الرئيسية / מכרזים והצעות / הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז

במועצה מקומית מג’דל שמס

(בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016)

 להורדת גירסה להדפסה, לחץ כאן

מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת יועצים ומתכננים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של המועצה.

פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט של מועצה המקומית מג’דל שמס שכתובתו : WWW.MAJDAL.CO.IL

תחת לשונית: “המועצה” “דרושים ומכרזים” “מכרזים והצעות”

את הבקשות בהתאם לתנאים הכלולים בהזמנה, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שממוקמת בבניין המועצה המקומית מג’דל שמס, במעטפה סגורה עליה יצוין השם העסקי/מסחרי המלא של המבקש, התחום בו עוסק היועץ/המתכנן וכן “בקשה לרישום למאגר יועצים ומתכננים 2018”.

תאריך אחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר יום: 30.04.18 בשעה 12.00

לברורים בכל הקשור להודעה זו יש לפנות אל מזכיר המועצה בטלפון מס” :04-6981137

מועצה מקומית מג’דל שמס שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל בקשה שלא תעמוד בתנאים ולא תמצא מתאימה.

בסתירה בין הוראות פרסום זה לבין הוראות ההודעה, ההודעה תגבר.

 

בכבוד רב,

שי וינר

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

הודעה

להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים

במועצה המקומית מג’דל שמס

בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים

8/2016

 

נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

 

 

 

 

 

נספח א

הזמנה להצטרף למאגר יועצים

 

ביום 27-11-2016 ,פורסם חוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016 אשר קבע “נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מיוחדת הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

בהתאם לזאת, בימים אלה, נערכת מועצה מקומית מג’דל שמס להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות כאמור.

מאגר היועצים והמתכננים יכלול בעלי מקצוע מומחים בתחומים רבים ומגוונים כאשר וועדת ההתקשרות תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה בהתאם לצורכי המועצה.

בהתאם לנוהל, תנאי להתקשרות הרשות המקומית בפטור ממכרז לביצוע עבודות כאמור, הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול ברשימת מציעים המתייחסת לסוג העבודה הנדרש.

רשימת המציעים תנוהל באופן ממוכן, תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית ותעודכן לפחות אחת לשנה.

יועצים ומתכננים בתחומים שונים, המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים במסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 30-04-2018, בשעה 12.000 לתיבת המכרזים הממוקמת בבניין המועצה המקומית מג’דל שמס, קומה שנייה.

לטופס יש לצרף אסמכתאות לעמידת המועמד בתנאים הרלוונטיים להתקשרות והמלצות כפי שיפורט בהמשך.

בשאלות והבהרות ניתן לפנות ל: מזכיר המועצה בטלפון : 04-6981137 .

ויובהר – וועדת ההתקשרות תצרף למאגר את המבקשים להצטרף המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן המבקשים ההבהרות ו/או השלמות לפי שיקול דעתה.

כן יובהר – כי ההצטרפות למאגר אינה מבטיחה מסירת עבודה כלשהי, או בהיקף כלשהו, לכל המציעים או חלקם. מציע שיבחר לספק שירות למועצה המקומית יידרש לחתום על הסכם התקשרות מתאים ולהתחייב להימנע מכל ניגוד עניינים.

 

 

כללי :

 1. מועצה מקומית מג’דל שמס, (להלן:”המועצה”), מעוניינת להקים מאגר יועצים ומתכננים, הכולל אנשים מקצוע מומחים ומיומנים בעלי ניסיון וכישורים,(להלן: “היועצים/היועץ (בתחומי העיסוק המפורטים להלן בסעיף 22 להזמנה זו ) זאת לצורך מתן שירותים מקצועיים בתחומים אלו, בהתאם לצרכי המועצה, כפי שיעלו מעת לעת (להלן:”המאגר”).

 

מאגר זה מיועד לאפשר למועצה להעסיק יועצים באמצעות פטור ממכרז בהתאם לחוזה מנכ”ל משרד הפנים 8/2016 “נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז” .

 

 1. מאגר היועצים יכלול יועצים בתחומים רבים ומגוונים, ובין השאר: תכנון, שמאות, ניהול פרויקטים, מדידות, קונסטרוקציה, ביטוח, ייעוץ משפטי, ייעוץ פיננסי, מחשוב ומערכות מידע, מערכות חשמל, ארכיונאות, בטיחות ואש, תנועה ותחבורה, אקוסטיקה, כלכלה, ארגון, איטום, ניקוז, קרקע וביסוס, נגישות, יחסי ציבור, פרסום ועוד.

 

מובהר בזאת כי וועדת ההתקשרויות רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה, בהתאם לצורכי המועצה.

 

 1. בהתאם לזאת, יועץ או מתכנן הרואה עצמו עונה על התנאים המפורטים בהזמנה זו, מוזמן לפנות בבקשה להיכלל במאגר בדרך המפורטת בהזמנה זו, תוך צירוף המסמכים הנדרשים לשם כך ותוך שהוא משייך עצמו לתחום/תחומי עיסוק, תוך ציון התמחותו המקצועית הרלוונטית לכל תחום/תחומי העיסוק הנ”ל.

 

 1. יובהר כי כל יועץ רשאי לבקש להיכלל במאגר ביותר מתחום עיסוק אחד. במקרה כזה, על היועץ להגיש בקשה נפרדת (כמפורט בנספח ב) לכל תחום עיסוק ולצרף לכל בקשה כזו את המסמכים הרלוונטיים לגבי אותו תחום עיסוק.

 

 1. ועדת ההתקשרויות תסווג על פי שיקול דעתה הבלעדי, את היועצים שייכללו במאגר, לתחום/תחומי העיסוק המתאימים, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי כל יועץ.

 

 1. לוועדת ההתקשרויות שמורה הזכות שלא לאשר הצטרפות יועץ למאגר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם היא תמצא אותו כלא מתאים להיכלל במאגר, אף אם הוא עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו. במקרה זה, תישלח הודעה ליועץ על החלטת ועדת ההתקשרויות ונימוקיה.

 

 1. יודגש, כי אין בפרסום הזמנה זו, בכדי לחייב התקשרות עם מי מהיועצים למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של המועצה בנושא. התקשרות עם יועץ הרשום במאגר, תיערך בכפוף לקיום הליך של מכרז זוטא או פנייה תחרותית לקבלת הצעות או של בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון, הכל בהתאם להוראות הדין.

 

 

 1. המועצה תהא רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה ו/או בהתאם להנחיות, לרענן את מאגר היועצים מחדש ו/או לגרוע יועצים מהמאגר ו/או להתקשר עם יועץ כלשהו מתוך המאגר, בכל שלב שהוא, ו/או להחליט על הפסקת ההתקשרות עם מי מן היועצים בכל עת ו/או להחליט כי בכוונתה לצאת למכרז לקבלת הצעות ו/או לערוך התקשרויות נוספות, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים.

 

 1. עם רענון המאגר ועל פי הודעה שתפורסם על ידי המועצה, יוכלו היועצים לעדכן, בין היתר, את פרטיהם, את תחום ההתמחות ואת מספר שנות הניסיון.

 

 1. המועצה רשאית לקבוע, על פי צרכיה, את סוגי היועצים הנדרשים לה בכל תחום וכן לצמצם או להרחיב את היקף פעילות העבודה הנדרשת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. עדכון המאגר ייעשה לפחות אחת לשלוש שנים, בהתאם לפרטים ו/או לפניות שיתקבלו על ידי היועצים, ורשימת היועצים תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה.

 

 1. היועץ הזוכה יידרש לחתום על חוזה עבודה בדבר ביצוע השירותים בהתאם להזמנה זו ולפרטי הצעתו שיאושרו על ידי המועצה ובכפוף לתנאים נוספים אשר יידרשו על ידי המועצה, ככל שיידרשו, הכל בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית.

 

 1. המועצה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם יועץ בתנאי סף נוספים ו/או אחרים, הכל בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המועצה שמורת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המבקשים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם. בהגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים רואים את המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור. מבקש שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, תהיה ועדת ההתקשרויות רשאית לדחות את בקשתו להיכלל במאגר.

 

 1. אין בסעיפי הזמנה זו כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

 

 1. יובהר, בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון נקבה, המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.

 

 

 

 

תנאי הסף הנדרשים להתקיים במציע, על מנת להיכלל במאגר היועצים :

 

 1. בעל השכלה אקדמאית ו/או בעל ניסיון מוכח, רלוונטיים לתחום או לתחומי הייעוץ הנדרש/ים כפי שמפורטים בטבלה שלהלן בסעיף 22.

 

 1. רישום בתוקף בכל מרשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובעל הרישיונות הרלוונטיים הנדרשים על פי דין.

 

 1. יהיו המציע או הגוף המעסיק אותו, בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.

 

 1. היה והמציע או הגוף המעסיק אותו, תאגיד, עליהם להיות בעלי תעודת התאגדות כדין מרשם החברות, העמותות/השותפויות/האגודות השיתופיות בהתאמה.

 

 1. .המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל”ז-1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין. במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור במורשי בחתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.

 

 

 

 

 

 

תחומי העיסוק המבוקשים ודרישת ההשכלה והניסיון ביחס אליהם:

 1. להלן תחומי העיסוק ותנאי הסף אשר צריכים להתקיים ביועץ בכל אחד מהתחומים:

 

תחום התפקיד דרישות התפקיד ניסיון מוכח השכלה
1 אדריכלים (תכנון מבנים) תכנון מבני ציבור, הכנת תכניות מפורטות ומתאריות, הכנת פרוגראמות לתכנון ובדיקות היתכנות וכיוצ”ב. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כאדריכל מבני ציבורי ו/או הכנת תב”עות ותוכניות מפורטות תואר ראשון בארכיטקטורה/ אדריכלות ובינוי ערים רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
2 אדריכל נוף התמחות בתכנון נוף אורבאני לרבות שטחים פתוחים וכן בעבודה מול הרשויות הרלוונטיות. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כאדריכל נוף תואר באדריכלות נוף. התמחות בתכנון נוף אורבאני
3 אדריכל פנים תכנון פנים של מבני ציבור, תכנון התאמות ושינוי בינוי במבנים קיימים וייעוץ לרשויות מקומיות בתחום זה. ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתכנון פנים בדגש על תכנון מבני ציבור וחינוך. תואר ראשון בתחום עיצוב פנים/ אדריכלות פנים. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
4 פיקוח +ניהול פרויקטים (בניה ופיתוח) ניהול, תיאום, בקרה ופיקוח על פרויקטים של בניה או פיתוח ציבוריים ברשות המקומית . ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמנהל פרויקטים של בניה ופיתוח בגופים ציבוריים בעיקר ברשויות מקומיות. מהנדס אזרחי, בעל תואר אקדמי בתעשייה וניהול, או תואר אקדמי מתאים לתחומי העיסוק של הרשות.
5 יועץ ומתכנן מערכות חשמל

+עבודות חשמל

ביצוע עבודות חשמל+תכנון ופיקוח על ביצוע מתקני חשמל במבנים ציבוריים, וכן תכנון חשמל ותאורה כולל הכנה ופיקוח על המפרטים הטכניים בתחום. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות חשמל ובתכנון ופיקוח על מתקני חשמל במבנים ציבוריים. תואר מהנדס בתחום הנדסת חשמל.
6 יועץ תנועה ותחבורה תכנון (לרבות פיסי) של לתנועה, תחבורה וחניה, כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח על תכניות להסדרי תנועה ברשויות מקומיות ואישורן. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס תנועה ובקידום תכניות מול גופים ציבוריים. תואר בהנדסת תנועה/ תחבורה, מוכר.
7 מודד תכנון וביצוע תכניות מדידה ברשויות מקומיות לצורך קידום תב”עות פרויקטים של בניה או פיתוח ועוד. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמודד ברשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים. בעל תעודת מודד מוסמך.
8 יועץ ומתכנן מעליות תכנון ופיקוח על הקמת מעליות במבנים ציבוריים. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתכנון ופיקוח על הקמת מעליות במבני ציבור תואר ראשון בהנדסת מכונות/ בהנדסת חשמל
9 מהנדס אקוסטיקה ייעוץ והכנה תסקירים וחוות דעת מקצועיות בתחום האקוסטיקה, מדידת רעש, חיזויים וסקרי רעש סביבת, הכנת נספחים אקוסטיים לצורך אישור תכניות בינוי בהדגש על מבני ציבור ושכונות מגורים. ניסיון עבודה של  5 שנים לפחות בייעוץ, מדידות רעש והכנת תסקירים וחוות דעת מקצועיות בתחום האקוסטיקה לגופים ציבוריים. תואר ראשון בהנדסת אקוסטיקה/ מכונות.
       
10 יועץ כלכלי/כללי הכנת תסקירים וניתוחים כלכליים, תכניות עסקיות או שיווקיות, בדיקת היתכנות כלכלית וליווי פרויקטים כלכליים. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בהכנת תסקירים, ניתוחים, כלכליים, תכניות עסקיות ו/או שיווקיות וליווי פרויקטים במגזר הציבורי. תואר ראשון בכלכלה/ מינהל עסקים/ חשבונאות/ ראיית חשבון
 
11 יועץ תקשורת נתונים, מערכות מידע ומחשוב ואבטחת מידע אפיון ופיתוח פרויקטים במערכות מידע, ניהול רשתות ומערכי מחשוב אורגניים, תכנון והנגשת מערכות מחשוב, לרבות תכנון ליווי והקמה של מערכות GIS, מוקד עירוני ואתרי אינטרנט. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות באפיון, תכנון, ליווי והקמה שלל מערכות מידע, ניהול רשתות ופרויקטים בתחום מערכות מידע ארגוניות ובעולם התכנון. תואר ראשון בהנדסת מחשבים/ הנדסת תוכנה/ מערכות מידע/מדעי המחשב/ מינהל עסקים/ תעשיה וניהול.
12 יועץ ארגוני הובלת שינויים אירגוניים, ניתוח עיסוקים, ליווי מנהליים בדגש במגזר הציבורי והטמעת תרבות ארגונית ברשות המקומית. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתכנון ליווי והטמעה של שינויים ארגונים בגופים מציבוריים בדגש על רשויות מקומיות. בעל תואר אקדמי בתחום פסיכולוגיה,יעוץ ארגוני/מינהל עסקים ובעל הסמכה מתאימה לייעוץ ארגוני
 
13 יועץ נגישות (מבנים תשתיות וסביבה) ייעוץ וליווי מקצועיים בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לרבות מתן מענה לכל צורך בתחומי ההנגשה לאנשים עם מוגבלים. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בייעוץ בענייני נגישות לגופי ממשלה וגופים ציבוריים בדגש על רשויות מקומיות. תואר ראשון באדריכלות/ הנדסה אזרחית. רישום בפנקס המיוחד למורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה ברשם המהנדסים והאדריכלים.
14 יועץ בטיחות ואש ניסיון וידע הקשורים בבניית תכניות בטיחות, אישורן, הקמת מערכים לניהול בטיחות, ייעוץ והדרכה בנושא בטיחות ואש באירועים המוניים. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות ברישוי אירועים המוניים ועבודה מול הרשויות הרלוונטיים מהנדס אזרחי עם התמחות בבטיחות ואש.
15 יועץ איטום הכנת ייעוץ ופיקוח על מפרטים טכניים בתחום האיטום, לרבות מתן מענה לכל צורך בתחום האיטום במבנים וגגות. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתחום והתמחות באיטום גגות מהנדס אזרחי
16 יועץ קרקע וביסוס תכנון ביסוס, כולל חישובים סטטיים, הכנת מפרטים טכניים לביצוע וכן ייעוץ ופיקוח בתחום זה. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס הקרקע והביסוס. מהנדס אזרחי עם התמחות בקרקע/ביסוס (גיאולוגיה/ הנדסת קרקע)
17 יועץ ניקוז (מתכנן פיסי) תכנון מערכות ניקוז ותיעול כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח והכנת מפרטים טכניים בתחום. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס אזרחי או מכונות בתחום הניקוז והתיעול. מהנדס אזרחי ו/או מהנדס מכונות עם התמחות בתשתיות ניקוז ותיעול.
18 יועץ קונסטרוקציה תכנון מבנים ומתקנים, כולל הכנת חישובים סטטיים, מפרטים טכניים לביצוע וכן ייעוץ ופיקוח ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס אזרחי, בתכנון ופיקוח עליון של מבנים ציבוריים. מהנדס אזרחי (מדור מבנים)
19 יעוץ ומהנדס מיזוג אוויר תכנון מערכות מיזוג אוויר כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח על מפרטיים טכניים במבני ציבור ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום מערכות מיזוג אוויר במבני ציבור. מהנדס חשמל ומיזוג אוויר.
20 יועץ/מתכנן מים וביוב יועץ/ מתכנן ופיקוח עליון של מערכות מים וביוב (כולל תחום שאיבה, מכוני מים ועוד) במגזר הציבורי. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתכנון מערכות מים וביוב ברשויות מקומיות או בתאגידי מים וביוב. בעל תואר מהנדס עם התמחות בתשתיות מים וביוב.
21 ארכיונאי מתן שירות של ייעוץ ותפעול בנושא הערכת והפקדת חומר ארכיוני, ארגון מערך תיוק מיון, רישום והערכת חומר ארכיוני וקביעת תקופות גניזה וביעור. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות במתן שירותי ארכיון לרשויות מקומיות. בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת ארכיונאי מוסמך או ארכיונאי מורשה.
22 יועץ ביטוח ייעוץ בגיבוש מדיניות ביטוחי הרשות, בדיקת צורכי הביטוח של הרשות, מתן המלצות לרכישת ביטוחים ו/או שינויים בפוליסות ביטוח וסיוע בניהול מו”מ מול חברות הביטוח וסוכני הביטוח, מתן מידע שוטף בתחום הביטוח וייעוץ בכל שאלה ועניין (לרבות חוות דעת) ביטוחים. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות במתן ייעוץ בנושאי ביטוח לגופים ציבוריים, לרבות הכנה וליווי של מכרזי ביטוחי חבות, רכוש ורכב. בעל רישיון סוכן מורשה לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח.

תואר אקדמי בתחום הביטוח- יתרון.

 
 

 

23 שירותי שמאות להפקעות-לחקלאות ומבנים, נדל”ן ורכב בדיקה טיפול והכנת חוות דעת בישוב ובאזור התעשייה בכל הקשור להפקעות ולהיטלים. ניסיון מוכח 5 שנים לפחות בתחום. שמאי מוסמך הרשום בפנקס השמאים.
 
 

 

24 יועצים פיננסים מתן חוות דעת וייעוץ בנושא פיננסים למועצה ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במתן ייעוץ בתחום הפיננסים. בעל כישורים אקדמאים רלוונטיים לתחום.
25 יועץ בעניינים משפטיים ייעוץ משפטי בתחום השלטון המקומי, תאגידים עירוניים, דיני עבודה ומכרזים ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במתן ייעוץ בתחום, בעל רישיון תקף לעריכת דין בישראל. בעל כישורים אקדמאים רלוונטיים לתחום.

 

 

מסמכים שנדרש היועץ לצרף:

 1. קורות חיים של היועץ, לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי בהזמנה זו, תוך תיאור של לפחות 5 פרויקטים בהם עסק בעיסוק הנ”ל.
 2. תעודה המעידה על השכלתו של היועץ וכן כל תעודה ו/או רישיון הנדרשים מכוח כל דין לשם עיסוק באחד מתחומי העיסוק הנדרשים כאמור.
 3. רשימת ממליצים, לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר.
 4. תצהיר מאת המציע חתום על ידו ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא-חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו ועל ידי כל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו, לפיו המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל”ז-1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עמן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין.
 5. טופס בקשה להיכלל במאגר היועצים, חתום על ידי היועץ (נספח ב’ להזמנה זו).
 6. שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (נספח ג’).

אופן הרישום למאגר וניהולו:

 1. יועץ המבקש להיכלל במאגר, ימלא את הבקשה להצטרפות למאגר המצ”ב כנספח ב להזמנה, יצרף לה את כל המסמכים הנדרשים באוגדן סגור כמפורט בהזמנה זו וימציאה לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה המצויים בבניין המועצה המקומית במג’דל שמס.
 2. היועץ יקבל מאת המועצה אישור על קליטת בקשתו כאמור והעברתה לבדיקה מקצועית.
 3. הוועדה המקצועית תבדוק עמידה בתנאי הסף ותקינות המסמכים שנשלחו ותמליץ לוועדת ההתקשרויות בעניין.
 4. לאחר אישור ועדת ההתקשרויות על הכללת היועץ במאגר, תישלח ליועץ הודעה נוספת על אישור הכללתו במאגר.
 5. לוועדת ההתקשרויות שמורה הזכות שלא לאשר רישום יועץ למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, גם אם היועץ עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו.
 6. הרישום במאגר היועצים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף לשלוש שנים ממועד מתן ההודעה למשתתף על רישומו במאגר.
 7. המועצה תהיה רשאית לפרסם את רשימת היועצים הכלולים במאגר גם באתר האינטרנט של המועצה.
 8. ועדת ההתקשרויות תהיה רשאית למחוק יועץ מהמאגר לאחר שתיתן לו הזדמנות הוגנת לטעון בפניה את טענותיו.
 9. יועץ שייכלל במאגר היועצים מחויב למסור למועצה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס לתנאי הסף כמפורט לעיל כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש שח רישיון או היתר או רשום, וזאת תוך 14 יום ממועד הנושע ליועץ על השינוי.
 10. כאשר יעלה צורך בביצוע עבודת יעוץ מסוימת יוגדרו תחום הייעוץ, ההתמחות ורמת המומחיות הנדרשים לביצועה על ידי הועדה המקצועית. בפני ועדת ההתקשרויות יובאו מספר יועצים מתאימים העומדים בדרישות, ככל שישנם, תוך המלצה על אחד מהם לביצוע העבודה. ועדת ההתקשרויות תדון בבקשה ותקבל החלטה תוך שקילת קריטריונים השוואתיים ביניהם.
 11. הבחירה ביועץ תעשה ככל הניתן על פי סבב שוויוני והוגן, תוך שקילת שיקולים נוספים כגון: אופי העבודה הנדרשת, ניסיון עבר עם היועץ, העדפת המבקש, המיקום הגיאוגרפי של העבודה, היקף עבודות דומות שבוצעו בעבר ע”י היועץ, יתרונות יחסיים של היועץ, רמת הזמינות של היועץ לביצוע העבודה הנדרשת, עבודה המשכית, יתרון מיוחד ליועץ מסוים- הכל באופן שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות למועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. לוועדת ההתקשרויות שמורה זכות הברירה, כחלק מהליך בחירת היועצים, לראיין מספר יועצים מתוך המאגר.

 

 

 

היקף ההתקשרות עם היועצים:

 

 1. המועצה אינה מחויבת להתקשר עם יועץ כלשהו הרשום במאגר או בהיקף כלשהו.
 2. כל יועץ עמו תבחר המועצה להתקשר, יספק למועצה היקף שעות עבודה בהתאם לצרכי הפרויקט ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 3. על היועץ לקבלת הזמנת עבודה חתומה מראש, מטעם מורשי החתימה של המועצה, כתנאי לתחילת מתן השירותים על ידו.
 4. המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועץ בכל עת, מסיבות של תפקוד לא מתאים או מסיבות תקציביות או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 

 

 

התמורה:

 

 1. התשלום בגין שירות של היועצים בתחומים השונים (להלן: “התמורה”), יקבע בהתאם להזמנת עבודה והסכם עבודה חתום ע”י מורשי חתימה של הרשות.

 

איסור ניגוד עניינים :

 

 1. מובהר בזאת, כי היועץ שייבחר לביצוע העבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, ידרשו להתחייב כתנאי סף לקבלת העבודה, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין ו/או בעקיפין בכל עניין היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם העבודה שלביצועה ייבחרו; וכן לחתום על שאלון איתור חשש לניגוד עניינים שהעתקו מצ”ב (נספח ג).

בקשת יועץ להיכלל במאגר היועצים הנ”ל, מהווה הסכמה לכל תנאי ההזמנה.

 

 

 

                                                                                                                                   נספח ב

                                 בקשת הצטרפות למאגר יועצים/ות

 

 

שם היועץ/ת________________________ :

מספר ת.ז./ ח.פ _______________________ :

אני הח”מ, מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכננים המוקם על ידכם, אני מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים ומקבל את כל האמור בהם .

אני מעוניין להיכלל במאגר היועצים לצורך אפשרות לקבלת עבודות מאת מועצה מקומית מג’דל שמס )להלן: “המועצה”) לפי הזמנה שתינתן לי מעת לעת והנני מתחייב לעמוד לרשות המועצה לביצוע עבודות אלו .

תחומי ההתמחות של היועץ :

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________

פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי של היועץ/ת המועסק על ידו/ה דרך קבע, לרבות שמות, תפקידים, השכלה פורמאלית וניסיון (יש לצרף קו”ח ותעודות):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

פרטים אודות הניסיון המקצועי של היועץ/ת (יש לפרט את הפרויקטים שבהם נתן/ה ייעוץ ולצרף המלצות):

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________

פרטים אודות הניסיון המקצועי של היועץ/ת בפרויקטים עבור רשויות מקומיות (יש לפרט את הפרויקטים שבהם נתן/ה ייעוץ ולצרף המלצות):

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________

פרטים אודות עמידה בדרישות נוספות (ככל שיש):

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________

ידוע לי כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין המועצה מעסיקה שלי ו/או של העובדים המועסקים על ידי.

הריני מתחייב לשמור בסוד על כל המידע שיגיע לידי עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו.

התחייבות זו תחול אף על כל אדם שיועסק על ידי במתן שירותים מכוח הזמנה זו.

 

חובה לצרף לבקשה את כל המסמכים הבאים:

 1. צילום דף תעודות זהות בו מופיע מס’ זהות ושם או תעודת רישום תאגיד במידה ומדובר בתאגיד.
 2. אישור רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף.
 3. אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כחוק בתוקף מפקיד שומה, או רו”ח מוסמך, או יועץ מס מוסמך.
 4. שאלון למניעת ניגוד עניינים מלא וחתום.

תאריך: ________________                            חתימת המבקש/ת: _______________

 

לידיעתך:בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכים לא יהיו בתוקף ו/או מסמכים לא קריאים וברורים לא תידון כלל.

 

 

נספח ג

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 

מועמד /ת לתפקיד: _________________

חלק א’: תפקידים וכוהנות

 1. פרטים אישיים:

מספר זהות     _________________              תאריך לידה _______________________

שם משפחה _________________________    שם פרטי __________________________

כתובת פרטית __________________________________________________________

מספר טלפון _________________________    מספר טלפון נייד ____________________

 1. תפקידים ועיסוקים:

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים ב-4 השנים האחרונות (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד’).

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו”ב) וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות (ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק/ה וכתובת תחומי הפעילות של המעסיק/ה תאריכי העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. תפקידים ציבוריים:

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 2 לעיל.

יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים ב-4 השנים האחרונות.

 

שם הגוף

 

התפקיד

 

תאריכי מילוי התפקיד

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

 

 1. חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים:

פירוט חוברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות ב-4 השנים האחרונות.

תאריך
שם התאגיד רשות/ גוף תחום העיסוק תחילת הכהונה סיום הכהונה סוג הכהונה פעילות מיוחדת בדירקטוריון
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. קשר לפעילות עם מועצה מקומית מג’דל שמס:

האם יש או היו לך או לגוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר, שלא כתושב/ית המקבל/ת שרות, לפעילות המועצה המקומית מג’דל שמס או לגופים הקשורים אליה (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים או גופים אחרים שמועצת מג’דל שמס קשורה אליהם)?

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב-4 השנים האחרונות, ולציין כל זיקה או קשר באופן מפרט.

“בעל/ת עניין בגוף- לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו//או מכהן/ת כדירקטור/ית או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת ו/או מייצג/ת ו/או אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו. (אין לפרט אחזקה שלא כבעל/ת עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח– 1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה)

כן / לא

אם כן, פרט/י

 

 1. פירוט תפקידים כאמור בסעיפים 5-2 לעיל לגבי קרובים (יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד):

יש לפרט שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל (כגון: כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון).

“קרוב” – בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

 

 1. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממוני/ות עליך (במישרין או בעקיפין) או כפופים/ות לך בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?

האם מתקיימים בניכם יחסי כפיפות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

     כן /    לא

אם כן, פרט/י

 

 

 1. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

“קרוב” – בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     כן /    לא

אם כן, פרט/י

 

 1. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, אליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (בכלל זה חברים/ות קרובים/ות ושותפים עסקיים/ות), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/המועמד/ת?

יש להתייחס גם לאחים/ות ובני/בנות זוגם/ן ולקרובים/ות שאינם מדרגה ראשונה.

יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 8-1 (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים/ות אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות המועצה.

     כן /    לא

אם כן, פרט/י

 

 1. פירוט קורות חיים ועיסוקים

יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

 

חלק ב’: נכסים ואחזקות

 

 1. אחזקות במניות:

פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח– 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה.

“קרוב” – בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

 

שם התאגיד/ הגוף שם המחזיק/ה(ככל שהמחזיק/ה אינו המועמד) % החזקות תחום עיסוק התאגיד/הגוף
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

“קרוב” – בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     כן /    לא

אם כן, פרט/י

 

 1. חבות כספית בהיקף משמעותי

האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב/ת כספים או ערב/ה לחובות או להתחייבויות כלשהם?

“קרוב” – בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     כן /    לא

אם כן, פרט/י

 

 1. נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עיניים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת במועצה מקומית מג’דל שמס? יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, שלל מקורביך (בכלל זה חברים/ות קרובים/ות ושותפים/ות עסקיים/ות), של גופים שאת/ה בעל/ת עניין בהם ושל גופים שקרוביך או בעלי/ות עניין בהם.

יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

“בעל/ת עניין” בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין בעקיפין, ו/או מכהן/ת בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו.

     כן /    לא

אם כן, פרט/י

 

 

חלק ג’: הצהרה

תצהיר המבקש

 

אני הח”מ מצהיר/ה בזאת כי :

 1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים.

 

 1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

 

 1. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.

 

 1. אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של המועצה המקומית מג’דל שמס בנושא.

 

 1. אני מתחייב/ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של המועצה המקומית מג’דל שמס, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

 

 1. הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998

 

 

___________       _____________        _____________         _______________

תאריך                           שם                               ת.ז                                    חתימה

 

شاهد أيضاً

تعيين قسم التربية

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל שמס

01/04/2024 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *