פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 07/2018

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום ראשון   15.7.18. בשעה 15:00 .

 

נוכחים:

שי וינר – ראש המועצה

חגית עמית – חב’ מועצה

חנה סלע – חב’ מועצה

בני טרבלסי – חב’ מועצה

שמוליק ליטוב – חב’ מועצה

 

משתתפים:

אדהם בריק- עוזר ראש המועצה

עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש

חסן מחמוד – מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

 

משתתף נוסף: סמי בקלש – יועץ פיננסי

 

ראש המועצה מעדכן כי:

 • המועצה החלה בגידור השטח הנמצא מאחורי בית ספר יסודי א’ שעליו יוקם אולם ספורט- ומיד הקבלן הזוכה יתחיל בביצוע הפרוייקט .
 • השקת אפליקציית שירות לתושבים של מגדל שמס, האפליקציה מאפשרת קשר ישיר בין התושבים למועצה. התושבים יוכלו ליצור קשר ולפנות בשאלות, טענות וכד’ לנותני השרות במועצה ולמנהלי המחלקות ולקבל תשובה תוך זמן סביר.
 • אתר הפסולת –
 • מנקים את השטח באזור ששימש עד היום כמערום לפינוי עודפי עפר ופסולת בניין על ידי  קבלן. אנחנו נמצאים לקראת סיום תכנון פרק ציבורי במקום. יש תקציב ראשוני בסך  4 מ ש”ח. עלות כללית של הפרויקט מוערכת ב 8 מש”ח לכל 35 דונם. 15 דונם בשטח שיפוט שלנו, השאר בשטח שיפוט מ.א. גולן, הצדדים מכינים הסכם להקמת  פארק משותף.. היתר בניה יינתן במשותף בהתאם לתכנון.
 • שיתוף פעולה עם מוצעה אזורית גולן:
 1. העברת 1000 דונם משטח שיפוט מ.א. גולן לתחום שיפוט מ.מ. מג’דל שמס לצורך בניית שכונת ניו-מג’דל.
 2. תחום התיירות – תחום מאוד מפותח ומתקדם במ.א.גולן. מחלקת התיירות של המועצה גולן יאמצו את מחלקת התיירות של מג’דל שמס. לדוגמא: פרסום באתר אינטרנט תיירות גולן , פרסומים ושיווקיים לתיירות בישוב, תמיכה עסקית וכלכלית ועוד. העזרה במסגרת שיתוף הפעולה ניתנת ללא תמורה. מבחינתם התמיכה מסייעת לפיתוח כלל האזור ונותן מענה מענה מורחב יותר לתיירים ברמת הגולן.
 • אשכול גליל מזרחי: ראש המועצה, שי וינר מונה ליו”ר האשכול באופן זמני, האשכול מונה 18 רשויות.
 • שירותים שאנו מקבלים דרך האשכול: ווטרינריה ופינוי פסולת. מקבלים במחירים זולים יותר דרך אותו קבלן. גם בתחום החינוך ישנם שיתופי פעולה מסוימים.
 • תוכנית הבראה:

אנו נמצאים במסגרת תוכנית הבראה, אנחנו לאחר הרבעון הראשון. מרבית אבני הדרך הסתיימו. כגון חובות עובדים, הטמעת נהלים, חריגות שכר, עדכון מצבת עובדים, ביטול מרפאה פסיכיאטרית, ביטול יועצים ,הצטרפות לאשכול ועוד. הדברים נבדקו על ידי החשב המלווה, עופר לוי, שמונה גם לבודק תוכנית ההבראה. הכסף עדיין לא הגיע ממשרד הפנים

 • הערכות לבחירות: בשבוע שעבר התקיים כנס של משרד הפנים לעובדי המועצות הדרוזיות בגולן לצורך הסבר על תהליך הבחירות שמתקיים לראשונה בישובים אלו, מונה ע”י משרד הפנים מנהל בחירות ליישוב, מר אילן שוקרון. קיימות שתי עתירות נגד הבחירות אך אנו ממשיכים בתהליכי הערכות לבחירות כרגיל.
 • פורסם ע”י המועצה מכרז למילוי תפקיד רכזת תיירות ותרבות בישוב, גוניה סייד אחמד – נבחרה במכרז.
 • גזבר: לאור מספר התושבים במג’דל שמס, הגידול בהיקף הפעילות במועצה המקומית והצורך, נעשתה פניה לגזבר המועצה להעלות משרתו למשרה מלאה. ראסם קנואת גזבר המועצה עובד במועצה בהיקף של 75% ואינו מעוניין לעבוד במשרה מלאה. לאור זאת פנתה המועצה לקבלת נחיצות משרה, לצורך יציאה מכרז לקליטת גזבר במשרה מלאה.
 • ראש המועצה הציג את מר סמי בקלש כיועץ פיננסי למועצה המטפל בשלושה תחומים עיקריים: קופות פנסיה, התקנת חוקי עזר של הרשות, משק החשמל ובניית תוכנית עסקית למשק החשמל.

 

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקול קודם מס’ 6/2018 מיום 12/06/2018 – אושר.
 2. אשרור פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס’ 03/2018 – אושר
 1. אישור ועדכון חוקי עזר:

היועץ סמי בקלש:

חשיבות חוקי העזר בעיקר הם:

 • להסדיר את פעולות הרשות, לייצר מקורות עצמיים לראשות דרך גביית אגרות.

סדר, ניקיון פני הכפר, היום אין לפקחים שום סמכות מול התושב.

נוהל העברת חוקי עזר: תהליך אישור חוקי עזר עירוניים מצריך אישור היועץ המשפטי, אישור מליאת המועצה, אישור חברת ג’גיא ומשרד הפנים. בחלק מהמקרים יש צורך באישורים של משרדים ייעודיים כגון משרד התחבורה ומשרד החקלאות.

הכנת חוקי העזר נעשתה על ידי השוואה לעשר רשויות דומות למג’דל שמס. ההשוואה נעשתה מול ישובים  דומים מבחינת מגזר ומצב סוציואקונומי. חוקי העזר נוגעים למספר תחומים עקרים: איכות סביבה,  מודעות ושלטים, סלילת כבישים ומדרכות, תיעול, רוכלות, העמדת רכב וחניתו, אגרות תעודות ואישור.

 

חבר המועצה שמוליק ליטוב:

ממליץ לאשר את חוקי העזר שאין בהם למועצה שיקול דעת בעניין גובה  ההיטלים ובשאר החוקים יהיו ההיטלים מידתיים וברמה שהתושב יכול לשאת בהם.

 

היועץ המשפטי :

צריך את האישור של המועצה לאחר שג’יגה מטעם משרד הפנים תבחן את החישובים ותאשר את התעריפים, והמליץ לאשר את כל החוקים בישיבה אחת על מנת לחסוך בזמן ולקצר את הדרך לאישורם.

 

החלטה:

 • סיכומים והמלצות לגבי גובה ההיטלים יועברו לחברי המועצה לבדיקה והתייעצות במגביל יועברו לחברת ג’יגה
 • החוקים יאושרו ע”י המועצה לאחר אישור התעריפים ע”י ג’יגה
 • מדיניות הגביה והאכיפה, לדוגמה בחוק עזר תיעול ייבחן בישיבת מועצה נפרדת
 • הדיון נדחה לישיבה הבאה

 

ראש המועצה :

 

 1. משק החשמל – משרד הפנים מעוניין להעביר את משק החשמל לחברת החשמל. בביקור מנכ”ל משרד הפנים במועצה, אמר שלהערכתו זה ייקח הרבה שנים ולכן סוכם שתוגש למשרד הפנים תוכנית עסקית לטיפול  במשק החשמל המקומי.

הבעיות הקיימות במשק החשמל בישוב:

התשתיות הקיימות ברמה של סכנת נפשות.

חברת החשמל מספקת חשמל עד פתח הישוב,  ישנם פערים בין כמות החשמל הנכנסת לכפר לעומת כמות החשמל הנגבית בנוסף לפחת .

חוסר תקינות תשתיות החשמל ביישוב.

מסיבות אלו, התבקש היועץ סמי להכין תוכנית לפי שלבים ומציאת היקף מימון.

היועץ סמי :

הוכנה תוכנית בארבעה שלבים:

 • הסדרת השליטה על הקיים – מונים חכמים, חדר בקרה ,מערכת פיניג לגביית חשמל.
 • מקורות החשמל – חברת חשמל ו/או מקורות ירוקים.
 • טיפול פרטני בתשתיות של השכונה החדשה.
 • מעבר לתאגיד חשמל.

נעשתה בדיקה מול מספר גופים שעוסקים בנושא של משק חשמל סגור. הדבר מחייב מיפוי רשת חשמל בכפר.

 

 1. פנסיית עובדים – נמצא בתהליך בדיקה.

 

 1. אישור תבר”ים:
 • תב”ר ע”ס: 200,000 ₪ סקר נכסים ארנונה – מימון מלא של משרד הפנים – מאושר.

 

 • תב”ר ע”ס 200,000 ₪ פיתוח תשתיות צמוד למגרש כדורגל שחב”ק –מימון משרד הפנים. מסתיים בקיץ הנוכחי –אושר.

 

 • תב”ר ע”ס: 150,000 פארק ציבורי. התקציב לפיתוח תשתיות ומתקנים – אושר.

 

 • תב”ר ע”ס: 50,000 ₪ המשך קו ניקוז כביש 8 לכביש 17 – מימון משרד הפנים. העלות הכללית 230,000 ₪ שאר הכסף מגיע מרשות ניקוז הכנרת. – מאושר.

 

 • תב”ר ע”ס455,704 ₪ הנגשת מבנה המועצה. 136,000 ש”ח במימון משרד הפנים לתקציב 2018. 319,704 ₪ מתקציב משרד הפנים לשנת 2014. – אושר

 

 • תב”ר ע”ס 300,00 ₪ ציוד מעבדת מכטרוניקה לביה”ס תיכון. מתקציב משרד החינוך, קול קורא מספר 7742. – אושר.

 

 1. מינוי מנהל מחלקת רכש:

מינוי מנהל מחלקת רכש מחייב אישור מועצת הרשות, המועצה מתבקשת למנות את ע’אלב אבו סאלח עובד מועצה ותיק כמנהל מחלקת רכש. וועדת הרכש מורכבת מ: מזכיר מועצה, גזבר ויועמ”ש.

חברי המועצה מאשרים את מינויו של עאלב אבו סאלח כמנהל מח’ רכש.

 

הישיבה ננעלה בשעה 17:45 .

 

חסן מחמוד                                                                               שי וינר

מזכיר המועצה                                                                          ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *