פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 13/2019

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום רביעי 30/10/2019 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה.

נוכחים:

 • דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה
 • מר איהאב וילי, חבר מועצה
 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה
 • מר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר מועצה

 

לא נכחו:

 • אינג’ סאמח סבאג’, חבר מועצה.
 • מר איאד סבאג’, חבר מועצה

 

משתתפים:

 • מר חסן מחמוד – מזכיר המועצה
 • מר שאדי בריק – גזבר המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש.
 • עו”ד עזת קיש – מבקר פנים.

 

נושאי הדיון:

 1. אישור נוסח המחאת זכות להלוואות שאושרו במליאות המועצה 10/2019, 09/2019.

גזבר  המועצה הסביר לחברים שנתקבלה הצעה מבנק מוניציפלי על ההלוואה של מיצ’ינג של משרד איכות הסביבה בסך של 300,000 ₪ וההלוואה של פרישת העובדים בסך של 600,000 ₪, ומהלוואת שיקום רשת החשמל שהיא בסך של 2,140,000 ₪ שאושר ממנה בשלב זה סך של 600,000 ₪.

על כן הצעת בנק מוניציפלי בסך 1,500,000 ₪,על כן נדרש אישור הנוסח של הבנק .

להלן הנוסח :

 

מוניציפל בנק בע”מ ( להלן:”מוניציפל בנק”) רואה בחיוב אפשרות להעמיד אשראי למועצה המקומית מג’דל שמס (להלן: “הרשות המקומית”) המסגרת תכנית ההבראה שלה. הרשות מאשרת קבלת ההלוואה ממוניציפל בנק הנדרשת למימון תכנית ההבראה של הרשות המקומית, כמפורט בתכנית ההבראה שאושרה על-ידי משרד הפנים וכמפורט בנוסח חוזה ההלוואה, הבטוחות, מקורות הסילוק ושאר המסמכים הנלווים המקובלים במוניציפל בנק.

ההלוואה הינה בסך של 1,500 א’ ₪ בריבית של 3.55% ולתקופה של 10 שנים. קרו וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן.

על רקע המפורט לעיל, ובשל העובדה שלרשות המקומית קיימת התחייבויות נוספות כלפי מוניציפל בנק, לרבות בגין אשראים המשולמים מחשבונותיה המתנהלים במוניציפל בנק, קיימים, ועתידיים, הרשות המקומית מאשרת להעמיד לטובת מוניציפל בנק את הבטחות ומקורות הסילוק להלן:

 1. הרשות המקומית תשעבד לטובת מוניציפל בנק את הכנסותיה העצמיות ואשר נובעות מכל הנכסים המצויים בשטחה של הרשות המקומית, בהתאם למסמכים המקובלים במוניציפל בנק, וכן שאר הבטוחות ומקורות הסילוק כמפורט בחוזה ההלוואה.

 

 1. להבטחת כל האשראים וכל התחייבויות הרשות המקומית כלפי מוניציפל בנק, לרבות קרנות, הפרשי הצמדה, ריבית, עמלות וכל תשלום אחר המגיע ושיגיע למוניציפל בנק, הרשות המקומית תתחייב בהוראה בלתי חוזרת, בנוסח המקובל במוניציפל בנק, להמשיך ולהעביר את כל התקציבים, המענקים וכל הכספים מכל מין וסוג שהוא אשר הרשות המקומית זכאית לקבלם ממשרדי הממשלה השונים, באמצעות חשבונה של הרשות המקומית במוניציפל בנק, וזאת עד למועד שבו תפרע הרשות המקומית את כל התחייבויותיה כלפי מוניציפל בנק.

 

במקרה בו תפרע ותסלק הרשות המקומית את יתרת התחייבויותיה במלואן, לרבות פירעון אשראים  בפירעון מוקדם בתוספת עמלת פירעון מוקדם בכפוף להוראות בנק ישראל, ובכפוף לאישור מוניציפל בנק לביצוע הפירעון כאמור, תעמוד לרשות המקומית הזכות להודיע לחשב הכללי בכתב על ביטול ההוראה הבלתי חוזרת, ובלבד שיצורף להודעה זו אישור מוניציפל בנק על םירעון כל חובות הרשות המקומית כלפיו.

 

 1. הרשות המקומית תיתן המחאת זכות על דרך השעבוד לטובת מוניציפל בנק של זכות הרשות המקומית לקבל 13.0% מכל העברה שמעביר משרד הפנים בגין מענק איזון, יהא כינוי אשר יהא, ובתנאים המפורטים בהמחאת הזכות שתצורף לחוזה ההלוואה.

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את נוסח נטילת האשראי ממוניציפל בנק בע”מ.

הישיבה ננעלה בשעה 18:30

 

חסן מחמוד                                                                       דולאן אבו סאלח           מזכיר המועצה                                                                  ראש המועצה

_____________                                                             _________________

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *