פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 09/2019

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום חמישי 06/09/2019 בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה.

 

 

נוכחים:

 • דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה
 • מר איהאב וילי, חבר מועצה
 • מר איאד סבאג’, חבר מועצה
 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה
 • מר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר מועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר מועצה

חברים שלא נכחו:

 • גב’ מוניה אבו סאלח

 

משתתפים:

 • מר אדהם בריק – עוזר ראש המועצה

מר שאדי בריק – גזבר המועצה

 • עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש המועצה
 • חסן מחוד- מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול

 

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקול קודם מן המניין מס’ 08/2019 מיום 08/08/2019 ואשרור ישיבה לא מן המניין מס’  07/2019 מיום 16/09/2019 .

חברי המועצה אשרו את שני הפרוטוקולים, פרוטוקול 08/2019 מן המניין מיום 08/08/2019 ופרוטוקול 07/2019 לא מן המניין מיום 16/09/2019

 • אישור חוזה להגדלת היקף עבודה עם הקבלן שחאדה פוזי בע”מ- בניית מרכז פיס קהילתי ,אולם ספורט (קיים תב”ר מאושר).

המעצה חתמה הסכם לבניית מרכז פיס קהילתי (אולם ספורט) בתאריך 11/06/2018 ע”ס: 7,760,904 ₪

וזאת בהתאם לתקציב המאושר שעמד לרשות המועצה דאז, לאחר מכן אושרו למועצה תקציבים נוספים

שמאפשרים הגדלת החוזה בהתאם לזכיית הקבלן במכרז (כל החיובים, ההוראות וההתניות המפורטות בחוזה הבסיסי יהיה חלק בלתי נפרד מחוזה זה).  יצויין כי היקף ההסכם מסתכם ב- 10,584,804 ₪.

חברי המועצה מאשרים פה אחד.

 • אישור הלוואה בסך 600,000 ש”ח למימון פרישת עובדים לפי קול קורא (עידוד פרישה.)

חברי המועצה לאחר דיון בנסיבות פרישת שלושה עובדים ותיקים הסכימו שהמועצה תפנה לקבלת הלוואה על סך 600,000 ₪ למימון פרישתם של שלושת העובדים. מר קאסם ספדי, מר ע’אלב אבו סאלח ומר אסעד ח’נג’ר.

 • דיון וקבלת החלטות לגבי פטור מארנונה לעמותות.
 • עמותת אלמרסד- המרכז הערבי לזכויות האדם: לאחר דיון בבקשת העמותה, חברי המועצה החליטו לדחות את הבקשה עקב אי עמידת העמותה בתנאים שהוזכרו בחוזר מנכ”ל 5/2019  ובין היתר בשל מטרותיה העיקריות של העמותה המעידות על פעילות פוליטית ובשל פעולותיה הפוליטיות בפועל של העמותה ובהתאם חוות דעת של ועדת ההנחות ברשות.
 • עמותת סקול טק למדע ולטכנולוגיה- חברי המליאה החליטו לדחות את הדיון לישיבה נוספת ולבחינת התנאים אשר יכולים להשפיע על החלטת חברי המליאה , ולצורך בחינה מעמיקה לפן ההתנדבותי של העמותה.
 • אישור העסקה נוספת למהנדס המועצה אינג’ כרמי חלבי.

 

ראש המועצה:

לפי ההנחיות, עובד שמועסק במועצה בחוזה אישי במשרה חלקית עד %75, אסור לו לעבוד בעבודה פרטית נוספת אלא באישור מועצת הרשות ואישור בכתב של אגף כח אדם ושכר ברשויות מקומיות.

 

יועמ”ש המועצה:

מהנדס המועצה, מר כרמי חלבי התקבל לעבודה לתפקיד מהנדס המועצה במכרז בשנת 2013, בהיקף משרה של %50 והוא עוסק בעבודה נוספת בתחום השמאות, מרכז עבודתו בישוב דלית אלכרמל שהינו מקום מגוריו.

המהנדס נותן שירותים לשלוש חברות, אחת מהן בבעלותו כאשר על פי הצהרתו, העובד נותן לעבודתו הנוספת 70 שעה בחודש לכל היותר ושאר הזמן הוא מקדיש לעבודתו במועצה.

בבדיקה שערכתי ברשימת הלקוחות של העובד ועל פי תצהירו, אין ברשימת לקוחותיו בעבודתו הנוספת חברי מועצה ו/או עובדי מועצה ו/או קרוביהם, אין לקוחות המקיימים קשרים כלכליים כלשהם עם המועצה ואף לא מצאתי כקיימים אצלו לקוחות כלשהם מהישוב מג’דל שמס, ישוב בו הוא מועסק.

לאור האמור והנתונים לעיל, הנני מאשר כי אין ניגוד עניינים בין תפקידו של העובד כמהנדס הרשות לבין עבודתו הנוספת.

העובד הניח בפני חברי המועצה תצהיר בו הוא פרט מקום עבודתו הנוספת, הכנסתו מכלל עבודותיו, התחייב והצהיר כי השעות השבועיות בעבודתו במועצה ובעבודה הנוספת לא יעלו על 60 שעות בשבוע.

 

רו”ח שאדי בריק, גזבר הרשות:

לפי ההנחיות, אחד התנאים לאשר לעובד המועסק בחוזה אישי במשרה שהיקפה עד %75, לעסוק בעבודה נוספת, שהמשכורת הכוללת מעבודתו במועצה ובעבודה הנוספת לא תעלה על %150 משכרו של העובד במקרה שבו היה עובד במועצה במשרה מלאה.

לאחר הבדיקות שערכתי להכנסותיו של העובד על פי שומות מס הכנה לשנת 2017, מצאתי שהכנסותיו של מר חלבי מעבודתו ברשות ומהעבודה הנוספת לא עולים על %150 משכר מהנדס במשרה מלאה.

מונח בפני חברי המועצה אישור רו”ח שאדי בריק גזבר המועצה בעניין גובה ההכנסות.

 

יוסף חמוד, חבר מועצה:

לדעתי, לפי הצורך של הישוב, צריך להעסיק מהנדס במשרה מלאה.

ראש המועצה:

אנחנו יודעים שיש צורך לתגבר את מחלקת ההנדסה במועצה, ובשל כך הקצינו תקציב להקמת מחלקה מסודרת, המועצה תקלוט הנדסאי במשרה מלאה ומזכירה למחלקה.

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את עבודתו הנוספת של המהנדס

יועמ”ש הרשות:

אישור עבודתו של המהנדס בעבודה נוספת מצריך בנוסף לאישור מועצת הרשות, קבלת אישור בכתב של אגף כח אדם ושכר ברשויות מקומיות, אני מבקש להעביר את הפרוטוקול של ישיבה זו וכל המסמכים הרלוונטיים שהונחו בפני המליאה.

 • דיון בהצעת תכנית מפורטת עבור עזאלדין אבראהים (שינוי יעוד שטח ציבורי למגורים ושינוי תווי דרך).

חברי המועצה החליטו לדחות את הדיון בתכנית מפורטת של מר עזאלדין אבראהים  לישיבת מליאה אחרת

עד שתגובש עמדה/הסכמה בין המועצה למבקש.

 • אישור הסכם שכירות זאהר אבו סאלח תחנת מעבר ( תקופה של 10 שנים).עם אופציה להארכה של 5 שנים

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר על החובה לשכירות שטח לפסולת גושית עקב ההשקעה בבניית רמפה, החליטו ונתנו את הסכמתם לחתימת הסכם עם מר זאהר אבו סאלח (הקבלן אשר זכה במכרז של תחנת מעבר .

 

 

חסן מחמוד                                                                        דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                   ראש המועצה

_________________                                                      _______________

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *