פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 03/2019

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום רביעי 20/03/2019 בשעה 17:15 במבנה המועצה.

 

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד , חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר מועצה.

לא נכחו:

 • ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה

–    מר סאמח סבאג’, חבר מועצה

 • גב’ מוניה אבו סאלח, חברת מועצה

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קייס ,מבקר פנים

 

עדכון ראש המועצה:

 

מפעל הפייס:  ראש המועצה  מעדכן את חברי המועצה כי בזמן ביקורו האחרון למפעל הפייס עם חלק מעובדי

 

המועצה: מהנדס, גזבר והעוזר שלי אדהם. נושא הישיבה היה על היכולת לנצל את חלקה של המועצה במפעל

 

הפייס להקמת מרכז אזורי לגיל הרך דבר שתלוי בישיבה אשר תתקיים אחרי חג פסח.

 

בצמוד למרכז יבנה מרכז למוסיקה. מימון צפוי כ- 11 מליון ₪ , במקביל אנחנו היום בתהליך שיפוץ מבנה

 

לקידום הפעילות אשר תתקיים במרכז כלור למוסיקה ובהקשר הזה אנחנו אמורים לפגוש מחר את מר האשם חסין.

 

כביש המטעים:  הכביש טעון שיפוץ דחוף עד שהמועצה תצליח לקבל מימון מהחלטת ממשלה- ניתן לקבל תקציב במחצית שנת 2020.

 

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקול קודם, מס’ 02/2019 מיום 21/02/2019.

אושר פה אחד

 • מינוי ועדות רשות:

יועמ”ש המועצה מסביר לחברי המליאה על חשיבות קיומן של הוועדות  ומהות תפקודן .

 • ועדת ערר ארנונה:

הוצעו מועמדים לתפקיד:  חברי המועצה בחרו פה אחד בשלושה מועמדים העומדים בתנאים למילוי התפקיד שמפורטים להלן:

 • עו”ד אחמד פח’ר אלדין, ת.ז: 080941032, ת.ד 889
 • מר סאלח זהוה, ת.ז: 080900343, ת.ד 397
 • מר מוניר מחמוד, ת.ז: 029230208, ת.ד 3311

 

 

 • ועדת איכות הסביבה:

נבחרו פה אחד החברים שמפורטים להלן:

 • מר איאד סבאע’- יו”ר ועדה
 • מר מאהר חאטר- חבר ועדה
 • אינג’ סאמח סבאע- חבר ועדה
 • מר איהאב ולי- חבר ועדה

בליווי מנהל מחלקת איכות הסביבה.

 

 • ועדת הנהלה:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 • ראש המועצה, יו”ר הועדה
 • מר יוסף סייד אחמד
 • מר מאהר ח’טאר, חבר ועד
 • מר אמין ק’דמאני, חבר ועדה

 

 

 • ועדת ביקורת:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 • מר איאד סבאע’, יו”ר הועדה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר ועדה

 

 • ועדת מל”ח:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 • ראש המועצה, יו”ר הועדה
 • מזכיר המועצה, חבר ועדה ומ”מ יו”ר הועדה
 • קב”ט המועצה

יצויין כי בוועדת מל”ח משתתפים כל מנהלי המכלולים שהם מנהלי המחלקות במועצה.

 

 • ועדת מיגור אלימות:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

       ראש המועצה, יו”ר הועדה, מר יוסף חמוד, חבר ועדה, מזכיר המועצה, מנה’ מח’ חינוך, מנה’ מח’ רווחה, קב”ט המועצה, נציג משטרה, סאמי חמוד.

 • ועדת הנחות:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 • ד”ר גסאן אבראהים, יו”ר הועדה
 • מר אכרם רבאח, חבר ועדה
 • גזבר המועצה, חבר ועדה
 • יועמ”ש המועצה, חבר ועדה
 • מנהל מחלקת רווחה, חבר ועדה
 • ועדת תמיכות:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 • מר איאד סבאע’, יו”ר ועדה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר ועדה
 • מר מאהר ח’טאר, חבר ועדה

 

 • ועדת רכש:

הרכב הוועדה:

 • מזכיר המועצה, יו”ר הועדה
 • גזבר המועצה, חבר ועדה
 • יועמ”ש, חבר ועדה

חברי המועצה מאשרים את המינוי פה אחד.

 • ועדת חקלאות:

חברי המועצה בחרו פה אחד בחברים שמוזכרים להלן:

 • מר מאהר ח’טאר, יו”ר הועדה
 • מר אכרם רבאח, חבר ועדה
 • מר איאד סבאע’, חבר ועדה
 • מר חמד מרעי, חבר ועדה (חקלאי מקומי)
 • נתן להתייעץ עם איגל חן שהוא יועץ חקלאי מקצועי.

 

 • ועדת שלושה:

הרכב הוועדה:

 • מזכיר המועצה, יו”ר הוועדה
 • גזבר המועצה, חבר ועדה.
 • יועמ”ש המועצה, חבר ועדה

חברי המועצה מאשרים את המינוי פה אחד.

 

 • ועדת התקשרויות:

הרכב הוועדה:

 • מזכיר המועצה, יו”ר הוועדה
 • גזבר המועצה, חבר ועדה
 • יועמ”ש המועצה, חבר ועדה

חברי המועצה מאשרים את המינוי פה אחד.

 

 

 • אישור תוקף חוקי עזר:

חברי המועצה נתבקשו לדון באישור חוקי עזר שטופלו ע”י מועצת הרשות הקודמת.

 • חוק עזר תיעול וסלילת רחובות:

חברי המועצה לא אשרו את החוק ואת התוקף לגביית ההיטלים, חברי המועצה החליטו לדחות את אישור החוק זמנית עד החלטת ממשלה שתסייע בהקמת תשתיות בישוב.

ב. חוק עזר העמדת רכב וחנייתו:

חברי המועצה לא אשרו את חוק העזר טרם הכנת תשתיות והסדרת וסימון מקומות חנייה, חניונים ביישוב.

 • חוק עזר מודעות ושלטים:

חברי המועצה אשרו את החוק והמליצו להעבירו במערכת המקוונת למשרד הפנים.

 • חוק עזר לאיכות הסביבה :

חברי המועצה אישרו את החוק, המליצו להעביר את החוק לאישור המשרד להגנת הסביבה ולאחר מכן להעבירו במערכת המקוונת למשרד הפנים.

 

 • אישור התקשרות ופטור ממכרז עם עמותת יעדים לצפון למתן שירות להפעלת מכרז עוצמה. במסגרת תקציב פעולה ע”ס 159,600 ₪

(אישור הסכם עם זכיין משרד הרווחה עמותת יעדים לצפון), חברי המועצה מאשרים פה אחד.

 

 • אישור תכנית מפורטת מספר 256-0707059 ע”ש מועדאד ומועתז חלבי, מתכנן חץ הצפון-אינג’ סמאהר.

מדובר בשטח חוץ מתאר / צמוד דופן .

חבר המועצה אינג’ איאד סבאג מסביר לחברי המועצה מבחינה מקצועית, התכנית לא מתנגשת עם התכנית הכוללנית ועם ההרחבה כמו כן בתכנית הנידונה הופרש שטח שצ”פ .

חברי המועצה מאשרים פה אחד.

 

 • מינוי מר שאדי בריק גזבר המועצה כנציג המועצה ובר דירקטור באשכול גליל מזרחי.

חברי המועצה מאשרים את מינויו של מר שאדי בריק (גזבר המועצה) פה אחד.

 

 • הקמת טורבינות רוח ענקיות בתחום שיפוט של המועצה ובסמוך לישוב

חברי המועצה דנו ביתרונות ובחסרונות בהקמת טורבינות רוח ענקיות באזור, ראש המועצה הודיע לחברי המועצה כי ראש המועצה שקדמו בתפקיד, מר שי וינר שמונה ע”י משרד הפנים כראש מועצה לתקופת מעבר עד הבחירות, נתן לחברה שמבצעת את הפרוייקט אישור לעבוד בתשתיות בתוך שטח השיפוט של המועצה גם ללא אישור חברי המועצה הממונה הזמנית .

לאחר הדיון ולאור הנזקים הכבירים שעלולים להיגרם לסביבה לבריאות התושבים ולהתפתחות הישוב, לפגיעה בהרחבות עתידיות לישוב והפגיעה בתדמית התיירותית של האזור, הפגיעה בתוכנות אב תיירותיות

 

 

המעוצה החליטה לחזור בה מהאישור שניתן ע”י ראש המועצה הקודם והיא מעוניינת להצטרף למהפכת האנרגיה המתחדשת ולהמשיך ולקדם התקנת מערכות אנרגיה סולרית על בתים פרטיים, על מבני ציבור ובשטחים הציבוריים בישוב.

בנוסף חברי המועצה החליטו להגיש התנגדות לתכנית להקמת הטורבינות בהתאם לנהלים, ולשכור שירותי משרד עורך דין חיצוני המתמחה בהגשת התנגדויות בתחום הנידון.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

 

חסן מחמוד                                                                          דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                     ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *