الرئيسية / إدارة المجلس - המועצה / מכרזים והצעות / הודעה על הקמת ספר ספקים – קבלנים במועצה מקומית מג’דל שמס

הודעה על הקמת ספר ספקים – קבלנים במועצה מקומית מג’דל שמס

כללי

 • מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת ספקים וקבלנים (להלן: “ספק” ו/או “קבלן” ו/או “ספק וקבלן”) להירשם ברשימת הספקים והקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא שתפרסם היא לכשתידרש לכך (להלן: “ספר מספקים”).
 • הרישום בספר הספקים והקבלנים יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם לחוקים, תקנות ונהלים לסוגיהם החלים על המועצה ו/או על ספקי העבודות ו/או הטובין ו/או השירותים הנדרשים במסמך זה (להלן: “השירותים”)
 • מועצה מקומית מג’דל שמס תנהל רשימה של ספקים – קבלנים, אשר יהיו רשאים להשתתף במכרז זוטא ו/או ליתן הצעות מחיר.
 • הקמת הספר תבוצע באופן הדרגתי ופניה זאת מיועדת לספקי טובין המשווקים את הפריטים המפורטים בנספח המצורף.

המבקש להירשם בספר הספקים!

 • ילמד היטב, לפני הגשת בקשתו, את כל הדרישות והתנאים אשר עליו לעמוד בהם.
 • ימלא את כל הפרטים בטפסים ובנספחים המצורפים ויחתום עליהם כנדרש.
 • יסמן על גבי הרשימה שבמסמכי הבקשה רק את הנושאים שלפי הביאור שלצידם הם נכללים

בתחום עיסוקו ובהם הוא עומד בתנאי הסף הרלוונטים.

 • יצרף לבקשתו פרופיל חברה / תאור מפורט של פעילותו ולפי העניין, קטלוג שירותים / מוצרים

בתחום בו הוא מבקש להירשם בספר הספקים של המועצה.

 • יחתום על גבי כל הנספחים, לפי העניין בעצמו ובפני עו״ד שיאשר זאת בחתימתו הוא.
 • יחתום בחתימה וחותמת על כל עמוד ראשון של כל מקבץ דפים מאוגד או כרוך (חוברת)

ועל כל עמוד של כל מסמך בודד אחר שיצרף לבקשה.

 • ימציא ויצרף את כל המסמכים הנדרשים כשהם חתומים כנדרש.

 

 • יגיש את הבקשה על גבי המסמכים המצורפים, כשהם חתומים וסגורים במעטפה עליה יצוין השם

העסקי / מסחרי המלא של המבקש וכן ״בקשה לרישום בספר הספקים 2019″.

 

 • יגיש למזכירות הגזברות ו/או למנהלת הרכש את הבקשה כנדרש ובהתאם להוראות מסמך זה,

עד למועד האחרון להגשת בקשות לרישום.

 

 • על הבקשות להימסר ידנית במעטפה סגורה לתיבת הצעות בבנין המועצה – מחלקת רכש .

 

 • קבלן או ספק שלא יעמוד בתנאים להגשת בקשה ו/או בקשתו לא תכלול את כל הפרטים ו/או

הנספחים ו/או המסמכים הנדרשים בקשתו תפסל ולא תובא לדיון ועדת המכרזים והמבקש לא

ירשם בספר הספקים.

 

 • למען הסר ספק, מובהר בזאת:

ועדת רכש לא תתייחס לבקשה לרישום בנושאים שהמבקש לא יצרף לבקשתו אסמכתאות המוכיחות לשביעות רצונה כי הוא עוסק בהם ו/או עומד בתנאי הסף לרישום בהם בספר הספקים.

אין בהזמנה זו או ברישום ספקים בספר הספקים של המועצה כדי לחייבה להזמין עבודות, ו/או שירותים ו/או טובין בתחומים המפורטים בה או בכלל.

למועצה שמורה הזכות לפרסם, מכרז פומבי בתחומי העבודות, השירותים או הטובין המפורטים בהזמנה זו לצורך התקשרות בכל היקף.

למועצה  או לכל מי שפועל בשמה, שמורה הזכות לפנות לבקשת הצעות מחיר מכל ספק הרשום בספר הספקים לצורך בחינת התקשרות בתחומו בכל היקף פטור ממכרז והמבקש, בעצם הגשת הצעתו מתחייב להתייחס לבקשתה.

 1. תנאי סף להגשת בקשה לרישום בספר הספקים והקבלנים

להלן התנאים בהם על המבקש להירשם בספר הספקים של המועצה:

2.1        עליו להיות בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים לשרות המוצע על ידו

2.2        עליו להיות בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול

חשבונות) תשל׳ו – 1976.

 

2.3        עליו להיות עוסק מורשה לצרכי מע״מ.

2.4        עליו להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך החמש השנים האחרונות בביצוע עבודות או

בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.

 

2.5        קבלן המבקש להרשם בספר הספקים והקבלנים והעוסק בעבודות הנדסה בנאיות, עליו להיות רשום

בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים המופיעים בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה

בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ״ח – 1988.

 

2.6        קבלן ו/או ספק המבקש להרשם בספר הספקים והקבלנים עליו לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 2 (ב)

לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל״ו-1976.

 

2.7        על המבקש להתחייב לעמוד בדרישות כל דין לרבות חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987, ולמלא אחר

הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי, לרבות:

 

2.7.1     תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם

להוראות סעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו ״ 1976 מאושר על ידי עורך דין.

 

2.7.2     התחייבות חתומה בכתב של הספק/ הקבלן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים, שיועסקו על ידו,

וכן שלא להעסיק’ עובדים זרים בניגוד לחוק, מאושרת על ידי עורך דין.

 

2.8        על המבקש להיות מי שאין בהתקשרות המועצה עימו משום ניגוד עניינים וחתם על הצהרת הקבלן על העדר ניגוד עניינים.

 

2.9        על המבקש יש להגיש קורות חיים ו/או תיאור העסק, אישור ניכוי מס במקור+ניהול ספרים, פרוט התמחויות מיוחדות, ניסיון בתחום ודרכי התקשרות עם בית העסק.

 

מבקש שהוא או בקשתו, לא יעמדו בתנאים באמור לעיל בקשתו תפסל!

 

 1. פניה לקבלת מסמכי רישום

3.1        כדי לקבל את מסמכי הרישום כספק, יכול כל ספק להורידם מאתר מועצה מקומית מג’דל שמס  בכתובת :      WWW.MAJDAL.CO.IL

3.2        כל ספק יהיה חייב למלא את הטפסים הנדרשים ולהעביר את כל המידע הנדרש ואת כל עותקי

האישורים בעותק נייר (לכתובת המשרד) מועצה מקומית מג’דל שמס – מחלקת רכש

 

3.2.1     רשימת הטובין שיסופקו בשלב הראשון באמצעות ספקים מורשים ־ ראה נספח1

3.2.2     בקשה להצטרף לרשימת• הספקים ו/או הקבלנים המאושרים – חברה – ראה נספח 2 *

3.2.3     בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים ־ שותפות ־ ראה נספח 3 *

3.2.4     בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים – יחיד ־ ראה נספח 4 *

3.2.5     תצהיר עובדים לפי כל-דין – ראה נספח 5

3.2.6     תצהיר ניגוד עניינים  ראה נספח 6

(*) יוגש בהתאם לצורך על פי אופי המגיש

3.3        ניתן יהיה לשלוח את הקבצים באמצעות הדואר האלקטרוני דרך אתר מועצה מקומית מג’דל שמס או

במסירה ידנית למזכירת.

 

 1. תנאי סף לאישור ספק מורשת

4.1        כל ספק או קבלן, אשר יעמוד בתנאי סף רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו

לצירוף עסק/קבלן לרשימה:

 

4.1.1     מציע, שהוא תאגיד, יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות כשהיא

תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.

4.1.2     אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע״מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

(אכיפת ניהול חשבונות), תשל״ו-1976.

4.1.3     אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע״י שלטונות מס הכנסה ומע״מ. ניתן להמציא אישור

כנ״ל  מ “קיד מורשה” עפ״י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.

4.1.4     תצהיר, מאומת כדין; כי לא מתנהלות נגדו תביעות העלולות להשפיע על קיומו ו/או כשירותו

הכלכלית.

 

4.1.5     תצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו:

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ״ה בחשון חתשס”ג 31באוקטובר 2002, לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 (להלך: “חוק שכר מינימום”) או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א – 1991 (להלן: “חוק עובדים זרים”) ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור, חלפה שנה  אחת לפחות ממועד ההרשעה הראשונה.

או לחילופין

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ”ה בחשון התשס״ג 31  באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987 (להלן “חוק שכר מינימום” או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ”א ־1991 (להלן: “”חוק עובדים זרים”) וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

בתצהיר יפורטו גם הליכים המתנהלים בנושאים דלעיל, שטרם הוכרעו.

 

 1. אישור או דחיית ספקים קבלנים.

5.1   החליטה וועדת המכרזים שלא לצרף ספק או קבלן כאמור לרשימה או החליטה למחוק ספק או קבלן

מהרשימה, יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על כוונת הוועדה שלא להכלילו בספר הספקים קבלנים

או  למוחקו. הספק-קבלן יהיה רשאי להעלות את השגותיו על הנימוקים בכתב. לאחר שהועדה תדון

ותיתן את החלטה המנומקת והסופית ותודיע על כך לספק-קבלן.

 

5.2    החליטה הוועדה לצרף קבלן או ספק לרשימה, יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים-

קבלנים.

 

 

 

 1. הוראות כלליות:

 

6.1   הרשימה תעודכן מדי שנה ב-1 לינואר לאותה שנה.

6.2   המועצה תהיה רשאית להאריך תוקפו של ספר הספקים.

6.3   המועצה תהיה רשאית להוסיף ולגרוע ספקים מרשימת הספקים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכל

ימות השנה.

6.4   בתחילת חודש ספטמבר בכל שנה תפורסם בעיתונות המקומית והכללית האפשרות להצטרף לרשימת

הספקים-קבלנים ולוחות זמנים להגשת הטפסים.

6.5    ספקים-קבלנים שלא עמדו בתנאי הסף או שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו, יקבלו הודעה על אי-צירופם

לרשימה. כאמור, נציגי ספקים אלו יהיו רשאים להעלות בפני ועדת המכרזים את השגותיהם.

6.6    כל פניה מטעם המועצה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצה,

ותופנה  רק לספקים-קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל בספר הספקים-קבלנים שימצאו מתאימים

להיכלל הספר הספקים-קבלנים של מועצה מקומית מג’דל שמס.

6.7    אין בהודעה זו, כדי לחייב את המועצה לרכוש את הטובין האמורים.

6.8    לבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל המזכירות במועצה .

 

 

בברכה,

 דולאן אבו סאלח

ראש המועצה

 

 

רשימת נספחים:

נספח 1- רשימת הטובין שיסופקו בשלב הראשון באמצעות ספקים מורשים – לחץ לצפייה והורדה

נספח 2 – בקשה להצטרף לרשימת הספקים (חברה) – לחץ לצפייה והורדה

נספח 3 ־ בקשה להצטרף לרשימת הספקים (שותפות)  – לחץ לצפייה והרדה

נספח 4 בקשה להצטרף לרשימת הספקים (יחיד)  – לחץ לצפייה והרדה

נספח 5 – תצהיר והתחייבות להעסקת עובדים על פי כל דין   – לחץ לצפייה והרדה

נספח 6 – תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים   – לחץ לצפייה והרדה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *