פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס 16/2019

התכנסה מליאת המועצה המקומית מג’דל שמס ביום ראשון 29/12/2019 בשעה 17:00 במסעדה בכפר

נוכחים

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חב’ המועצה
 • מר יוסף חמוד , חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר מועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש

לא נכחו

 • מר סאמח סבאג’, חבר מועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • גב’ מוניא אבו סאלח, חברת מועצה

משתתפים

שאדי בריק, גזבר המועצה

הודא אבו עואד, רפרנטית תכניות עבודה ושירות לתושב

חסן מחמוד, מזכיר המועצה

 נושאי הדיון:

ראש המועצה פתח הישיבה באיחולי שנה אזרחית מוצלחת לחברים ולישוב.

 • אישור פרוטוקול קודם, מס’ 15/2019 מן המניין מיום 24/11/2019 ואשרור פרוטוקולים קודמים לא מן המניין

חברי המועצה ולאחר שעיינו בפרוטוקולים הקודמים אשרו אותם פה אחד.

 • דיון בנושא בניית יסודי בשכונה מזרחית.

ראש המועצה הסביר לחברים על האופציות הקיימות ושהבניה בשכונה מזרחית מותנית במציאת שטח מתאים.

חברי המועצה אשרו פה אחד.

 • אישור בניית מבנה מועצה חדש.

לאחר שראש המועצה הסביר על הצפיפות במבנה הקיים ובמיוחד בהעדר מקומות חניה וחוסר נגישות , עדיף לקבל הלוואה או מימון לבניית מועצה במקום שכירות.

חברי המועצה אשרו פה אחד.

 

 • דיון במסירת רשת החשמל בישוב לחברת החשמל ודיון באזורי חלוקת החשמל בין המועצה לבין חברת החשמל.

בגלל חשיבות הנושא הדיון נדחה למליאה נפרדת.

 • אישור הלוואה על סך 500,000 ₪ עבור גני שמיס.
 • ראש המועצה והגזבר הסביר שישנו תקציב מאושר ממשרד החינוך כולל תוספות בסך כ- 2 מיליון ₪. עלות הפרויקט הינה בסביבות 2.5 מיליון ₪. משרד החינוך לא יאשר חתימת חוזה כל עוד אין יתרת תקציב מלאה לפרויקט. לכן חסר להשלמת הפרויקת 500,000 ₪ שצריכים לקבל כהלוואה להשלמת הפרויקט.

חברי המועצה אשרו פה אחד.

 

 • אישור הלוואה על סך 140,000 ₪ במסגרת תכנית ההבראה.

גזבר המועצה הסביר שעמדנו באבן דרך רבעון 4/2018 באופן חלקי \ אושר מענק 140 אלף ₪  והלוואה ב 140 אלף ש”ח במסגרת תכנית ההבארה.

חברי המועצה אשרו פה אחד.

 

 • אישור העלאת ארנונה שקלית חריגה בשיעור 3% במקום אבן דרך בתכנית הבראה שנקרא העברת משק החשמל לחברת חשמל מכיוון שהתהליך לא ישים כרגע.

גזבר המועצה הסביר שלאחר ישיבה במשרד הפנים , יש צורך בהעלאת תעריפי הארנונה באופן חריג לבקשת המחוז , מאחר ושהמועצה בתכנית הבראה , וגם להחליף אבן דרך זה באבן דרך העברת משק החשמל לחברת החשמל דבר שאינו ישים כרגע.

חברי המועצה אשרו פה אחד.

 

 • אישור תב”רים:
 • תב”ר מס’ 283 התקנת מוני חשמל נטענים ע”ס 46,508 ₪.
 • תב”ר מס’ 284 מיזמים דיגיטליים ע”ס 40,000 ₪.

 

לאחר קבלת הסבר מפורט מהגזבר חברי המועצה אשרו פה אחד.

 

 • אישור נוסח המחאת זכות להלוואות שאושרו – פריש/ת עובדים הלוואה בסך 600,000 ₪ .

להלן הנוסח :

 

מוניציפל בנק בע”מ ( להלן:”מוניציפל בנק”) רואה בחיוב אפשרות להעמיד אשראי למועצה המקומית מג’דל שמס (להלן: “הרשות המקומית”) המסגרת תכנית ההבראה שלה. הרשות מאשרת קבלת ההלוואה ממוניציפל בנק הנדרשת למימון תכנית ההבראה של הרשות המקומית, כמפורט בתכנית ההבראה שאושרה על-ידי משרד הפנים וכמפורט בנוסח חוזה ההלוואה, הבטוחות, מקורות הסילוק ושאר המסמכים הנלווים המקובלים במוניציפל בנק.

ההלוואה הינה בסך של 600א’ ₪ בריבית של 3.55% ולתקופה של 10 שנים. קרו וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן.

על רקע המפורט לעיל, ובשל העובדה שלרשות המקומית קיימת התחייבויות נוספות כלפי מוניציפל בנק, לרבות בגין אשראים המשולמים מחשבונותיה המתנהלים במוניציפל בנק, קיימים, ועתידיים, הרשות המקומית מאשרת להעמיד לטובת מוניציפל בנק את הבטחות ומקורות הסילוק להלן:

הרשות המקומית תשעבד לטובת מוניציפל בנק את הכנסותיה העצמיות ואשר נובעות מכל הנכסים המצויים בשטחה של הרשות המקומית, בהתאם למסמכים המקובלים במוניציפל בנק, וכן שאר הבטוחות ומקורות הסילוק כמפורט בחוזה ההלוואה.

 

להבטחת כל האשראים וכל התחייבויות הרשות המקומית כלפי מוניציפל בנק, לרבות קרנות, הפרשי הצמדה, ריבית, עמלות וכל תשלום אחר המגיע ושיגיע למוניציפל בנק, הרשות המקומית תתחייב בהוראה בלתי חוזרת, בנוסח המקובל במוניציפל בנק, להמשיך ולהעביר את כל התקציבים, המענקים וכל הכספים מכל מין וסוג שהוא אשר הרשות המקומית זכאית לקבלם ממשרדי הממשלה השונים, באמצעות חשבונה של הרשות המקומית במוניציפל בנק, וזאת עד למועד שבו תפרע הרשות המקומית את כל התחייבויותיה כלפי מוניציפל בנק.

 

במקרה בו תפרע ותסלק הרשות המקומית את יתרת התחייבויותיה במלואן, לרבות פירעון אשראים  בפירעון מוקדם בתוספת עמלת פירעון מוקדם בכפוף להוראות בנק ישראל, ובכפוף לאישור מוניציפל בנק לביצוע הפירעון כאמור, תעמוד לרשות המקומית הזכות להודיע לחשב הכללי בכתב על ביטול ההוראה הבלתי חוזרת, ובלבד שיצורף להודעה זו אישור מוניציפל בנק על םירעון כל חובות הרשות המקומית כלפיו.

 

הרשות המקומית תיתן המחאת זכות על דרך השעבוד לטובת מוניציפל בנק של זכות הרשות המקומית לקבל 5.2% מכל העברה שמעביר משרד הפנים בגין מענק איזון, יהא כינוי אשר יהא, ובתנאים המפורטים בהמחאת הזכות שתצורף לחוזה ההלוואה.

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את נוסח נטילת האשראי ממוניציפל בנק בע”מ.

 

חסן מחמוד                                                                           דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                      ראש המועצה

______________                                                          __________________

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *