الرئيسية / מכרזים והצעות / הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל שמס

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל שמס

01/04/2024

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת מג’דל שמס

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל”ו-1976,  מבקשת מועצת המועצה המקומית מג’דל שמס לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי הישוב מג’דל שמס הכשירים להיבחר כחברי מועצת מועצה ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בדין.

 

 1. דרישות סף מיוחדות לתפקיד יור ועדת ערר לענייני ארנונה:

מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מעשר שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מהדברים האלה: עריכת דין, שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט.

בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

 

 1. דרישות סף לחברי הועדה:
  • המועמד הינו תושב המועצה המקומית מג’דל שמס
  • המועמד כשיר להיבחר כחבר המועצה המקומית ולא מתקיימות בעניינו עילות הפסלות הקבועות בדין, כדלקמן:
   • מי שמקום מגוריו הקבוע אינו בתחום המועצה.
   • מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב- 1962.
   • שוטר.
   • עובד המדינה במשכורת, שעבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה.
   • עובד במשכורת באותה מועצה.
   • עובד במשכורת בכל רשות מקומית אחרת, שעבודתו עלולה להביא ליד י סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית ובין תפקידיו כחבר המועצה.
   • מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה הייתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון.
   • מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור.

 

 1. סייגים למינויים:

לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו. לעניין זה, “ענין אחר” – לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו;קרוב” – בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר; “בעל שליטה” – אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.

לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר; לעניין זה, ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין. לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי.

 

 1. תקופת הכהונה:

חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של חמש שנים ויכול להתמנות לתקופת כהונה נוספת .

 

 1. פרטים נוספים:

מועמדים העומדים בתנאים המפורטים לעיל, מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף המסמכים שלהלן:

 • העתק ת”ז.
 • קורות חיים והעתק תעודות בדבר השכלה.
 • אישורים המעידים על ניסיון.
 • טופס בדבר העדר ניגוד עניינים.
 • כל אסמכתא רלוונטית אחרת.

 

לקבלת עיקרי נהלי העבודה של ועדת הערר, ניתן לפנות ליועץ המשפטי של המועצה, בנייד: 0526773449 הצעת מועמדות הכוללת קורות חיים יש להעביר ידנית למזכיר המועצה ו/או לכתובת אלקטרוני : Majdalh2017@gmail.com

למען הסר ספק מובהר כי, חברי ועדת הערר לא יהיו זכאים לקבל תשלום גמול מכוח חוזר מנכ”ל הפנים מס’ 5/2012.

נא לציין על גבי הפנייה כי המועמדות היא לתפקיד יו”ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

יש למסור את הצעת המועמדות עד ולא יאוחר מיום : 30/04/2024.

מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה המקומית מג’דל שמס יוזמנו לראיון.

 

_____________

דולאן אבו סאלח

ראש המועצה

 

شاهد أيضاً

סלילת כבישים

מכרז פומבי מס’ 03/2024 – לביצוע עבודות פיתוח ושיקום כבישים פנימיים בתחום המועצה המקומית מג’דל שמס

מכרז מס‘ 03/2024 לביצוע עבודות פיתוח ושיקום כבישים פנימיים בתחום המועצה המקומית מג’דל שמס  לחץ …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *