פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 15/2019

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה.

נוכחים:

 • דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה
 • מר איהאב וילי, חבר מועצה
 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה
 • מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר מועצה

אינג’  סאמח סבאג’, חבר מועצה.

 • מר איאד סבאג’, חבר מועצה
 • לא נכח:
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה

משתתפים:

 • מר חסן מחמוד – מזכיר המועצה
 • מר שאדי בריק – גזבר המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש.

כרמי חלבי, מהנדס המועצה.

דולאן: ערב טוב לכולם, אנו מתכנסים  היום בישיבה מס’ 15/2019 ,  בהתחלה אני רוצה לבשר לכם על הפקדת תכנית הרחבת מגדל שמס – ניו מגדל , והיום קיבלתי אישור קבלת תכנית – טופס א’ ,

מס’ התכנית ג/  25354 . ראש המועצה מציג בפני חברי המליאה אישור קבלת התכנית ע”י הוועדה המחוזית במחוז הצפון , יצוין כי התכנית הופקדה ע”י הוועדה המקומית לתכנון ובניה  גולן כי שטח ההרחבה של ניו מגדל נופל בשטח שיפוט מועצה אזורית גולן. ועכשיו עוברים לדיון בישיבה.

ראש המועצה:אני מבקש מחברי המליאה להוסיף נושא לנושאי הדיון של היום והוא:מתן זכויות בניה במגרשים הסמוכים לכביש במד-רחוב. חברי המועצה – מאשרים.

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקול קודם מס’ 14/2019 מיום 03/11/2019 , חברי המועצה מאשרים פה אחד.
 • דיון בתכנית מפורטת מס’ 256-0593657 (שינוי יעוד חקלאי לשטח תיירות ע”ש סאלח נח’לה),עורך התכנית : (אינג’ מרי חדאד).

מדובר בתכנית מפורטת שמהותה שינוי יעוד חקלאי לשטח תיירות באיזור אלח’ואריט ע”ש סאלח נח’לה)

חברי המליאה ולאחר דיון ועיון בתכנית נשוא הבקשה החליטו פה אחד לאשר אותה.

 

 • אישור תב”ר ע”ס: 1,724,814 ₪ (מימון משרד השיכון עבור תכנון ניו מג’דל MAJDAL NEW .  חברי המועצה מאשרים פה אחד.

 

 • אישור מינוי גב’ ניבין עג’מי כרכזת משאבי אנוש לאחר שנבחרה ע”י ועדת בחינה מיום 19/11/2019.

ראש המועצה: היות ומדובר באישור מינויה של ניבין שהיא אחותי, אני פוסל את עצמי מלהשתתף בדיון הקשור בהעסקתה . ראש המועצה עוזב את הישיבה

מזכיר המועצה: קליטת העובדת ניבין אבו סאלח (עג’מי), במועצה הייתה לפני כניסתו של ראש המועצה לתפקיד ב- 9 שנים, נקלטה לעבודה ללא שום קשר לראש המועצה.

יוסף חמוד : האם החוק מונע שאחותו של ראש המועצה  תהיה עובדת במועצה???

היועמ”ש: החוק אוסר קליטת עובד מקרבה ראשונה של נבחר ציבור ו/או עובד מועצה אחר אלה באישור ועדת מינהל השירות, ביום 19/11/2019 נערך מכרז פנימי לרכזת משאבי אנוש ונעשה פרסום לפי הכללים ולפי הנהלים .

מזכיר המועצה: המכרז פורסם במועצה לפי הנוהל ובכל המחלקות שלה, בדרך כלל ראש המועצה הוא ראש ועדת הבחינה, ובמקרה הזה מוניתי לראש ועדת הבחינה במקומו אשר נערכה בשיתוף חברי הוועדה הנוספים ומונתה גב’ הודא אבו עואד כממלאת מקום מזכיר המועצה לצורך כתיבת פרוטוקול . יצויין כי לא השתתף בוועדה חבר שהינו קרוב משפחה של המועמדת.

היועמ”ש: לפי הנהלים: אם המועצה תאשר את קליטת העובדת, תוגש בקשה לוועדת השירות שהיא הגוף המוסמך לאשור המינוי.

העניין נבדק על ידי, מדובר בעובדת ותיקה כבר 20 שנים עובדת מועצה, ולדעתי אין ניגוד עניינים במילוי תפקידה כרכזת משאבי אינוש, לא מדובר במנהלת משאבי אנוש אלה ברכזת שכפופה בהיררכיה הארגונית למנהל כוח אדם ברשות, אין כפיפות ישירה לראש הרשות ולדעתי אין חשש לניגוד עניינים במינוי שלה לתפקיד .

חבר מועצה:

האם יש משרה אחרת פנויה או תפקיד אחר מתאים שהיא יכולה להתמודד עליו:

חסן מחמוד, מזכיר המועצה:

העובדת החלה את עבודתה במועצה שנים לפני כניסת דולאן (ראש המועצה) למועצה, העובדת מונתה באישור משרד הפנים כאחראית על תחנת רישום אוכלוסין בישוב, ומאז שהתחנה הפסיקה, פחתה עבודתה של העובדת, וכיום היא עובדת מנגנון ומסייעת לי  במשאבי אנוש ,מזכירות וכו’….

כמו כן, העובדת מונתה לאחראית על מניעת הטרדה מינית  ע”י ראש הרשות דאז מר שי וינר

ללא הגדלת אחוז משרה“, אך הכרחי וחובה עפ”י דין למלא פונקציה זו .

אין משרה פנויה אחרת מתאימה לעובדת, המועצה לא תפטר את העובדת מאחר ואח שלה נבחר כראש מועצה.

חברי המועצה אשרו פה אחד את מינויה של גב’ ניבין עג’מי לרכזת משאבי אנוש וממונה על מניעת הטרדה מינית בכפוף לאישור ועדת השירות כפי שהוזכר לעיל.

ראש המועצה חוזר לישיבה לאחר שהסתיים הדיון במינויה של גב’ ניבין.

 

 

 • אישור מינוי גב’ דימא אבראהים במשרת עו”ס טיפול באלימות במשפחה 75% משרה .

המועמדת הינה קרובת משפחה של מזכיר המועצה, (בת אחות), מזכיר המועצה, חסן מחמוד, ביקש לצאת מהישיבה ועזב את חדר הישיבות .

ראש המועצה:

גב’ דימא עובדת סוציאלית, התמודדה במכרז פומבי על תפקיד במחלקת הרווחה אשר פרסמה המועצה. ועדת הבחינה המקצועית, התכנסה בתאריך 19/11/2019 ובחרה בגב’ דימא כמועמדת מתאימה למילוי התפקיד, העובדת כפופה למנהל מחלקת הרווחה מר ראמז אסעד, עובדת במבנה אחר. מאחר והא קרובת משפחה של עובדים ברשות, לפי ההוראות צריך אישור מועצת הרשות ומנהל השירות למינויה.

יועמ”ש הרשות:

למרות ריבוי קרובי המשפחה של העובדת ברשות, לדעתי אין חשש לניגוד עניינים במילוי תפקידה מאחר ואין כפיפות בין המועמדת לבין קרובי המשפחה האחרים.

מדובר בתפקיד של עובדת סוציאלית לטיפול באלימות במשפחה שאין באזור מועדים אחרים שעונים על תנאי המשרה.

חברי המועצה ולאחר דיון במינויה של העובדת שנבחרה אשר אמא שלה ודודתה עובדות במזכירות בבית ספר תיכון ובהעדר כפיפות להן ולמזכיר המועצה מחליטים פה אחד לאשר את מינויה, כמובן בכפוף לאישור ועדת השירות בירושלים.

 

 • אישור פיצוי הפקעת שטח אצל אסד חלבי.

במסגרת הרחבת כביש סמוך לביתו של מר אסד חלבי המועצה הפקיעה שטח משטחו הפרטי של מר אסד חלבי במקביל ועקב ההרחבה נוצר מדרון אשר אילץ את בעל הקרקע לבנות קיר תומך כביש.

העבודות בוצעו על ידי בעל השטח ועל חשבונו, מצב אשר הביא לפצות את בעל הבית הן על השטח המופקע והן על בניית הקיר אשר המועצה הייתה חייבת לבנות. הערכת מהנדס המועצה הייתה בסך של 70,000 ש”ח .

חברי המועצה ולאחר שמעו את התפתחות העניינים אשרו את הפיצוי ששולם לבעל הנכס דרך קיזוז חובותיו בגין מס ארנונה .

 

7 –     נושא המדרחוב וזכויות הבנייה.

 • המועצה אישרה שבעלי הנכסים הסמוכים לכביש יכולים לחנות במד רחוב.
 • המועצה אישרה מתן זכויות בניה במגרשים הסמוכים לכביש לפי גבולות השטחים הגובלים לדרך (בקטע מדרחוב) לפי תכנית מתאר ג/ 9858 בכפוף לשינוי המצב התכנוני.
 • המועצה אשרה שהמשך הבנייה בקומות העליונות במבנים הסמוכים לדרך בקטע המדרחוב לפי המצב הקיים של הבניינים.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:15

 

 

חסן מחמוד                                                                       דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                   ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *