
99 יועץ חרמון מהנדסים בע”מ הנדסה ותשתיות יועצי מיגון
100 יועץ מוחמד שאכר-פסיכולוג שירות פסיכולוגי חינוכי גיל הרך
101 יועץ ולאא אבו סעדה שירותים חברתיים מטפלים בהבעה ויצירה
102 יועץ ולאא אבו סעדה שירותים חברתיים מטפלים פסיכותרפיה בילדים ונוער
103 יועץ אל ולי וליד – פסיכולוג שירות פסיכולוגי חינוכי טיפול
104 יועץ קליניקה חושים אגף החינוך מאבחנים
105 יועץ ספדי סוזאן אגף החינוך יועצים אקדמיים
106 יועץ מלאק חאטר אגף החינוך יועצים בליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוך
107 יועץ אימאן איוב שירות פסיכולוגי חינוכי טיפול
108 יועץ נדין אלולי- מרפאה בעיסוק אגף החינוך יועצים בליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוך
109 יועץ נדין אלולי- מרפאה בעיסוק אגף החינוך מאבחנים
110 יועץ נדין אלולי- מרפאה בעיסוק שירותים חברתיים הפעלת חוגי פנאי והעשרה לכל הגילאים כולל צרכים מיוחדים
111 יועץ נדין אלולי- מרפאה בעיסוק שירותים חברתיים מטפלים משפחתיים
112 יועץ נדין אלולי- מרפאה בעיסוק שירותים חברתיים מנחי קבוצות טיפוליות במגוון תחומים
113 יועץ ס.א.פ. הנדסה ובניין בע”מ הנדסה ותשתיות מפקחים
114 יועץ ס.א.פ. הנדסה ובניין בע”מ הנדסה ותשתיות מהנדסי בניין
115 יועץ ס.א.פ. הנדסה ובניין בע”מ הנדסה ותשתיות מנהלי פרויקטים
116

 

יועץ נור אבודולה

 

שירותים חברתיים

 

הפעלת חוגי פנאי והעשרה לכל הגילאים כולל צרכים מיוחדים

 

117 יועץ ראשינל אדריכלות ותכנון ערים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

אדריכלים

 

118 יועץ נור אבודולה

 

שירותים חברתיים

 

מנחי קבוצות טיפוליות במגוון תחומים

 

119 יועץ דאטום מהנדסים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

אדריכלים

 

120 יועץ דאטום מהנדסים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

מפקחים

 

121 יועץ דאטום מהנדסים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

מתכנני ערים

 

122 יועץ דאטום מהנדסים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

מהנדסי בניין

 

123 יועץ דאטום מהנדסים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

מנהלי פרויקטים

 

124 יועץ דאטום מהנדסים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

מתכנני נוף

 

125 יועץ דביאת אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

אדריכלים

 

126 יועץ דביאת אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ

 

הנדסה ותשתיות

 

מתכנני ערים

 

127 יועץ אינג’ שאדי איוב משרד להנדסת מדידות

 

הנדסה ותשתיות

 

מודדים

 

רשימת הספקים עפ”י התחומים

מס’ סידורי סוג מציע שם החברה תחום תת תחום
1 ספק ביטחון הכרמל בע”מ בטחון ובטיחות שירותי כ”א שמירה
2 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך אחזקה אספקת ותחזוקת ציוד בטיחות
3 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך אחזקה אספקת ציוד גילוי וכיבוש אש
4 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בטחון ובטיחות התקנה ואחזקת מערכת טלויזיה במעגל סגור (טמ”ס)
5 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בטחון ובטיחות התקנה ואחזקת מצלמות
6 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בטחון ובטיחות התקנה ואספקת מערכות כריזה ואזעקה
7 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בניה בניה כללית
8 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בניה עבודות גבס
9 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בניה צביעה וטיח
10 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בניה ריצוף, PVC, שטיחי קיר, פרקט
11 ספק מ.ע.ן פאואר גילוי וכיבוי אש מערכות מתח נמוך בניה שיפוצים
12 ספק נסיב חלבי בע”מ בניה איטום
13 ספק חקלאות בנטל אגש”ח בע”מ משאבי אנוש הדרכה והשתלמויות
14 ספק א.מ פעילויות תרבותיות מזון ואירועים מנהלים אומנותיים
15 ספק א.מ פעילויות תרבותיות מזון ואירועים מעצבי אירועים
16 ספק א.מ פעילויות תרבותיות מזון ואירועים מפיק אומנותי
17 ספק א.מ פעילויות תרבותיות שונות הרצאות וסדנאות
18 ספק מגדי אבו גבל בניה צנרת מים וביוב
19 ספק מגדי אבו גבל בניה תשתיות ופיתוח
20 ספק מגדי אבו גבל תשתיות אספלט
59 ספק מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת אספקת טונרים, ראשי דיו ודיו
60 ספק אפאמיה אופיס בע”מ ציוד משרדי אספקת ריהוט משרדי מודולארי
61 ספק שקיר גינאן ציוד משרדי אספקת ריהוט משרדי מודולארי
62 ספק אינפיניה מיחזור בע”מ איכה”ס תברואה ושפ”ע שירותי פינוי אשפה ופסולת
63 ספק עולם הילד והנוער בע”מ ציוד משרדי אספקת ציוד משרדי
64 ספק וואי טק טכנולוגיות בע”מ מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת מערכות מידע
65 ספק דר אלביאן בע”מ ציוד משרדי אספקת ריהוט משרדי מודולארי
66 ספק איכות המשחק תשתיות אספקת ותחזוקת מתקני כושר
67 ספק אורן מתקני משחקים בע”מ תשתיות אספקת ותחזוקת מתקני כושר
68 ספק אברהים בשאר -טק ליין מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת מערכות מידע
69 ספק מאגד עמאשה תשתיות עבודות עפר ופיתוח
70 ספק אמיר חלבי שונות הרצאות וסדנאות
71 ספק חאלד שופאני שונות הרצאות וסדנאות
72 ספק ביאן אבו סאלח שונות הרצאות וסדנאות
73 ספק שמס אבו גבל שונות הרצאות וסדנאות
74 ספק מילאד רבאח שונות הרצאות וסדנאות
75 ספק יוסף אבו עראר שונות הרצאות וסדנאות
76 ספק ראמי ברקה שונות הרצאות וסדנאות
77 ספק ח’יר רגא שונות הרצאות וסדנאות
78 ספק שופאני באסל שונות הרצאות וסדנאות
79 ספק מיראס תקשורת בע”מ מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת אספקת שירותי תקשורת
80 ספק מיראס תקשורת בע”מ מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת אספקת ציוד תקשורת
81 ספק מיראס תקשורת בע”מ מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת שירותי אינטרנט
82 ספק ערוצי הגולן

 

מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת

 

אספקת ציוד תקשורת

 

83 ספק ערוצי הגולן

 

מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת

 

אספקת שירותי תקשורת

 

84 ספק ערוצי הגולן

 

מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת

 

שירותי אינטרנט

 

85 ספק חץ הגליל אדריכלים ומהנדסים בע”מ

 

בניה

 

בניה כללית

 

86 ספק חץ הגליל אדריכלים ומהנדסים בע”מ

 

בניה

 

הרחבת מבנים

 

87 ספק נחלה אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ

 

בניה

 

עיצוב פנים

 

88 ספק נחלה אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ

 

בניה

 

הרחבת מבנים

 

89 ספק נחלה אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ

 

בניה

 

הריסות

 

 

protocol_yoatsm

شاهد أيضاً

בקשה לקבלת שירות של איש

פרסום שנתי התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות יחס ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לשנת 2022

התקשרות עם נתוני שירות במסגרת תכנית האיתור במשפחתונים ובגני ילדים לשנת הלימודים תשפ”ב שם נותן …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *