الرئيسية / מכרזים והצעות / מכרז פומבי מס’ 01/2018 לביצוע עבודות פינוי מפגעים

מכרז פומבי מס’ 01/2018 לביצוע עבודות פינוי מפגעים

מועצה מקומית מג’דל שמס   

מכרז פומבי מס’ 01/2018

לביצוע עבודות פינוי מפגעים (פינוי ריכוזי פסולת)

(להורדה לחץ כאן)

 1. מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה”) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פינוי וטיפול במפגעים (ריכוזי פסולת) שהצטברו באזורים ציבוריים שונים בתחום השיפוט של המועצה.
 1. רשאים להשתתף במכרז זה מציעים, המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:
 • קבלן רשום בדירוג 200 לפחות לפי חוק הקבלנים עם ניסיון בעבודות עפר לפחות 5 שנים.
 • למציע רישיון עסק, תקף, להובלת פסולת, בהתאם לחוק רישוי עסקים (פריט1 ב’), התשכ”ח-1968 וכן רישיון מוביל ,לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל”ט – 1978, תקף, או שהמציע התקשר עם חברה קבלנית אשר מחזיקה באישורים כאמור לצורך הובלת פסולת בקשר למכרז זה ואשר התקשרה עם המציע בהסכם לצורך הובלת פסולת בקשר למכרז זה.
 • למציע רישיון עסק לעיבוד פסולת בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח- 1968 (5.1 ג’- גריסה ניידת של פסולת בניין). טיפול באסבסט – למציע אישור בתוקף מהוועדה הטכנית לאבק מזיק לעסוק בעבודת בניה באסבסט, או שהמציע התקשר עם חברה קבלנית אשר מחזיקה באישור כאמור לצורך ביצוע הטיפול באסבסט בקשר למכרז זה ואשר התקשרה עם המציע בהסכם לצורך ביצוע הטיפול באסבסט בקשר למכרז זה.
 • העדר הרשעות – המציע ו/או נושא משרה בו (במקרה של תאגיד) לא הורשע בשנה האחרונה בפסק דין חלוט על עבירות על דיני איכות הסביבה .
 • למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות (מתוך 5 השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה) בתחום פינוי פסולת יבשה ומחזורה והשבתה לשימוש חוזר אצל גורמים מורשים ( חברות בנייה ותשתית, קבלנים מורשים , רשויות , ועוד ) , בהיקף של 5,000 טון לפחות לשנה .
 • המציע הינו בעלים/ קבלן שיש ברשותו הסכם התקשרות עם או בעל זכויות לעשות שימוש של  ציוד מתאים למחזור פסולת בניין שיכלול לכל הפחות : מגרסה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן כולל מפריד מגנטי, נפה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן, 1 מעמיס אופני (באגר) לפחות, 1 מחפר זחלי ו/או אופני  (שופל) לפחות, 2 משאיות לפחות להובלת הפסולת. שנת הייצור של הציוד שלעיל לא תקדם משנת והכול על מנת שיוכל לעמוד בייצור חומרים ממוחזרים הניתנים לשימוש חוזר על פי תקן ישראלי 1886 .
 1. תנאי המכרז ואופן מתן השירות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז אותם ניתן לקבל בבניין המועצה החל מיום ראשון: 26-03-2018 .
 2. יש לצרף למכרז את כל האישורים המתאימים כולל תעודת רישום בתוקף ,תעודת ניהול ספרים למס הכנסה ומע”מ.
 3. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בעבור סך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים). “יש לצרף את הקבלה עבור רכישת המכרז למסמכי המכרז”.
 4. על המציע לצרף להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך: 50,000 ₪ (חמישים אלף) הערבות תעמוד בתקופה עד ליום : 30-06-2018  .
 5. את ההצעות יש להגיש באופן אישי בתיבת המכרזים בבניין מועצת מג’דל שמס, ובמקביל להגיש עותק של ההצעות למשרד הגנת הסביבה, לידי מר אורי טל, רחוב כנפי נשרים, ירושלים וזאת לא יאוחר מתאריך : 10-04-2018 שעה 12.00 .
 6. יתקיים סיור קבלנים באתרי העבודה ביום שני 26-03-2018, שעה 11:00 , יתחיל ממשרד המועצה, ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז, לבירורים ניתן לפנות לטלפון : 04-6981137 .
 7. מועד אחרון להגשת ההצעות ביום ראשון, 10-04-2018 בשעה 12:00, הצעות שלא תוגשנה במועד –לא תתקבלנה.
 1. המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה , או כל הצעה אחרת ותהייה לה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז ו/או חלק ממנו ,לדחות את ביצוע המכרז ו/או חלק ממנו ו/או קביעת תקופת המתנה ולא יהיה לקבלן את הזכות לתבוע או לקבל פיצוי בגין החלטה זו.
 2. פתיחה ההצעות תתקיים במועצה ביום ראשון, 10-04-2018 שעה 14:00 .
 3. חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה מותנית בקבלת אישור המשרדים המממנים וקבלת התקציב הדרוש לביצוע העבודות, לא תהיה לקבלן שום זכות לקבלת פיצוי בגין כל נזק  עקב ביטול המכרז ו/או אי חתימת החוזה ע”י המזמין בגלל חוסר בתקציב הדרוש.

 

 

בכבוד רב,
שי וינר
ראש המועצה

شاهد أيضاً

تعيين قسم التربية

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל שמס

01/04/2024 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *