פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 04/2022

03/05/2022 

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה

לא נכחו:

 • מר סאמח סבאג’, חבר המועצה (הודיע שאין ביכולתו להגיע בזמן).
 • מר איאד סבאג, חבר המועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קיש ,מבקר פנים
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, היועצת לקידום מעמד האישה

התכנסה מליאת המועצה מס’ 04/2022 ביום שלישי 03/05/2022 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה.

 

נושאי הדיון:

1-      אישור פרוטוקול מליאת מועצה קודם מס’ 03/2022 מיום 08/03/2022.

החלטה: חברי המליאה ולאחר שעיינו בפרוטוקול הקודם , אישרו אותו פה אחד.

2-      מינוי שני חברי מועצה כחברי ועדת בחינה במכרזי כוח אדם לבחירת מועמדים בתפקידים בכירים.

החלטה:  נבחרו פה אחד שני חברי מועצה אשר הציעו את עצמם: מר יוסף חמוד וד”ר גסאן אבראהים.

3-      אישור דוחות רבעוניים 3+4/2021.

מצ”ב דוח רבעון 3 לשנת 2021

מצ”ב דוח רבעון 4 לשנת 2021

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר על שני הדוחות מגזבר המועצה, אישרו את הדוחות הרבעוניים 3+4/2021 פה אחד ע”י הרמת ידיים.

4-      אישור תשלום גמול לחברי ועדת ערר המשתתפים בישיבות הוועדה לפי חוזר מנכ”ל מספר 5/2012.

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מהיועמ”ש, אשרו פה אחד.

5-      הגדלת שכר מבקר הפנים  מ 80%  ל 90% שכר בכירים משכר מנכ”ל ,בהתאם  לדירוג השכר המאושר בחוזר מנכ”ל משרד הפנים.

מבקר המועצה יצא מהישיבה  לפני הדיון בסעיף זה .

היועמ”ש הסביר שזה בהתאם להנחיות  החוק וחוזר מנכ”ל , כמן כן בהתאם לגודל האוכלוסייה של מגדל שמס ולפי חוזר מנכ”ל 1/2017.

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מהיועמ”ש ושהגדלת השכר הינה על פי החוק, ובהתאם לתקציב המועצה המאושר  , אישרו פה אחד את הגדלת שכר המבקר ל 90% משכר מנכ”ל . 

6-  אישור חוקי עזר:-

חוק עזר לאיכות הסביבה ופינוי אשפה (נשלחו לחברים במייל בתאריך 18/04/2022)

היועמ”ש הבהיר שצריך להזמין את מנהל מחלקת איכות הסביבה לדיון באישור החוקים, בשיחה עם מנהל איכות הסביבה הוא הסביר שעדיין לא בדק את החוקים לעומק ודרש לדחות את הדיון עד שיהיה באפשרותו להשתתף.

דולן:  האם יש צורך לדחות, אם החוק קיים ונבדק כנדרש וכל ההערות נבדקו למה לחכות.

קאסם:  לדעתי עדיף שמנהל מחלקת איכות הסביבה יהיה נוכח בדיון וייתן דעתו בעניין החוקים והאגרות שנקבעו.

חלק מחברי המליאה התלוננו על חוסר הניקיון בישוב, דולאן התייחס לבעיה במציאת עובדי ניקיון מתאימים. היו ניסיונות לאתר עובדי ניקיון ולא צלחו .

דולן מציע להזמין חאלד לישיבה עם חברי המליאה בהשתתפות הגזבר במטרה לשמוע את הטענות של הצדדים ולבדוק איפה עומדים הדברים.

היועץ המשפטי נשאל על גובה האגרה המוצעת לפינוי אשפה עודפת בעסקים ועל אופן קביעתה.

היועמ”ש האגרה נקבעה ע”י היועץ שמטפל בחוקים.

החלטה:  חברי המליאה החליטו לדחות את הדיון בעניין אישור שני החוקים על מנת לבדוק נושא האגרות וביקשו להזמין למליאה הקרובה שלא מן המניין את היועץ שמטפל בחוקי העזר ואת מנהל איכות הסביבה במועצה

7-  הפקעת שטח מכביש מס’ 129 בשכונה מזרחית.

מדובר בדרך מאושרת בתוכנית המתאר הסטטוטורית. האישור יעזור לנו להתקדם מבחינה מעשית.

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מיועמ”ש הרשות, אשרו את ההפקעה פה אחד. 

8-     אישור תב”רים

להלן תב”רים חדשים לאישור לפי אומדן מהנדס המועצה:

 • פתיחת תב”ר 342 – פיתוח חצר מבנה המעבדות בקריית חינוך, תקציב 346,113 ₪ מקרנות הרשות, קרן עבודות פיתוח .

החלטה:  מאושר פה אחד

 • פתיחת תב”ר 343 – שיקום חניון לשירות בית ספר יסודי אלמנאהל – תקציב בסך 33,000 ש”ח  מקרנות הרשות, קרן עבודות פיתוח .

החלטה:  מאושר פה אחד

 • פתיחת תב”ר 344 – שיקום כביש 21 (התחברות לכביש 98 באזור תעשיה), תקציב 72,000 ₪ מקרנות הרשות , קרן עבודות פיתוח.

החלטה:  מאושר פה אחד

 • פתיחת תב”ר 345 – עבודות גינון – תקציב בסך 300,000 ₪ , קרנות הרשות קרן עבודות פיתוח

החלטה:  מאושר פה אחד

 • פתיחת תב”ר 346 – גידור בית ספר תיכון – תקציב בסך 80,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.
 • הגדלת תב”ר 301 – שיקום כביש 109, תב”ר מאושר בסך 160,000 ₪ ,תקציב ממשרד הפנים, הגדלה בסך 500,000 ₪ מקרנות הרשות, קרן עבודות פיתוח. סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 660,000 ₪.

החלטה:  מאושר פה אחד

 • הגדלת תב”ר 325 – סל רשות עבור ביצוע קולות קוראים – תב”ר מאושר 272,600 ₪ , הראשה תקציבית ממשרד החינוך שמחולקת כדלקמן :

–          מרחבי הכלה – 111,800 ₪

–          גן חדשני –       78,500 ₪

–          מתקני כושר – 82,300 ₪

התקבל אומדן למתקני הכושר בסך 109,776 ₪ , ולכן צריך להגדיל את התב”ר בסך 27,476 ₪ , מקור תקציב קרנות הרשות , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה מסתכם בסך 300,076 ₪

החלטה:  מאושר פה אחד. 

 1. הגדלת תב”ר מספר 153 – שיפוץ וחיזוק בית ספר אלמנאהל – תקציב מאושר ממשרד הפנים 6,869,842 ₪ , נדרש הגדלה בסך 427,292 ₪ – מקור קרנות הרשות קרן עבודות פיתוח.  סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 7,297,134 ₪

 

גזבר המועצה :

תב”ר מורכב מתקציב משרד החינוך אשר מסתכם בסך 6,869,842 ₪ , מחולק לעבודות בניה, תכנון ופיקוח . משרד החינוך מכיר בתכנון בפיקוח עד 9% מעלות הפרויקט , לפרויקט זה היה שני מתכננים – תכנון אדריכלי בסך 3% מעלות הפרויקט , ותכנון חיזוק ממדים , וחיזוק בית ספר מהנדס ויסאם בסול בסך של 457,429 ₪ , ולכן התכנון והפיקוח עוברים את ה 9% שמוכרים לשחרור ע”י משרד החינוך , בנוסף נרשם בתב”ר הוצאות אחרות בשנים קודמות השייכים לפרויקט אך לא ניתן לשחרר ממשרד החינוך סכום של: 61,164 ₪ שעיקרם בדיקת יציבות קרקע , הדפסת תוכניות לפרויקט , בדיקת יציבות רעידת אדמה , שהיו אמורים לרשום אותם בשוטף . 

החלטה:  חברי המליאה אשרו פה אחד את הגדלת התב”ר המסתכם ב 7,297,134. 

 1. אישור הגדלת חוזה שחאדה פאוזי בפרויקט שדרוג וחיזוק בית ספר מנאהל , הסכם חתום בסך 5,999,679 ₪ ,לאחר הגדלה ראשונה, הסכם מקורי בסך 4,875,379 ₪ , נדרש הגדלה נוספת בסך 335,321 ₪ , סה”כ הגדלה מתקציב מקורי כ 30% , תקציב ממשרד החינוך, חוזה קבלן מסתכם בסך 6,335,000 ₪.

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מפורט מגזבר הרשות, אשרו פה אחד את הגדלת החוזה.

 

הישיבה ננעלה  בשעה 19:44

 

______________________________                             _________________________________

חסן מחמוד                                                                                  דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                  ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *